top of page

Aanbesteding, Staatssteun en Europees recht

GELUIDSISOLATIEPROJECT SCHIPHOL FASE 2 (GIS II)

KLM en Luchthaven Schiphol hadden een conflict met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de kosten van het Geluidsisolatie Project Schiphol GIS II en GIS III. Boot Advocaten heeft in deze kwestie juridische bijstand verleend aan de KLM, alsmede aan de Luchthaven Schiphol. Het GIS-project omvat de isolatie van circa 14.000 woningen rondom Schiphol, teneinde de geluidsoverlast te verminderen. Rijkswaterstaat belast de kosten van dit project door aan de luchtvaartmaatschappijen. De Luchthaven Schiphol N.V. verzorgt de administratieve afwikkeling van de aan hen opgelegde heffingen. Het project werd getroffen door grote vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen. Zo waren er tot dan toe slechts circa. 7.700 woningen geïsoleerd en liepen de kosten van GIS II in de periode 1995-2003 op van 180 miljoen euro naar 396 miljoen euro.

Belangrijkste wapenfeiten in deze zaak is dat Boot Advocaten in samenwerking met technische deskundigen in drie maanden tijd een rapport heeft vervaardigd waarin de oorzaken van de kostenstijgingen zijn blootgelegd. Op basis van het rapport van Boot Advocaten heeft de voormalige  staatssecretaris Melanie Schultz de Algemene Rekenkamer gelast een onderzoek in te stellen. Boot Advocaten heeft vervolgens de Luchthaven Schiphol. bijgestaan in het opstellen van commentaar op het concept nota van bevindingen en het concept eindrapport GIS II van de Algemene Rekenkamer.

 

Eén van de conclusies van de rapportage van Boot Advocaten was dat de overheid in strijd met de Europese aanbestedingsregels heeft gehandeld en nieuwe contracten met de aannemers en adviseurs heeft gesloten, waardoor een groot deel van de kostenstijging is ontstaan. De juridische dienstverlening heeft voorts bestaan uit het opstellen en uitwerken van modellen voor mogelijke publiek-private samenwerking tussen de overheid in de luchtvaartsector. De advisering van Boot Advocaten heeft er in grote mate aan bijgedragen dat de Staat de rekening voor de sector inmiddels met 110 miljoen euro heeft verlaagd. Voorts is een voorgenomen wetswijziging van Artikel 77 Luchtvaartwet, die alsnog een juridische grondslag zou moeten bieden.

 

GEMEENTE TILBURG/SPOORZONE

Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en de contractering na de aanbesteding van  masterplan “De Werkplaats”. Dit plan vormt de basis voor het kerngebied Spoorzone. Het basisprogramma biedt minimaal 220.000m² ontwikkeling onder te verdelen in 150.000m² wonen, 25.000m² werken, 20.000m², horeca en cultuur, 10.000m² mogelijk 60.000m² onderwijs, 10.000m² commerciële voorzieningen en 5000m² overige voorzieningen.. In de komende jaren wordt het gebied herontwikkeld tot een hoogwaardig centrum stedelijke locatie met woningen, kantoren en onderwijs-, culturele en Leisure voorzieningen. Middels een aanbestedingsprocedure is in 2010 een ontwikkelaar geselecteerd als partner om samen met de gemeente Tilburg een Masterplan voor het gebied op te stellen. De selectie en gunningscriteria waren innovatief, en hebben tot een succesvolle aanbesteding van een grootschalige gebiedsontwikkeling geleid.

In het kader van de huidige crisis kan ook de winnaar haar verplichtingen niet langer nakomen. Boot Advocaten staat de gemeente bijgestaan in de heronderhandelingen.Binnen de scope van de gehouden aanbesteding en de daarbij behorende contracten zijn nieuwe voorwaarden gesteld en nadere afspraken gemaakt. Boot Advocaten adviseert de gemeente over de grondtransacties, en de verdere inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Boot Advocaten verbindt en coördineert vanuit de A-team gedachte de fiscalisten, grondprijzendeskundigen en verantwoordelijke afdelingshoofden met de marktpartij. Boot adviseert ook over de te realiseren grootschalige warmte/koude opslag in het gebied.

GEMEENTELIJK VERVOERSBEDRIJF AMSTERDAM / MEERJAREN VERVANGINGSPLAN

Boot Advocaten is namens het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam betrokken geweest  bij de begeleiding van de uitvoering van het Meerjaren Vervangingsplan bestaande uit het vernieuwen van sporen, wissels, kruisingen, telecommunicatie en energievoorziening aan de Amsterdamse metrobaan. Voor dit project is niet alleen specifieke kennis over het aanbestedingsrecht en bouwrechtbenodigd, maar ook kennis van de techniek van spoorwissels, wisselstellers e.d .

 

WOONSTICHTING VOORUITGANG / PROJECT SASSEMBOURG

Woonstichting wordt door Boot Advocaten geadviseerd en begeleid in het project Sassembourg. Dit woon-zorgproject bestaat uit de realisatie van 91 huur- en koopwoningen, een parkeergarage en de bouw c.q. exploitatie van de WKO. Het gebied beslaat ongeveer 5.400m² bvo. Boot Advocaten begeleidt de Woonstichting in de aanbesteding  en de contractering van het project. Warmte en koude worden geleverd door een WKO. Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en de DBFMO contracten voor een exploitatie gedurende 30 jaar opgesteld.

 

GEMEENTE VEENENDAAL – PROJECT BROUWERSPOORT

Boot Advocaten heeft de  juridische begeleiding en coördinatie verzorgd van één van de grotere  herontwikkelingen van een stadscentrum in Nederland: Het Centrumplan Brouwerspoort te Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft verregaande ambities om het stadshart met een rijk industrieel verleden en het daarbij behorende industriële erfgoed de komende tien jaar om te vormen tot een modern winkelgebied met een regionale functie. Het plan omvat meer dan vijfhonderd woningen, ruim 1700 inpandige en externe parkeerplaatsen, 4600 m2 detailhandel, 6200 m2 dienstverlening, 19.140 m2 gemeentelijke diensten en culturele voorzieningen, 800 m2 horeca, en 6000 m2 meubeltoonzalen. Binnen het plangebied hebben diverse ontwikkelende en bouwende marktpartijen naast de gemeente grondposities ingenomen met soms tegenstrijdige belangen.

Boot Advocaten heeft de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling begeleid, heeft ondersteund in de in de onderhandelingen ten aanzien van  zowel het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten  met ontwikkelaars en aannemers, gronduitgifte-overeenkomsten, en koopovereenkomsten als ten aanzien van het ontbinden van samenwerkingsovereenkomsten, gronduitgifte overeenkomsten en koopovereenkomsten. Ook is Boot Advocaten betrokken bij bestuursrechtelijke procedures.

Commerciële belangen moeten worden afgestemd op politiek-bestuurlijke belangen en besluitvorming. In een complexe centrumontwikkeling is het van belang de juiste expertise efficiënt in te zetten, te coördineren en te monitoren. Kennis is vereist bestuursrecht, aanbestedingsregelgeving, staatssteun, fiscaliteit en uiteraard privaatrechtelijke aspecten, maar ook worden expertises ingezet zoals bijvoorbeeld financieel analisten, grondexploitatiedeskundigen en parkeergaragedeskundigen Binnen deze dynamiek vormt Boot een coördinerende spilfunctie.  

 

GEMEENTE DEN HAAG / RANDSTADSTRAIL

Boot Advocaten heeft de Gemeente Den Haag bijgestaan in de realisatie van de Randstad Rail, inzake gunning, meer- / minderwerk, vertragingen en opleveringsperikelen. Daarbij mocht de aanbesteding de (strakke) planning niet in gevaar brengen, hetgeen door goede samenwerking met bestekschrijvers, uitvoerders en diverse diensten is gerealiseerd.

ZEEHAVEN KATWIJK

Het adviseren met betrekking tot de mogelijkheden van de realisatie in het kader van zowel Europees als Nederlands recht. De zeebodem zou opgespoten kunnen worden tot nieuw aangewonnen land. Dit zou in gedeelten aan ontwikkelaars verkocht kunnen worden. Vooralsnog komt het project niet in uitvoering.

 

DUURZAME VERLICHTING STADHUIS DEN HAAG

Boot Advocaten heeft namens een installateur een aanbestedingskortgeding gevoerd over de gunning van een project van duurzame verlichting in het stadhuis.

 

ZIEKENHUIS  LIMBURG

Een Energy Service Company is door Boot Advocaten begeleid bij de inschrijving aanbesteding van een WKO-installatie voor een ziekenhuis. Voor deze succesvolle inschrijving is een innovatieve samenwerkingsvormen, een energiecoöperatie, tot stand gebracht.

 

GEMEENTE ZANDVOORT/LOUIS DAVIDSCARRÉ

Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid van  de gebiedsontwikkeling. Het betrof het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting  openbare ruimten. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een openbare en een bijzondere basisschool met een extra lokaal, kindercentrum, tweetal peuterspeelzalen, openbare bibliotheek, zorgloket Zandvoort, sociaal culturele ruimten, sportzaal, diverse gemeenschappelijke ruimten en inrichting (semi-) openbare ruimte op parkeerdak. Naast commerciële ruimten worden er ca. 170 koop- en huurwoningen in verschillende marktsegmenten gebouwd.

Boot Advocaten heeft voorts geadviseerd over de parallelle aanbesteding van de realisatie en het beheer van de alternatieve energievoorziening. De werkzaamheden  bestonden uit het opstellen van selectie- en gunningsleidraden, het opstellen van een DB (F)M overeenkomst, het beoordelen van de inschrijvingen, het motiveren van de afwijzingsbrieven, het adviseren omtrent het faillissement van de energieleverancier, alsmede het adviseren over bestuursrechtelijke vraagstukken, waaronder  omgevingsvergunning, onttrekkingsvergunning, e.d.

NIEUWBOUW ZWEMBAD STEINERBOS TE STEIN

Het project betreft de realisatie van een nieuw te bouwen binnenzwembad (± 2.600 m²) met drie bassins en de installatietechnische aansluiting inclusief alle bijbehorende werkzaamheden van het buitenzwembad bestaande uit twee bassins in het Steinerbos te Stein (Limburg). Het wateroppervlak van de buitenbaden bedraagt circa 1.600m². Boot Advocaten heeft SPIE Nederland B.V. geadviseerd in deze aanbestedingsprocedure.

 

STIKSTOFBUFFER HEILIGERLEE

Boot Advocaten heeft een EPC-contract, gebaseerd op FIDIC Silver Book opgesteld voor de engineering en realisatie van een belangrijk onderdeel van het project stikstofbuffer Heiligerlee. De Joint-Venture die hiervoor nodig is, is geselecteerd op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Boot Advocaten begeleidde de inschrijving, contractering en verzorgde contractmanagement. Het project omvat de productie en opslag van gasvormige stikstof in een (bestaande) zoutcaverne. In een mengstation wordt de uit de caverne onttrokken stikstof gemengd met hoogcalorisch gas tot gas dat geschikt is voor Nederlandse huishoudens. De caverne doet daarbij dienst als bufferopslag.

GASZUIVERINGSINSTALLATIE EMMEN

Contracteringsstrategie, opstellen aanbestedingsdocumenten voor meerdere inspectie-/onderhoudsstops van de gaszuiveringsinstallatie te Emmen.

 

JOINT-VENTURE VERVOERSMAATSCHAPPIJEN

Advisering in het kader van het aanbestedingsrecht over een voorgenomen joint-venture tussen de grootste vervoersmaatschappijen van Nederland en België.

NIEUW KANTOOR EN STUDIO NOS RADIO EN TELEVISIE

Preselectie aannemers en installateurs ten behoeve van een nieuw kantoor en studiogebouw NOS Radio en Televisie te Hilversum.

VERVANGING TRAMLIJN UTRECHT CS-NIEUWEGEIN

De aanbesteding van de vervanging van de tramlijn Utrecht cs naar Nieuwegein door Bestuur Regio Utrecht is aan Vossloh niet gegund. Vossloh is hiertegen in kort geding opgekomen en Boot Advocaten heeft haar hierin bijgestaan.

GROENBEDRIJF

Boot Advocaten vertegenwoordigt  een groenbedrijf in een kort gedingprocedure tegen de gemeente Arnhem, waarin zij opkomt tegen de afwijzing van haar inschrijving op een aanbesteding voor groenonderhoud. De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft het bedrijf gelijk gesteld: LJN: BW6167.

GEBOUW ESSENT DEN BOSCH

Opstellen van een Design & Build-contract ten behoeve van het kantoorgebouw van Essent in Den Bosch. Begeleiden van de aanbesteding.

OMBOUW FORTIS BANKKANTOREN NAAR DIRECT SERVICE

Preselectie en het opstellen van contractdocumenten voor de uitvoerende partijen voor de ombouw van circa 150 bankkantoren tot 'DirectService' kantoren.

GROENBESTEKKEN MILITAIRE COMPPLEXEN EN OEFENTERREINEN

Advisering en begeleiden van  het aanbesteden van groenbestekken voor alle militaire complexen en oefenterreinen in de regio Noord –en Zuid Holland en Utrecht alsmede het  opstellen van de raamcontracten voor bos- en natuurbeheer (UAV-GC). Behandelen van aanbesteding- en uitvoeringsgeschillen.

 

GEMEENTE EEMNES / PROJECT ZUIDPOLDER

Boot Advocaten heeft de gemeente Begeleid bij de aanbesteding van een grootschalige PPS- gebiedsontwikkeling van 38 hectare in het plangebied Zuidpolder te Eemnes. In het gebied worden 500 woningen, 4 hectare bedrijventerrein, circa 3.500m² voorzieningen (school met opvang- en zorgvoorzieningen) en een groene bufferzone gerealiseerd.

De grond is in eigendom bij zowel de gemeente, als bij projectontwikkelaars en particulieren. Teneinde deze versnipperde grondposities te centraliseren, heeft Boot Advocaten de benodigde grondtransacties begeleid.

GEMEENTELIJK VERVOERSBEDRIJF AMSTERDAM / MEERJAREN VERVANGINGSPLAN

Boot Advocaten is namens het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam betrokken bij de begeleiding van de uitvoering van het Meerjaren Vervangingsplan bestaande uit het vernieuwen van sporen, wissels, kruisingen, telecommunicatie en energievoorziening aan de Amsterdamse metrobaan. Voor dit project is niet alleen specifieke kennis van het aanbestedingsrecht en bouwrecht benodigd, maar ook in het bijzonder kennis van wissels, wisselstellers e.d.

GEMEENTE BOLSWARD/SCHOOLLOKATIES

De algehele juridische begeleiding van de gemeente Bolsward bij de ontwikkeling van drie schoollocaties. Tevens bij herontwikkeling, supermarkt, en woningbouw.

TECHNISCHE INSTALLATIES ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Boot Advocaten heeft preselectie- en aanbestedingsdocumenten alsmede  de raamcontracten voor de uitvoerende partijen voor het onderhoud van de technische installaties van alle universiteitsgebouwen opgesteld.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER/PROJECT PARK 20/20

Boot Advocaten begeleidt de gemeente bij de aanbesteding voor het project Park 20/20.  Dit wordt een innovatief, ecologisch en duurzaam kantorenpark in Hoofddorp. De toepassing van recyclebare bouwmaterialen, de toepassing van zonne- en windenergie, waterzuivering en energie uit afval en geavanceerde techniek met behulp van warmte- en koudeopslag vormen bij Park 20/20 een stevige basis waarbij continu gezocht wordt naar de meest optimale oplossingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

PROVINCIE NOORD-BRABANT / HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN

De begeleiding van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ten behoeve van de verwezenlijking van een fonds gericht op de herstructurering van de bedrijventerreinen binnen de provincie.

 

GEMEENTE HAARLEMMERMEER/CULTUURCENTRUM HOOFDDORP

Boot Advocaten heeft op dit project contractering en aanbesteding geïntegreerd met het bouwkundig proces door middel van een nauwe samenwerking met bouwkundig adviseurs die ook hebben bijgedragen aan verdere kostenbeheersing.

Het project 'Cultuurcentrum Hoofddorp' betreft de engineering en realisatie op diverse bijeen gelegen locaties van Schouwburg de Meerse, Pier K (centrum voor kunsteducatie), Centrum voor Pop en Jongerencultuur (i.o.), openbare bibliotheek, cultureel café en ten slotte gezamenlijke faciliteiten (passage).

GEMEENTE PIJNACKER – NOOTDORP / BOEZEM II

Boot Advocaten heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeleid bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Boezem II. De gemeente wordt ter zake de WKO-voorziening en de aan te leggen infrastructuur door Boot Advocaten op aanbestedingsrechtelijk, bestuursrechtelijk en verbintenisrechtelijk gebied geadviseerd en ter zake de verkaveling en gronduitgifte op verbintenisrechtelijk gebied.

GEMEENTE ROTTERDAM / PROJECT “ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT”

De gemeente wordt in het kader van de contractvorming full service geadviseerd op verbintenisrechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en fiscaal gebied, alsmede op het gebied van ruimtelijke ordening. Tenslotte wordt de gemeente in het kader van dit project, de herontwikkeling van het Schiekadeblok in Rotterdam Central District in rechte bijgestaan. 

GEMEENTE TILBURG/VORMENFABRIEK

Boot Advocaten adviseert en begeleidt de gemeente bij de voorgenomen herontwikkeling en gronduitgifte van het gebied Vormenfabriek. Hierbij is tevens de gronduitgifte getoetst op aanbestedingsrechtelijke aspecten. De locatie zal herontwikkeld worden en zal een wooninvulling krijgen.

GEMEENTE WIJDEMEREN – DORPSCENTRUM OUD LOOSDRECHT

Boot Advocaten adviseert de gemeente om tot herontwikkeling van dit project te komen en de opgave in kleinere transacties te laten plaatsvinden, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de Europese regelgeving, waaronder aanbestedingsrecht en staatssteun.

 

GEMEENTE KAMPEN/ARCHITECTENSELECTIES

Begeleiden van de gemeente Kampen bij de aanbesteding van een architectenselectie voor de ontwikkeling en realisatie van overheidsgebouwen. Voor deze Europese aanbestedingen zijn selectieleidraden opgesteld en beoordelingsmatrixen gemaakt.

GEMEENTE ZWOLLE/WILLEMSPOORT-VOGELTJESBUURT

Boot Advocaten begeleidt de aanbesteding, samenwerkings- en realiseringsovereenkomsten en de grondtransacties inzake het  geïntegreerde bouwcomplex dat in samenwerking middels een gemeentelijke gronduitgifte door de gemeente Zwolle en Multi Vastgoed B.V. wordt ontwikkeld. Het bestaat uit een parkeerbak met 840 plaatsen, winkels en een bioscoop met openbare ruimte en aangrenzend ca. vijftig te realiseren woningen.

GEMEENTE HENDRIK IDO AMBACHT/ARCHITECTENSELECTIES

Begeleiden van de gemeente Hendrik Ido Ambacht bij de aanbesteding van een architectenselectie voor de ontwikkeling en realisatie van overheidsgebouwen. Voor deze Europese aanbestedingen zijn selectieleidraden opgesteld, beoordelingsmatrixen gemaakt, en advertenties opgesteld.

GEMEENTE WIERINGERMEER / METAFOOR WIRINGHERLANT

Het begeleiden van het projectbureau en externe adviseurs van de gemeente in de  Europese aanbestedingsprocedure en de contractering voor een mix van openbare en commerciële voorzieningen, waaronder een brede school, een theater, een zwembad, infrastructuur, 500 woningen en overige commerciële voorzieningen.

GEMEENTE ERMELO / DE VERBINDING

Advisering over het te kiezen ontwikkelingsmodel: gronduitgifte-model of gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij. Daarnaast is de gemeente begeleid bij de contractvorming ten behoeve van de herontwikkeling, de verplaatsing van het busbedrijf, de relocatie van een supermarkt en de ontwikkeling van winkelruimte en woningen.

 

GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Het begeleiden van gemeente, zorginstelling, woningcorporatie en private projecten bij de realisatie van een bejaardentehuis, kinderdagverblijf en de nieuwbouw van woningen.  

 

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM/ZWEMBAD

De begeleiding van de gemeente bij de strategische keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van aanbesteding en contractering bij de herontwikkeling van een zwembad tot attractiepark

 

GEMEENTE KAMPEN / ZUIDERZEEHAVEN

Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van de 'Zuiderzeehaven' in een CV/BV constructie, met drie overheden en zeven private partijen, inclusief parkmanagement.

 

GEMEENTE ROOSENDAAL

Vormgeven van een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en een combinatie van drie projectontwikkelaars, ten behoeve van de nieuwbouw van koop- en huurwoningen

MINISTERIE VAN DEFENSIE/INDRINGER DETECTIESYSTEEM

Selectie van de leverancier voor het ontwikkelen en aanbrengen van een Indringer Detectiesysteem op Marinekazernes in Nederland. Opstellen van een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot het Indringer Detectiesysteem van de Marine. Gunning

 

GEMEENTE TILBURG/DE ZUIDLANDEN

Advisering inzake de publiek-private samenwerking tussen drie ontwikkelende partijen en de gemeente Tilburg ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie 'De Zuidlanden' (6500 woningen).

GEMEENTE KAMPEN / HANZEWIJK

Advisering bij de herstructurering van Hanzewijk met ca. 1000 woningen, winkelruimte, scholen, welzijnscentrum, woonzorgfuncties en ijsbaan.

GEMEENTE AMSTERDAM / ZUIDAS

De begeleiding van een multifunctionele samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en een ontwikkelaar, ten behoeve van een multifunctionele gebiedsontwikkeling die onderdeel vormt van het ‘Masterplan Zuidas’.

 

GEMEENTE ZUIDHORN / UITLEGGEBIED

Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van ca. 300 woningen en zorg bouw en begeleiding bij de participatie van een woningbouwvereniging.

 

GEMEENTE KAMPEN / SLENKE ES

Het adviseren van de gemeente bij de herontwikkeling van het gebied De Slenke Es, winkels, woningen, uitplaatsing school en buurtcentrum.

GEMEENTE ZWOLLE / SPOOLDERWERK

Het begeleiden en adviseren van de gemeente bij een project met 80.000 m2 kantoorruimte en 19.000 m2 pdv/gdv.

 

GEMEENTE GOIRLE/ BOSCHKENS

Begeleiding van de gemeente bij de ontwikkeling en realisatie van het uitbreidingsplan 'Boschkens' (ca. 850 woningen) met betrekking tot aanbestedingen (bekendmaking, selectieleidraad) en het contracteren van marktpartijen.

GEMEENTE BERGERDEN / GLASTUINBOUW

Begeleiden van de gemeente Bergerden bij de aanbesteding van de ontwikkeling en realisering van een glastuinbouwgebied (de invloed van rijkssubsidies op de te kiezen aanbestedingsprocedure, beoordelen Turnkey-contract).

GEMEENTE WAALWIJK/DE ELS

Het opstellen van een second opinion voor de gemeente Waalwijk bij de selectieprocedure van een projectontwikkelaar voor de herontwikkeling van winkelcentrum 'De Els'.

GEMEENTE SCHIPLUIDEN/A4

Advisering inzake de aanbestedingen ten behoeve van de A4 in de gemeente Schipluiden.

MINISTERIE OCW / ICT AANBESTEDING

Het begeleiden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de aanbesteding van ICT-apparatuur voor de Hoftoren in Den Haag.

GEMEENTE LEIDERDORP / A4

Advisering van de gemeente Leiderdorp bij de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling rondom de verdiepte aanleg van de A4: een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Leiderdorp, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van VROM en Bohemen B.V.

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK DER ZEE (NIOZ)/ SCHIP

Advisering van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zee Onderzoek bij de aanbesteding van de ontwikkeling en de bouw van een innovatief schip.

 

GEMEENTE GOIRLE / GROENBESTEKKEN

De advisering van de gemeente Goirle over de aanbesteding van werk en groenbestekken.

PROVINCIE GELDERLAND / A15

Begeleiden van de provincie Gelderland bij de aanbesteding van de aanleg en private financiering van de doortrekking van de A15 nabij Arnhem (opstellen aanbestedingsprotocol en selectieleidraad).

GEMEENTE TILBURG/BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELINGEN

Begeleiding van diverse binnenstedelijke ontwikkelingen in Tilburg, bijvoorbeeld de City-FEC-ontwikkeling; de uitbreiding van het FEC-expocentrum met een WTC-kantoorontwikkeling, een megabioscoop en een transformatieopgave voor het stationsgebied met een programma voor Leisure, hotel, kantoren en wonen.

GEMEENTE NIEUWEGEIN/BEDRIJVENPARK

Begeleiden van de gemeente Nieuwegein bij de ontwikkeling en realisatie van een grootschalig en hoogwaardig bedrijvenpark, toepassen van parkmanagement.

GEMEENTE LEEUWARDEN/BEDRIJVENTERREINEN

Algehele advisering over diverse woningbouw- en bedrijventerrein ontwikkelingen in Leeuwarden. Het maken van samenwerkingsafspraken over talrijke locatieontwikkelingen en diverse stedelijke herstructureringen.

GEMEENTE BERKEL EN RODENRIJS/OUDELAND

Opstellen preselectie- en aanbestedingsdocumenten voor het parkmanagement voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein 'Oudeland'.

GEMEENTE AMSTERDAM/AFVAL ENERGIE BEDRIJF (AEB)

Begeleiden van de preselectie en selectie van de engineering ten behoeve van de uitbreiding hoogrendement afvalverbrandingsinstallatie. Tevens is de preselectie voor de uitvoerende partijen van een vijftiental deelprojecten begeleid.

RDW/ICT PLATFORM

Advisering RDW omtrent de keuze van de aanbestedingsprocedure voor de vervanging van het ICT-platform, migratiestrategie en testwerk.

TNO/ONDERZOEKSGEBOUW NANOTECHNOLOGIE

Opstellen preselectie- en aanbestedingsdocumenten voor de uitvoerende partijen voor de nieuwbouw van het onderzoeksgebouw voor nanotechnologie in Delft.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM/SINGELGRACHT GEBOUW

Opstellen preselectiedocumenten voor de uitvoerende partijen voor de renovatie van het onderwijsgebouw 'Singelgrachtgebouw'.

SENNEMALOCATIE WINSUM

Boot Advocaten staat ontwikkelaar Montagne in rechte bij in een geschil met de gemeente met betrekking tot waarderingsdiscussies, aankoop, contractering.over de ontwikkeling van de Sennema locatie, een project in het centrum van de gemeente Winsum. De gemeente stelde dat zij de overeenkomst niet meer na hoefde te komen vanwege strijd met het Europese recht. Het verlenen van een bouwclaim, grondruil, dekken van een onrendabele top, het verlenen van Dubo-subsidies zouden verboden staatssteun inhouden en er zou strijd zijn met de aanbestedingsregels. Ook zou de koop van de parkeergarage niet op marktconforme prijzen zijn gebaseerd.

Boot Advocaten heeft Hof Leeuwarden ervan overtuigd dat er geen sprake was van staatssteun. Door het gedegen cijferwerk van Boot Advocaten kon de gemeente haar gelijk niet aantonen. Het verschil tussen winnen en verliezen is gemaakt, omdat Boot Advocaten zich ook inhoudelijk verdiept in de techniek en in de cijfers. De uitspraak is inmiddels belangrijke jurisprudentie voor gemeenten en ontwikkelaars, omdat het Hof duidelijk aangeeft hoe zij over staatssteun denkt en hoe de bewijslast ligt.

Hof Leeuwarden: LJN: BW6167, 15 mei 2012 inzake Montagne / gemeente Winsum.

PIET HEIN BUILDINGS AMSTERDAM

Boot Advocaten heeft de eigenaar van de Piet Hein Buildings bijgestaan in een dispuut over de grondaankoop voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor van een energiebedrijf met de gemeente.

PLAN JAAGPAD OOST KANAALOEVER ALKMAAR

Boot Advocaten begeleidt en adviseert PRN, een projectontwikkelaar met een grote grondpositie langs het Noord Hollands Kanaal in Alkmaar. Namens de ontwikkelaar voert Boot Advocaten de onderhandelingen en gesprekken met de gemeente en andere betrokken partijen, gericht op de contractering waarbij diverse bestuurlijke, aanbestedingsrechtelijke, juridische en fiscale aspecten een rol spelen.

PROJECT ORANJEBUURT SASSENHEIM

Boot Advocaten treedt al jaren op als adviseur van De Vooruitgang (woningcorporatie) bij de ontwikkeling en realisatie van de Oranjebuurt in Sassenheim (ca.  250 koop- en huurwoningen). Het project de Oranjebuurt te Sassenheim is door de minister van VROM aangewezen als hét voorbeeldproject in corporatieland. Voor deze prestigieuze projectontwikkeling heeft Boot Advocaten de Aanbestedingsprocedure opgezet en succesvol uitgevoerd en de daartoe benodigde juridische en fiscaal geïntegreerde overeenkomsten opgesteld. 

PROJECT SASSEMBOURG

Boot Advocaten adviseert en begeleid Woonstichting De Vooruitgang in de aanbesteding en de contractering van het project Sassembourg. Dit woon-zorgproject bestaat uit de realisatie van 91 huur- en koopwoningen, een parkeergarage en de bouw c.q. exploitatie van de WKO. Warmte en koude worden geleverd door een WKO. Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en de DBFMO contracten opgesteld waarin zowel de realisatie van de WKO als de exploitatie gedurende 30 jaar goed is geregeld. 

PLEINTJE SINT JEROENSWEG NOORDWIJK

Boot Advocaten begeleidt de Noordwijkse woonstichting bij de aanbesteding, grond-, realiserings- en koopovereenkomsten inzake een woningbouwproject met circa 51 woningen en een ondergrondse parkeerkelder met circa 70 parkeerplaatsen.

OPENBARE GEBIEDEN LELYSTAD

Boot Advocaten adviseert de woningcorporatie bij de herontwikkeling in Lelystad op grond van een publiek-private raamovereenkomst met de gemeente met een looptijd van dertig jaar. Op basis van deze raamovereenkomst worden diverse grote woonwijken en openbare gebieden van Lelystad (Schouw, Kogge, Punter, etc.) integraal herontwikkeld. In één van deze wijken vindt tevens asbestsanering van naoorlogse woningen plaats.

PROJECT WESTFLANK  HAARLEMMERMEER

Boot Advocaten heeft namens Woonstichting de Vooruitgang onderhandelingen gevoerd met de diverse betrokken overheden en andere stakeholders in het plangebied over de aan en verkoop van grondposities, de grondexploitatie, de ontwikkelclaims en de te voeren strategie richting de publieke overheden vanuit het aanbestedingsrecht en het bestuursrecht  (bestemmingsplanprocedure, structuurvisie).

VICTORSCHOOL-PUYCKENDAM NOORDWIJK

Boot Advocaten adviseert de Woningstichting bij de herontwikkeling van Complex Victorschool-Puyckendam te Noordwijkerhout, waarbij een 20 klassige school, 126 appartementen en een voorziening voor dementerenden zal worden gerealiseerd.

Boot Advocaten heeft hierbij de aanbestedingsrechtelijke aspecten, staatssteunaspecten en fiscale aspecten in kaart gebracht.

PROJECT STERRENBAD WASSENAAR

Boot Advocaten adviseert de Wassenaarsche Bouwstichting bij de verkoop en realisatie van een nieuwbouwplan voor de locatie van het voormalige Sterrenbad in Wassenaar. Boot Advocaten ondersteunt de stichting bij de onderhandelingen met de gemeente over de grondtransactie en de nieuwe bebouwing.

PROJECT ZIJDERVELD

Boot Advocaten heeft Volksbelang begeleid bij de contractering, waaronder de intentie- en samenwerkingsovereenkomst en de gronduitgifte-overeenkomsten voor 31 woningen , 12 zorgwoningen, en een multifunctionele ruimte ontwikkelen in de dorpskern Zijderveld in de gemeente Vianen.

TEYLINGEN

Boot Advocaten adviseert twee woningcorporaties in de gemeente Teylingen ten aanzien van samenwerkingen met VROM, de gemeente en private partijen. De gebiedsontwikkeling omvat voornamelijk de bouw van koop- en huurwoningen en zorgvoorzieningen. De verwachte investering tot 2012 is € 216.000.000. Boot Advocaten is betrokken bij de voortdurende aan- en verkoopkoop van grondposities, de juridische en fiscale structurering van de diverse samenwerkingsverbanden, de bestuursrechtelijke vraagstukken en de juridische vraagstukken rondom de grondexploitatie.

TILBURG NOORD

Advisering van woningcorporaties in Tilburg bij de vormgeving van een publiek-private samenwerking die model staat voor de totale herontwikkeling van Tilburg-Noord. Op deelprojecten is tevens met projectontwikkelaars, beleggers en grootwinkelbedrijven samengewerkt.

ST JORISWEG DELFT

Boot Advocaten adviseert GGZ Delfland over de verplaatsing van panden en nieuwbouw met 140 plaatsen op de locatie St. Jorisweg te Delft. Op het terrein van GGZ Delfland aan de St. Jorisweg te Delft, verrijst een geheel nieuwe kliniek met een vloeroppervlakte van 8.858 m². Dit project wordt duurzaam gebouwd en zal energiezuinige installaties gebruiken. Boot Advocaten adviseert GGZ Delfland bij de realisatie van dit project.

PIETER VAN FOREEST – PROJECTEN

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest exploiteert 23 locaties van zelfstandige wooneenheden, woonzorgcentra, verpleegontmoetingscentra en verpleeghuizen voor ouderen in de Randstad. Boot Advocaten adviseert Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest over transacties, aanbesteding, sloop en nieuwbouw van diverse locaties. Boot Advocaten heeft de stichting onder meer bijgestaan in de oplevering van Woonzorgcomplex De Witte Brug in Poeldijk, een publiekrechtelijke procedure in gemeente Pijnacker en de gemeente Teylingen, een aanbesteding voor een project in Naaldwijk.

bottom of page