top of page

Taxonomy-alignment,
het startpunt voor groen vastgoed

iStock-1256276487.jpg

Taxonomie

In de Taxonomie (feitelijk de Taxonomieverordening of TR) is vastgelegd wanneer een product of dienst zich 'ecologisch duurzaam' mag noemen. Het is een classificatiesysteem waaraan andere Europese duurzaamheidswetgeving is gekoppeld, zoals de CSRD en de SFDR. Per economische sector is vastgelegd aan welke criteria en normen moet worden voldaan, bijvoorbeeld ook voor het vastgoed.

De Taxonomie kijkt hoe de activiteiten van een bedrijf omgaan met zes milieudoelstellingen:

(1) voorkomen klimaatveranderening (mitigation);

(2) aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie);

(3) Waterbeheer en verbruik;

(4) Transitie naar een circulaire economie;

(5) Verontreiniging: Preventie en bestrijding;  

(6) Bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Taxonomie doelstellingen. Taxonomy goals.

De norm voor duurzaam

Een bedrijf mag zijn product of dienst alleen 'ecologisch duurzaam' noemen als de activiteiten in het productieproces:

(a) substantieel bijdragen aan een of meer van de zes milieudoelstellingen;

(b) geen ernstige afbreuk doen aan alle andere milieudoelstellingen;

(c) voldoen aan de vastgestelde sociale minimumgaranties (mensenrechten respecteren);

(d) voldoen aan de technische screeningcriteria (normen).

De technische screening criteria zijn de normen waaraan moet worden voldaan, we geven hiervan enkele voorbeelden die zijn gerelateerd aan de vastgoedsector. De Taxonomie heeft de criteria en normen voor vier (economische) activiteiten uitgewerkt, namelijk:

(i) de ‘bouw van nieuwe gebouwen’,

(ii) ‘renovatie van bestaande gebouwen’,

(iii) ‘installatie en beheer van energie-gerelateerde infrastructuur’ (deze laten we verder buiten beschouwing);

(iv) de ‘aankoop en eigendom van gebouwen’.

In onderstaande voorbeelden kiezen bedrijven ervoor om hun gebouwen te verduurzamen en daarbij de Taxonomie te volgen. Deze keuze is ingegeven vanwege de positieve impact op waardeontwikkeling en financieringsmogelijkheden. In de praktijk kiest men vaak om 'substantieel bij te dragen (a)' aan klimaatdoelstelling 1: voorkomen van klimaatverandering. Er zijn voor de vier (economische) activiteiten binnen vastgoed verschillende normen uitgewerkt:

(i)  Voor nieuwbouw moet de energievraag minimaal tien procent onder de norm voor energiezuinige gebouwen liggen (BENG-norm). 

(ii) Voor de renovatie van bestaande gebouwen moet een verlaging van minstens 30 procent van de primaire energievraag worden gerealiseerd. Bij een ingrijpende renovatie moet aan de eisen betreffende de energieprestaties van gebouwen worden voldaan.  

(iv) Bij ‘aankoop en eigendom van gebouwen’ geldt dat gebouwen (met bouwvergunning) van vóór 2021 minimaal energielabel A moeten hebben. Voor jongere gebouwen geldt BENG-10.

 

Voor de overige doelstellingen moet de minimumnorm worden gehaald (Do No Significant Harm).

Meer weten?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over Taxonomy-alignment, Taxonomierapportages of sustainable Due Diligence. We helpen graag.

Bekijk ook ons webinar over Taxonomie, BREEAM & GRESB? U kunt hier een link aanvragen. Meer webinars bekijken? Check onze ESG Academy.

bottom of page