top of page

Samenhang tussen SFDR, CSRD en Taxonomie.

iStock-1256276487.jpg

Europese sustainability wetgeving: de samenhang tussen de SFDR, CSRD en de Taxonomie.

Voorlopige management samenvatting:

De afgelopen jaren is er een groeiende aandacht voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen door grote ondernemingen. In dit streven naar een meer duurzame economie spelen verschillende Europese regelgevingen een belangrijke rol, waaronder de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), de Taxonomie Verordening en de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

De SFDR is gericht op het bevorderen van transparantie over de duurzaamheid van financiële producten. Het legt verplichtingen op voor het verstrekken van informatie over duurzaamheidsaspecten van beleggingen, middels verplichte ESG (Environmental, Social, Governance) criteria. De SFDR heeft als doel investeerders betrouwbare en vergelijkbare informatie te bieden, zodat zij weloverwogen duurzame keuzes kunnen maken.

De Taxonomie Verordening daarentegen heeft tot doel om een gemeenschappelijke classificatie te creëren voor duurzame activiteiten binnen de Europese Unie. Het stelt criteria vast waaraan economische activiteiten moeten voldoen om als 'duurzaam' te worden geclassificeerd. Deze criteria zijn gebaseerd op een wetenschappelijke benadering en hebben betrekking op zes milieudoelstellingen, waaronder klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit.

De CSRD die al zeer actueel is, heeft als doel om de transparantie en misschien ook wel de effectiviteit van duurzaamheidsbeleid door grote en middelgrote ondernemingen te vergroten. Het de bestaande rapportageverplichtingen uitbreiden en het stelt standaarden voor het rapporteren van niet-financiële informatie, waaronder milieu-, sociale en governanceaspecten.
 

Samenhang tussen SFDR en Taxonomie

Hoewel deze regelgevingen verschillende doelen en focusgebieden hebben, bestaat er een duidelijke samenhang tussen hen. De Taxonomie Verordening biedt een raamwerk voor de classificatie van duurzame activiteiten, waardoor de SFDR kan worden ondersteund bij het bepalen welke beleggingen als duurzaam kunnen worden beschouwd. Dit zorgt voor consistentie en transparantie in de duurzaamheidsinformatie die financiële instellingen aan hun investeerders verstrekken.

Ook de CSRD is gericht op verdere harmonisatie van duurzaamheidsrapportages door bedrijven, waar ook in toenemende mate zal worden gekeken naar de classificaties uit de Taxonomie.

Samengevat vormen de SFDR, de Taxonomie Verordening en de CSRD een samenhangend raamwerk dat streeft naar een meer duurzame financiële sector en economie. Ze bevorderen de transparantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie, en dragen bij aan de verschuiving naar een groenere en meer verantwoorde toekomst. Door deze regelgevingen naast elkaar te implementeren, wordt een solide basis gelegd voor een duurzame economie in Europa en daarbuiten.

Direct naar Stainable: Automated ESG reporting

bottom of page