top of page

Duurzaamheid en energie

 

Energie opwekkingsinstallaties / AM Wonen 

Boot Advocaten adviseert de energie exploitant bij het ontwerpen, ontwikkelen, verwerven en exploiteren van duurzame energie.

 

Ziekenhuis Limburg

Een Energy Service Company is door Boot Advocaten begeleid bij de inschrijving aanbesteding voor een WKO-installatie in een ziekenhuis. Voor deze succesvolle inschrijving zijn de contracten en statuten opgesteld voor innovatieve samenwerkingsvormen: een energiecoöperatie.

Overgang elektriciteitsnetten naar gesloten distributiesysteem of directe lijn

Boot Advocaten adviseert een eigenaar van een aantal elektriciteitscentrales over de te volgen strategie die nodig is als gevolg van de wijziging van de Elektriciteitswet van 20 juli 2012. Hierbij gaat het met name over de vraag of de bijbehorende elektriciteitsnetten als directe lijn kunnen worden aangemerkt dan wel als gesloten distributiesysteem moeten worden gezien. Hierbij begeleidt Boot Advocaten het opstellen van de benodigde aanvragen, maar wordt ook geadviseerd over de mogelijke technische aanpassingen om de meest passende status te krijgen.   

Project Sassembourg

Boot Advocaten adviseert en begeleid Woonstichting De Vooruitgang in de aanbesteding en de contractering van het project Sassembourg. Dit woon-zorgproject bestaat uit de realisatie van 91 huur- en koopwoningen, een parkeergarage en de bouw c.q. exploitatie van de WKO. Warmte en kou worden geleverd door een WKO. Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en een organisatiestructuur ontwikkeld waarin eigenaar, Esco en een beheermaatschappij op de juridische en fiscaal meest optimale wijze aan elkaar verbonden zijn. Hiervoor zijn ook alle contracten opgesteld waarin deze samenwerking op innovatieve wijze is vastgelegd, onder meer een DBFMO contract waarin zowel de realisatie van de WKO als de exploitatie gedurende 30 jaar goed is geregeld. 

 

Certificering duurzame energie

Boot Advocaten adviseert zowel op nationaal als op Europees niveau over de certificering van energie uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast werkt Boot Advocaten mee aan alle wijzigingen in de nationale regelgeving op dit gebied, zoals onder meer het project “Stroom”.

 

NUON Eemshaven

Boot Advocaten heeft de besprekingen tussen partijen begeleid en de contracten voor dit complexe project opgesteld. Een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. Deze centrale gaat uit van het zogenaamde multi-fuel concept. Dat is een concept waarbij meerdere soorten brandstoffen als gas, biomassa en kolen kunnen worden gebruikt. Deze centrale zal model staan voor de nieuwe generatie energiecentrales. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. zal de turbines leveren.

 

Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (Mep subsidie)

Boot Advocaten heeft gedurende de looptijd van de MEP (Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie) subsidie voor elektriciteit uit hernieuwbare bron het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie gevoerd.

 

Duurzame verlichting Stadhuis Den Haag

Boot Advocaten heeft namens een installateur een aanbestedingskortgeding gevoerd over de gunning van een project voor duurzame verlichting van het stadhuis.

 

Gemeente Zandvoort/Louis Davidscarré 

Nabij het centrum van Zandvoort wordt het project Louis Davidscarré gerealiseerd. Het betreft het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting openbare ruimten daarboven. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een openbare en een bijzondere basisschool met een extra lokaal, kindercentrum, tweetal peuterspeelzalen, openbare bibliotheek, zorgloket Zandvoort, sociaal culturele ruimten, sportzaal, diverse gemeenschappelijke ruimten en inrichting (semi-) openbare ruimte op parkeerdak. Naast commerciële ruimten worden er ca. 170 koop- en huurwoningen in verschillende marktsegmenten gebouwd.

Boot Advocaten verzorgt de volledige advisering en uitvoering van de aanbesteding, contractering op gebied van samenwerking en bouw (inclusief contractbijlagen), en de overdracht en vestiging van zakelijke rechten en grond in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten, en bouwkundig adviseurs. Boot Advocaten adviseert omtrent de parallelle aanbesteding van de realisatie en het beheer van de alternatieve energievoorziening die bovendien ingepast dient te worden binnen het gehele aanbestedingsproces. Daarbij dient ook rekening te worden met alternatieve planningen vanwege bebouwing van private grondposities nabij het project. Boot Advocaten is nauw betrokken bij het selecteren van de ontwikkelaars en de beoordeling van de inschrijvingen. Ook worden bestuursrechtelijke trajecten gevolgd.

Gemeente Tilburg/Spoorzone 

Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en de contractering na de aanbesteding van masterplan “De Werkplaats”. Dit plan vormt de basis voor het kerngebied Spoorzone. Het basisprogramma biedt minimaal 220.000 m² ontwikkeling onder te verdelen in 150.000 m² wonen, 25.000 m² werken, 20.000 m² horeca, 10.000 m² cultuur, 60.000 m² onderwijs, 10.000 m² commerciële voorzieningen en 5000 m² overige voorzieningen. In de komende jaren wordt het gebied herontwikkeld tot een hoogwaardig centrum stedelijke locatie met woningen, kantoren en onderwijs-, culturele en Leisure voorzieningen. Middels een aanbestedingsprocedure is in 2010 een ontwikkelaar geselecteerd als partner om samen met de gemeente Tilburg een masterplan voor het gebied op te stellen. De selectie- en gunningscriteria waren innovatief en hebben tot een succesvolle aanbesteding van een grootschalige gebiedsontwikkeling geleid.

 

Gemeente Haarlemmermeer/Project Park 20/20

Boot Advocaten begeleidt de gemeente bij de aanbesteding voor het project Park 20/20. Dit wordt een innovatief, ecologisch en duurzaam kantorenpark in Hoofddorp. De toepassing van recyclebare bouwmaterialen, de toepassing van zonne- en windenergie, waterzuivering en energie uit afval en geavanceerde techniek met behulp van warmte- en koudeopslag vormen bij Park 20/20 een stevige basis waarbij continu gezocht wordt naar de meest optimale oplossingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Gemeente Pijnacker - Nootdorp/Boezem II 

Boot Advocaten heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeleid bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Boezem II. De gemeente wordt ter zake de WKO-voorziening en de aan te leggen infrastructuur door Boot Advocaten op aanbestedingrechtelijk, bestuursrechtelijk en verbintenisrechtelijk gebied geadviseerd en ter zake de verkaveling en gronduitgifte op verbintenisrechtelijk gebied.

St. Jorisweg, Delft

Boot Advocaten adviseert GGZ Delfland over de verplaatsing van panden en nieuwbouw met 140 plaatsen op de locatie St. Jorisweg te Delft. Op het terrein van GGZ Delfland aan de St. Jorisweg te Delft, verrijst een geheel nieuwe kliniek met een vloeroppervlakte van 8.858 m². Dit project wordt duurzaam gebouwd en zal energiezuinige installaties gebruiken. Boot Advocaten adviseert GGZ Delfland bij de realisatie van dit project.

bottom of page