top of page

Samenhang tussen SFDR, CSRD en Taxonomie.

iStock-1256276487.jpg

Europese sustainability wetgeving: de samenhang tussen de SFDR, CSRD en de Taxonomie.

De afgelopen jaren is er een groeiende aandacht voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen door grote ondernemingen. De Europese regelgeving pakt een leidende rol  duurzame economie is steeds een belangrijke rol, waaronder de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), de Taxonomie Verordening en de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

 

SFDR, CSRD en Taxonomie

De SFDR gaat over 'transparant beleggen' en bevordert de transparantie over de duurzaamheid van financiële producten. Het legt verplichtingen op voor het verstrekken van informatie over duurzaamheidsaspecten van beleggingen, middels verplichte ESG (Environmental, Social, Governance) criteria. De SFDR heeft als doel investeerders betrouwbare en vergelijkbare informatie te bieden, zodat zij weloverwogen duurzame keuzes kunnen maken.

 

Lees hier meer over de SFDR.

De Taxonomie Verordening stelt harde normen: een economische activiteit mag zich pas duurzaam noemen, als deze voldoet aan de normen zoals die zijn gesteld in de Taxonomie (of Taxonomy). Deze normen verschillen per economische sector: zo is er een normenpakket voor de bouwsector bijvoorbeeld maar ook voor landbouw en energie. In totaal zijn meer dan tien sectoren uitgewerkt. De 'Taxonomy' creëert hiermee een gemeenschappelijke Europese standaard voor duurzame activiteiten.

Lees hier meer over de zes milieudoelstellingen uit de taxonomie, waaronder klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit.

De CSRD heeft als doel om de transparantie en daarmee de effectiviteit van duurzaamheidsbeleid door grote en middelgrote ondernemingen te vergroten. De bestaande rapportageverplichtingen worden uitgebreid en uitgewerkt in de ESRS. en en het stelt standaarden voor het rapporteren van niet-financiële informatie, waaronder milieu-, sociale en governanceaspecten.

Lees hier meer over de CSRD.

Samenhang

Samenhang tussen SFDR en Taxonomie

Om een commercieel fonds te kwalificeren als duurzaam moet in Europa voldaan worden aan de SFDR: een fonds mag zich pas groen noemen als ze aantoonbaar duurzame beleggingen doen. De Taxonomie helpt om vast te stellen of de economische activiteiten van een belegging inderdaad duurzaam zijn. Het is echter niet het enige framework. Binnen de SFDR zijn meer toetsingsmogelijkheden opgenomen.

 

Een voorbeeld: Een bestaand gebouw 

  Hiervoor De SFDR kan gebruik maken , waardoor de SFDR kan worden ondersteund bij het bepalen welke beleggingen als duurzaam kunnen worden beschouwd. Dit zorgt voor consistentie en transparantie in de duurzaamheidsinformatie die financiële instellingen aan hun investeerders verstrekken.

Ook de CSRD is gericht op verdere harmonisatie van duurzaamheidsrapportages door bedrijven, waar ook in toenemende mate zal worden gekeken naar de classificaties uit de Taxonomie.

Samengevat vormen de SFDR, de Taxonomie Verordening en de CSRD een samenhangend raamwerk dat streeft naar een meer duurzame financiële sector en economie. Ze bevorderen de transparantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie, en dragen bij aan de verschuiving naar een groenere en meer verantwoorde toekomst. Door deze regelgevingen naast elkaar te implementeren, wordt een solide basis gelegd voor een duurzame economie in Europa en daarbuiten.

Direct naar Stainable: Automated ESG reporting

bottom of page