top of pageBouw en Vastgoed


ERASMUSBRUG ROTTERDAM
Opstellen van het consortiumcontract, het begeleiden van de combinatie met betrekking tot de gerezen geschillen over meer-minderwerk, de vertraging in de aanvoer van de brugelementen, alsmede advisering over stakingen.
 
STADHUIS DEN HAAG
Algehele begeleiding van de aannemer bij de realisatie van het stadhuis te Den Haag. Advisering ten aanzien van contractvorming, meer-/minderwerk, oplevering, afhandeling schadeclaims en dergelijke.

GEMEENTE DEN HAAG/RANDSTAD RAIL
Boot Advocaten heeft de Gemeente Den Haag bijgestaan in de realisatie van de Randstad Rail, inzake gunning, meer- / minderwerk, vertragingen en opleveringsperikelen. Daarbij mocht de aanbesteding de (strakke) planning niet in gevaar brengen, hetgeen door goede samenwerking met bestekschrijvers, uitvoerders en diverse diensten is gerealiseerd.

GEMEENTE ZANDVOORT / PROJECT MIDDENBOULEVARD
Boot Advocaten adviseert de gemeente bij alle juridische aspecten die tijdens de ontwikkeling van het project aan de orde zijn gekomen en relevant zijn voor het project, meer in het bijzonder het aangaan van nadere overeenkomsten en het uitvoeren van grondtransacties met diverse (markt)partijen. In het gebied worden 290 woningen gerealiseerd alsook 7.895 bvo ten behoeve van detailhandel, 1.100-4.300 m² hotelruimte en 53.100 m² ten behoeve van functies op het gebied van horeca en toerisme.
 
PIET HEINTUNNEL AMSTERDAM
Advisering ten aanzien van de contracten met betrekking tot de realisatie, de uitleg van de bestekken, vertraging in het werk, faillissement van onderaannemers en opleveringsperikelen.

ZÜRICH TOREN DEN HAAG
Algehele begeleiding van de onderaannemer bij de realisatie van de Zürichtoren te Den Haag. Het opstellen van contracten en advisering ten aanzien van aansturing, meer-/minderwerk, opleveringsperikelen, afhandeling schadeclaims en dergelijke. 

ROTTERDAM / DE VERANDA
Algehele begeleiding van de bouwcombinatie bij de realisatie van 240 appartementen te Rotterdam, het opstellen van contracten en advisering ten aanzien van de afhandeling van meer-/minderwerk, opleveringsperikelen, verzekeringsperikelen en arbitrageprocedures.

PPS NATIONAAL MILITAIR MUSEUM SOESTERBERG
Advisering van de aannemer over de contracten voor het nieuwe museum van Defensie dat op het vliegveld in Soesterberg zal  worden gevestigd.

PORT CITY I, ROTTERDAM
Boot Advocaten begeleidde de aannemer bij de bouw van Port City I, bestaande uit 7.650 m² kantoorruimte. Het betreft een energiezuinig gebouw met een A- label, gelegen op een gedempt deel van de Waalhaven in Rotterdam.

NUON EEMSHAVEN
Boot Advocaten heeft de besprekingen tussen partijen begeleid en de contracten voor dit complexe project opgesteld. Voor een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. Deze centrale gaat uit van het zogenaamde multi-fuel concept. Dat is een concept waarbij meerdere soorten brandstoffen als gas, biomassa en kolen kunnen worden gebruikt. Deze centrale zal model staan voor de nieuwe generatie energiecentrales. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. zal de turbines leveren.

STADSKANTOOR UTRECHT
Boot Advocaten heeft de bouwer van de staalconstructie van het nieuwe Stadskantoor in het centrum van Utrecht geadviseerd bij de contractvorming en de uitvoering.
 
GEMEENTE ZANDVOORT/LOUIS DAVIDSCARRÉ
Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid van  de gebiedsontwikkeling. Het betrof het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting openbare ruimten. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een openbare en een bijzondere basisschool met een extra lokaal, kindercentrum, tweetal peuterspeelzalen, openbare bibliotheek, zorgloket Zandvoort, sociaal culturele ruimten, sportzaal, diverse gemeenschappelijke ruimten en inrichting (semi-) openbare ruimte op het parkeerdak. Naast commerciële ruimten worden er ca. 170 koop- en huurwoningen in verschillende marktsegmenten gebouwd.

Boot Advocaten heeft voorts geadviseerd over de parallelle aanbesteding van de realisatie en het beheer van de alternatieve energievoorziening. De werkzaamheden  bestonden uit het opstellen van selectie- en gunningsleidraden, het opstellen van een DB (F)M overeenkomst, het beoordelen van de inschrijvingen, het motiveren van de afwijzingsbrieven, het adviseren omtrent het faillissement van de energieleverancier, alsmede het adviseren over bestuursrechtelijke vraagstukken, waaronder  omgevingsvergunning, onttrekkingsvergunning, e.d.

GELUIDSISOLATIEPROJECT SCHIPHOL FASE 2 (GIS II)
KLM en Luchthaven Schiphol hadden een conflict met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de kosten van het Geluidsisolatie Project Schiphol GIS II en GIS III. Boot Advocaten heeft in deze kwestie juridische bijstand verleend aan de KLM, alsmede aan de Luchthaven Schiphol. Het GIS-project omvat de isolatie van circa 14.000 woningen rondom Schiphol, teneinde de geluidsoverlast te verminderen. Rijkswaterstaat belast de kosten van dit project door aan de luchtvaartmaatschappijen. De Luchthaven Schiphol N.V. verzorgt de administratieve afwikkeling van de aan hen opgelegde heffingen. Het project werd getroffen door grote vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen. Zo waren er tot dan toe slechts circa. 7.700 woningen geïsoleerd en liepen de kosten van GIS II in de periode 1995-2003 op van 180 miljoen euro naar 396 miljoen euro.
Belangrijkste wapenfeiten in deze zaak is dat Boot Advocaten in samenwerking met technische deskundigen in drie maanden tijd een rapport heeft vervaardigd waarin de oorzaken van de kostenstijgingen zijn blootgelegd. Op basis van het rapport van Boot Advocaten heeft de voormalige staatssecretaris Melanie Schultz de Algemene Rekenkamer gelast een onderzoek in te stellen. Boot Advocaten heeft vervolgens de Luchthaven Schiphol. bijgestaan in het opstellen van commentaar op het concept nota van bevindingen en het concept eindrapport GIS II van de Algemene Rekenkamer.
 
Eén van de conclusies van de rapportage van Boot Advocaten was dat de overheid in strijd met de Europese aanbestedingsregels heeft gehandeld en nieuwe contracten met de aannemers en adviseurs heeft gesloten, waardoor een groot deel van de kostenstijging is ontstaan. 
De juridische dienstverlening heeft voorts bestaan uit het opstellen en uitwerken van modellen voor mogelijke publiek-private samenwerking tussen de overheid en de luchtvaartsector. De advisering van Boot Advocaten heeft er in grote mate aan bijgedragen dat de Staat de rekening voor de sector inmiddels met 110 miljoen euro heeft verlaagd. Voorts is een voorgenomen wetswijziging van Artikel 77 Luchtvaartwet, die alsnog een juridische grondslag zou moeten bieden.
 
GEMEENTE DEN HAAG / BABYLON
Boot Advocaten heeft de gemeente Den Haag bijgestaan in een geschil over het complex Babylon en de bouw van de ondergrondse parkeergarage.
 
MARKTHAL ROTTERDAM BV
Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar Vesteda geadviseerd over de contractering met betrekking tot het project Markthallen te Rotterdam. Het commerciële gedeelte van de geplande markthal in het centrum van Rotterdam bestaat uit een overdekte marktvloer met 100 versunits, 4.600 m² voor foodgerelateerde winkels en 1.800 m² voor Albert Heijn, Gall en Gall en Etos.
 
STIKSTOFBUFFER HEILIGERLEE
Boot Advocaten heeft een EPC-contract, gebaseerd op FIDIC Silver Book opgesteld voor de engineering en realisatie van een belangrijk onderdeel van het project stikstofbuffer Heiligerlee. De Joint-Venture die hiervoor nodig is, is geselecteerd op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Boot Advocaten begeleidde de inschrijving, contractering en verzorgde contractmanagement. Het project omvat de productie en opslag van gasvormige stikstof in een (bestaande) zoutcaverne. In een mengstation wordt de uit de caverne onttrokken stikstof gemengd met hoogcalorisch gas tot gas dat geschikt is voor Nederlandse huishoudens. De caverne doet daarbij dienst als bufferopslag.

ARUP – DIVERSE PROJECTEN
Arup is één van ’s werelds grootste engineerings- en ontwerpbureaus. Zij opereert in meer dan 160 landen en heeft haar hoofdvestiging in Londen. De Nederlandse tak van Arup wordt door Boot Advocaten bijgestaan bij het opstellen van de contracten voor diverse projecten waarbij ook procesbijstand wordt gegeven. Zo is Arup betrokken bij de bouw van het Stedelijk Museum, de bouw van het Marine Etablissement Amsterdam (naast het Scheepvaartmuseum) en de bouw van het ROC in Leiden.

INNOVATION CENTER NIJMEGEN
Boot Advocaten heeft de contracten opgesteld voor het ontwerpen van het nieuwe internationale Innovation Center van Heinz in Nijmegen.

SPARKASSEBANK KREFELD
Advisering bij de contracten voor het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van de Sparkasse bank in Duitsland.
 
VERKEERSSCHOOL
Boot Advocaten staat een verkeersschool bij in een procedure tegen de weigering van alle aanvragen voor een omgevingsvergunning van het terrein met gebouwen en wegen. In het bijzonder gaat het om de toepassingen van de regelingen met betrekking tot externe veiligheid.

ERFPACHTVOORWAARDEN LEEGSTAAND KANTOORPAND
Boot Advocaten heeft een rechtbankprocedure gevoerd tegen de gemeente Amsterdam over erfpachtvoorwaarden die de verkoop van een leegstaand kantoorpand in de weg staan. Opdrachtgever is de bank die de hypotheek voor het pand heeft verstrekt. 
 
GEMEENTE EEMNES / PROJECT ZUIDPOLDER
Boot Advocaten heeft de gemeente begeleid bij de aanbesteding van een grootschalige PPS- gebiedsontwikkeling van 38 ha in het plangebied Zuidpolder te Eemnes. In het gebied worden 500 woningen, 4 ha bedrijventerrein, circa 3.500 m² voorzieningen (school met opvang- en zorgvoorzieningen) en een groene bufferzone gerealiseerd.
De grond is in eigendom bij zowel de gemeente, als bij projectontwikkelaars en particulieren. Teneinde deze versnipperde grondposities te centraliseren, heeft Boot Advocaten de benodigde grondtransacties begeleid.

 
GEMEENTELIJK VERVOERSBEDRIJF AMSTERDAM / MEERJAREN VERVANGINGSPLAN
Boot Advocaten is namens het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam betrokken bij de begeleiding van de uitvoering van het Meerjaren Vervangingsplan bestaande uit het vernieuwen van sporen, wissels, kruisingen, telecommunicatie en energievoorziening aan de Amsterdamse metrobaan. Voor dit project is niet alleen specifieke kennis van het aanbestedingsrecht en het bouwrecht benodigd, maar ook in het bijzonder kennis van wissels, wisselstellers e.d.
 
PROJECT ORANJEBUURT SASSENHEIM
Boot Advocaten treedt al jaren op als adviseur van De Vooruitgang (woningcorporatie) bij de ontwikkeling en realisatie van de Oranjebuurt in Sassenheim (ca. 250 koop- en huurwoningen). Het project de Oranjebuurt te Sassenheim is door de minister van VROM aangewezen als hét voorbeeldproject in corporatieland. Voor deze prestigieuze projectontwikkeling heeft Boot Advocaten de aanbestedingsprocedure opgezet en succesvol uitgevoerd en de daartoe benodigde juridische en fiscaal geïntegreerde overeenkomsten opgesteld.

LANDGOED STERRENBERG
Boot Advocaten adviseert bij de projectontwikkeling en transacties voor landgoed Sterrenberg. Stichting Mitros bouwt in totaal 112 woningen op de Sterrenberg.

PROJECT SASSEMBOURG
Boot Advocaten adviseert en begeleid Woonstichting De Vooruitgang in de aanbesteding en de contractering van het project Sassembourg. Dit woon-zorgproject bestaat uit de realisatie van 91 huur- en koopwoningen, een parkeergarage en de bouw c.q. exploitatie van de WKO. Warmte en koude worden geleverd door een WKO. Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en de DBFMO contracten opgesteld waarin zowel de realisatie van de WKO als de exploitatie gedurende 30 jaar goed is geregeld. 

GEMEENTE BOLSWARD/SCHOOLLOKATIES
De algehele juridische begeleiding van de gemeente Bolsward bij de ontwikkeling van drie schoollocaties. Tevens bij herontwikkeling, supermarkt, en woningbouw.
 
GEMEENTE GOIRLE BOSKENS / PROJECT BEENS GROEP
Boot Advocaten adviseert de gemeente Goirle inzake de contracten voor de  realisatie van een woningbouwproject, onder andere bestaande uit de realisering van een dertigtal woningen aan de rand van een surfplas te Goirle.
 
GEMEENTE HAARLEMMERMEER/PROJECT PARK 20/20
Boot Advocaten begeleidt de gemeente bij de aanbesteding voor het project Park 20/20.  Dit wordt een innovatief, ecologisch en duurzaam kantorenpark in Hoofddorp. De toepassing van recyclebare bouwmaterialen, de toepassing van zonne- en windenergie, waterzuivering en energie uit afval en geavanceerde techniek met behulp van warmte- en koudeopslag vormen bij Park 20/20 een stevige basis waarbij continu gezocht wordt naar de meest optimale oplossingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
GEMEENTE HAARLEMMERMEER/CULTUURCENTRUM HOOFDDORP
Boot Advocaten heeft op dit project contractering en aanbesteding geïntegreerd met het bouwkundig proces door middel van een nauwe samenwerking met bouwkundig adviseurs die ook hebben bijgedragen aan verdere kostenbeheersing.
Het project 'Cultuurcentrum Hoofddorp' betreft de engineering en realisatie op diverse bijeen gelegen locaties van Schouwburg de Meerse, Pier K (centrum voor kunsteducatie), Centrum voor Pop en Jongerencultuur (i.o.), openbare bibliotheek, cultureel café en ten slotte gezamenlijke faciliteiten (passage).


GEMEENTE ROOSENDAAL
Vormgeven van een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en een combinatie van drie projectontwikkelaars, ten behoeve van de nieuwbouw van koop- en huurwoningen.

MINISTERIE VAN DEFENSIE/MOKBAAI TEXEL
Afwikkelen van de arbitrage tussen het Ministerie van Defensie en een groot baggerbedrijf over de gunning van het baggeren van de Mokbaai te Texel.

GEMEENTE SCHIPLUIDEN/A4
Advisering inzake de aanbestedingen ten behoeve van de A4 in de gemeente Schipluiden.
 
GEMEENTE AMSTERDAM / DE OMVAL
Algehele begeleiding van de gemeente bij de realisatie van De Omval bij de Rembrandttoren te Amsterdam, een woningbouwproject. 
 
MUSEUM DE HERMITAGE AMSTERDAM
Boot Advocaten heeft Stichting Hermitage aan de Amstel begeleid bij de juridische aspecten aangaande de vestiging van het museum met tentoonstellingsruimten, het Russisch cultuurcentrum, een museumwinkel, het auditorium en het café-restaurant Neva.
 
BIBLIOTHEEKGROEP LEK & IJSSEL
Boot Advocaten adviseert de bibliotheekgroep Lek & IJssel bij de contracten voor de koop en verbouwing van diverse projecten. Deze groep bestaat uit bibliotheken uit Houten, Houten-Zuid, Vianen, Benschop en IJsselstein.
 
PROJECT TE LEIDEN
Boot Advocaten adviseert en staat De Raad Bouwontwikkeling bij in een geschil met de gemeente Leiden. Het geschil betreft een project waarbij een 1.420 m² kantoorruimte en 5.615 m² bedrijfsruimte zou worden gerealiseerd.

POELZONE WESTLAND
Boot Advocaten heeft Grontmij B.V. bijgestaan in een gezamenlijk project van de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de ontwikkelingsmaatschappij Ons Nieuwe Westland. Het project Poelzone omvat een gebied van 500 ha en vertegenwoordigt een investeringsprogramma van € 125.000.000. Boot Advocaten is o.a. betrokken bij de advisering van de samenwerking.
 
SENNEMALOCATIE WINSUM
Boot Advocaten staat ontwikkelaar Montagne in rechte bij in een geschil met de gemeente met betrekking tot waarderingsdiscussies, aankoop en contractering over de ontwikkeling van de Sennema locatie; een project in het centrum van de gemeente Winsum. De gemeente stelde dat zij de overeenkomst niet meer na hoefde te komen vanwege strijd met het Europese recht. Het verlenen van een bouwclaim, grondruil, dekken van een onrendabele top en het verlenen van Dubo-subsidies zouden verboden staatssteun inhouden en er zou strijd zijn met de aanbestedingsregels. Ook zou de koop van de parkeergarage niet op marktconforme prijzen zijn gebaseerd.

Boot Advocaten heeft het Hof van Leeuwarden ervan overtuigd dat er geen sprake was van staatssteun. Door het gedegen cijferwerk van Boot Advocaten kon de gemeente haar gelijk niet aantonen. Het verschil tussen winnen en verliezen is gemaakt, omdat Boot Advocaten zich ook inhoudelijk verdiept in de techniek en in de cijfers. De uitspraak is inmiddels belangrijke jurisprudentie voor gemeenten en ontwikkelaars, omdat het Hof duidelijk aangeeft hoe zij over staatssteun denkt en hoe de bewijslast ligt.
Hof Leeuwarden: LJN: BW6167, 15 mei 2012 inzake Montagne / gemeente Winsum.


PIET HEIN BUILDINGS AMSTERDAM
Boot Advocaten heeft de eigenaar van de Piet Hein Buildings bijgestaan in een dispuut over de grondaankoop voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor van een energiebedrijf met de gemeente.

PLAN JAAGPAD OOST KANAALOEVER ALKMAAR
Boot Advocaten begeleidt en adviseert PRN, een projectontwikkelaar met een grote grondpositie langs het Noord Hollands Kanaal in Alkmaar. Namens de ontwikkelaar voert Boot Advocaten de onderhandelingen en gesprekken met de gemeente en andere betrokken partijen, gericht op de contractering waarbij diverse bestuurlijke, aanbestedingsrechtelijke, juridische en fiscale aspecten een rol spelen.
 
WONINGPORTEFEUILLES AMSTERDAM
Boot Advocaten staat de belegger/projectontwikkelaar bij in een geschil over de verkoop van een tweetal woningportefeuilles aan een belegger.
 
PROJECT SCHINKELPOLDER
Boot Advocaten adviseert Springflower Holding B.V.  inzake een aantal grondtransacties rondom dit project. Boot Advocaten begeleidt Springflower bij het opstellen van diverse overeenkomsten en het oplossen van ontstane geschillen.

PPO TERREIN LISSE
Boot Advocaten behartigt de belangen van Romeyn projectontwikkeling bij de herontwikkeling van de terreinen van de voormalige Landbouwschool tot bedrijventerrein en draagt zorg voor de benodigde nieuwe contracten om de door de ontwikkelaar beoogde bebouwing mogelijk te maken.
 
MELMERPARK/POLDERPOORT KAMPEN 
Boot Advocaten heeft – zowel in als buiten rechte – onder andere  Polderpoort BV geadviseerd en begeleid. Bij het te realiseren bedrijvenpark, bestaande uit grootschalige en perifere detailhandel, hotel- en overige horecavoorzieningen, andere commerciële voorzieningen, parkeer- en groenvoorzieningen en bijbehorende infrastructuur met een omvang van ca 8,5 hectare.

ONDERDIJKSERIJWEG ZWIJNDRECHT
Boot Advocaten heeft projectontwikkelaar AMS begeleid bij de totstandkoming van de met Bouwfonds gesloten samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de realisering van het project Onderdijkseweg te Zwijndrecht.
 
NIEUWE RHIJNGEEST OEGSTGEEST
Boot Advocaten heeft de onderhandelingen gevoerd en procedures gevoerd over de grondtransacties, contracten opgesteld voor de samenwerking en projectontwikkeling (van zelfrealisatiemodel naar bouwclaimmodel) en onderhandelingen tussen ontwikkelaars onderling en met de gemeente begeleid, waarbij diverse bestuurlijke, juridische en fiscale perikelen de revue zijn gepasseerd. Boot Advocaten draagt zorg voor de benodigde grondtransacties.
 
DRENTSE HOEK DEN HAAG
Boot Advocaten heeft Woningstichting Haag Wonen bijgestaan in een geschil over het complex Drentse Hoek (oplevering 2010), bestaande uit 107 woningen, 2 bedrijfsruimten en 83 parkeerplaatsen.

PLEINTJE SINT JEROENSWEG NOORDWIJK
Boot Advocaten begeleidt de Noordwijkse woonstichting bij de aanbesteding, grond-, realiserings- en koopovereenkomsten inzake een woningbouwproject met circa 51 woningen en een ondergrondse parkeerkelder met circa 70 parkeerplaatsen.
 
OPENBARE GEBIEDEN LELYSTAD
Boot Advocaten adviseert de woningcorporatie bij de herontwikkeling in Lelystad op grond van een publiek-private raamovereenkomst met de gemeente met een looptijd van dertig jaar. Op basis van deze raamovereenkomst worden diverse grote woonwijken en openbare gebieden van Lelystad (Schouw, Kogge, Punter, etc.) integraal herontwikkeld. In één van deze wijken vindt tevens asbestsanering van naoorlogse woningen plaats.
 
PROJECT WESTFLANK  HAARLEMMERMEER
Boot Advocaten heeft namens Woonstichting de Vooruitgang onderhandelingen gevoerd met diverse betrokken overheden en andere stakeholders in het plangebied over de aan- en verkoop van grondposities, grondexploitatie, ontwikkelclaims en de te voeren strategie richting de publieke overheden vanuit het aanbestedingsrecht en het bestuursrecht (bestemmingsplanprocedure en structuurvisie). 

PROJECT STERRENBAD WASSENAAR
Boot Advocaten adviseert de Wassenaarsche Bouwstichting bij de verkoop en realisatie van een nieuwbouwplan voor de locatie van het voormalige Sterrenbad in Wassenaar. Boot Advocaten ondersteunt de stichting bij de onderhandelingen met de gemeente over de grondtransactie en de nieuwe bebouwing.

VROONERMEER-NOORD
Boot Advocaten adviseert en begeleidt deze Woningstichting bij de grondtransacties in verband met de herontwikkeling van het gebied Vroonermeer-Noord. De Stichting wil circa 35 woningen realiseren.

PROJECT ZIJDERVELD
Boot Advocaten heeft Volksbelang begeleid bij de contractering, waaronder de intentie- en samenwerkingsovereenkomst en de gronduitgifte-overeenkomsten voor 31 woningen, 12 zorgwoningen en een multifunctionele ruimte in dorpskern Zijderveld in de gemeente Vianen.
 
HERENSTAETE VOORHOUT
Boot Advocaten adviseert Timpaan,  een maatschappelijk georiënteerde ontwikkelaar die zich toelegt op de bouw van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen voor starters, senioren, minder validen en mensen met een zorgindicatie. Over een ontwikkeling op  het terrein van het voormalige verzorgingshuis Agnes aan de Voorhoutse Herenstraat.

MFA GORINCHEM
Advisering ten aanzien van de meest gunstige fiscale en juridische structuur voor samenwerking ten behoeve van de gezamenlijk door de gemeente, de woningcorporatie, de onderwijsinstelling en de zorginstellingen te realiseren multifunctioneel complex met onderwijs-, woon- en zorgfuncties. Implementeren van het fiscale model voor samenwerking, advisering ten aanzien van de planontwikkeling, de financiering en de organisatie, alsmede de realisatie en de exploitatie. Voorts is de verkoop van de multifunctionele nieuwbouw begeleid.

 

bottom of page