top of page

Innovatieve contracten 

GREEN LEASE WINKELKETEN

Boot Advocaten heeft voor een grote vastgoedbelegger Green Lease overeenkomsten opgesteld waarin de belangen van huurder en verhuurder bij verduurzaming van pand en bedrijfsvoering zijn opgenomen. De baten en de lasten van de verduurzaming zijn evenwichtig over beide partijen verdeeld. De overeenkomsten gaan als standaardovereenkomsten fungeren voor alle retailers in de winkelcentra van deze belegger. 

PROJECT SASSEMBOURG

Boot Advocaten adviseert en begeleid Woonstichting De Vooruitgang in de aanbesteding en de contractering van het project Sassembourg. Dit woon-zorgproject bestaat uit de realisatie van 91 huur- en koopwoningen, een parkeergarage en de bouw c.q. exploitatie van de WKO. Warmte en koude worden geleverd door een WKO. Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en een organisatiestructuur ontwikkeld waarin eigenaar, Esco en een beheermaatschappij op de juridische en fiscaal meest optimale wijze aan elkaar verbonden zijn. Hiervoor zijn ook alle contacten opgesteld waarin deze samenwerking op innovatieve wijze  is vastgelegd, onder meer een DBFMO contract waarin zowel de realisatie van de WKO als de exploitatie gedurende 30 jaar goed is geregeld. 

ZIEKENHUIS LIMBURG

Een Energy Service Company is door Boot Advocaten begeleid bij de inschrijving aanbesteding van een WKO-installatie voor een ziekenhuis. Voor deze succesvolle inschrijving is een innovatieve samenwerkingsvormen, een Energiecoöperatie, tot stand gebracht. Hiervoor zijn diverse overeenkomsten en statuten opgesteld met een heldere onderlinge afstemming. 

 

GEMEENTE HAARLEMMERMEER/CULTUURCENTRUM HOOFDDORP

Boot Advocaten heeft in dit project op innovatieve wijze contractering en aanbesteding geïntegreerd met het bouwkundig proces door middel van een nauwe samenwerking met bouwkundig adviseurs die ook hebben bijgedragen aan verdere kostenbeheersing.

Het project 'Cultuurcentrum Hoofddorp' betreft de engineering en realisatie op diverse bijeen gelegen locaties van Schouwburg de Meerse, Pier K (centrum voor kunsteducatie), Centrum voor Pop en Jongerencultuur (i.o.), openbare bibliotheek, cultureel café en ten slotte gezamenlijke faciliteiten (passage).

VOETBALSTADIONS

Het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst voor de bouwcombinatie en de contracten voor de realisatie van de voetbalstadions te Arnhem en Dublin (Ierland).

PROJECT GEMEENTE UTRECHT (PLANGEBIED LEIDSCHE RIJN)

Advisering ten aanzien van de herziening van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente een aannemer. De samenwerkingsovereenkomst ziet op de ontwikkeling van 80 woningen in het hogere segment in het plangebied Leidsche Rijn.

 

ROTTERDAM / DE VERANDA

Algehele begeleiding van de bouwcombinatie bij de realisatie van 240 appartementen te Rotterdam, het opstellen van contracten en advisering ten aanzien van de afhandeling van meer-/minderwerk, opleveringsperikelen, verzekeringsperikelen en arbitrageprocedures.

GEMEENTE TILBURG/SPOORZONE

Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en de contractering na de aanbesteding van  masterplan “De Werkplaats”. Dit plan vormt de basis voor het kerngebied Spoorzone. Het basisprogramma biedt minimaal 220.000 m² ontwikkeling onder te verdelen in 150.000 m² wonen, 25.000 m² werken, 20.000 m² horeca, 10.000 m² cultuur, mogelijk 60.000 m² onderwijs, 10.000 m² commerciële voorzieningen en 5000 m² overige voorzieningen. In de komende jaren wordt het gebied herontwikkeld tot een hoogwaardig centrum stedelijke locatie met woningen, kantoren en onderwijs-, culturele en Leisure voorzieningen. Middels een aanbestedingsprocedure is in 2010 een ontwikkelaar geselecteerd als partner om samen met de gemeente Tilburg een Masterplan voor het gebied op te stellen. De selectie en gunningscriteria waren innovatief en hebben tot een succesvolle aanbesteding van een grootschalige gebiedsontwikkeling geleid.

In het kader van de huidige crisis kan ook de winnaar haar verplichtingen niet langer nakomen. Boot Advocaten staat de gemeente bijgestaan in de heronderhandelingen. Binnen de scope van de gehouden aanbesteding en de daarbij behorende contracten zijn nieuwe voorwaarden gesteld en nadere afspraken gemaakt. Boot Advocaten adviseert de gemeente over de grondtransacties, en de verdere inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Boot Advocaten verbindt en coördineert vanuit de A-team gedachte de fiscalisten, grondprijzendeskundigen en verantwoordelijke afdelingshoofden met de marktpartij. Boot Advocaten adviseert ook over de te realiseren grootschalige warmte/koude opslag in het gebied.

PPS NATIONAAL MILITAIR MUSEUM SOESTERBERG

Advisering van de aannemer over de contracten voor het nieuwe museum van Defensie dat op het vliegveld in Soesterberg zal  worden gevestigd.

NUON EEMSHAVEN

Boot Advocaten heeft de besprekingen tussen partijen begeleid en de contracten voor dit complexe project opgesteld.Voor een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. Deze centrale gaat uit van het zogenaamde multi-fuel concept. Dat is een concept waarbij meerdere soorten brandstoffen als gas, biomassa en kolen kunnen worden gebruikt. Deze centrale zal model staan voor de nieuwe generatie energiecentrales. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. zal de turbines leveren.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER/CULTUURCENTRUM HOOFDDORP

Boot Advocaten heeft op dit project contractering en aanbesteding geïntegreerd met het bouwkundig proces door middel van een nauwe samenwerking met bouwkundig adviseurs die ook hebben bijgedragen aan verdere kostenbeheersing.

Het project 'Cultuurcentrum Hoofddorp' betreft de engineering en realisatie op diverse bijeen gelegen locaties van Schouwburg de Meerse, Pier K (centrum voor kunsteducatie), Centrum voor Pop en Jongerencultuur (i.o.), openbare bibliotheek, cultureel café en ten slotte gezamenlijke faciliteiten (passage).

STADSKANTOOR UTRECHT

Boot Advocaten heeft de bouwer van de staalconstructie van het nieuwe Stadskantoor in het centrum van Utrecht geadviseerd  bij de contractvorming en de uitvoering.

STIKSTOFBUFFER HEILIGERLEE

Boot Advocaten heeft een EPC-contract, gebaseerd op FIDIC Silver Book opgesteld voor de engineering en realisatie van een belangrijk onderdeel van het project stikstofbuffer Heiligerlee. De Joint-Venture die hiervoor nodig is, is geselecteerd op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Boot Advocaten begeleidde de inschrijving, contractering en verzorgde contractmanagement. Het project omvat de productie en opslag van gasvormige stikstof in een (bestaande) zoutcaverne. In een mengstation wordt de uit de caverne onttrokken stikstof gemengd met hoogcalorisch gas tot gas dat geschikt is voor Nederlandse huishoudens. De caverne doet daarbij dienst als bufferopslag.

 

INNOVATION CENTER NIJMEGEN

Boot Advocaten heeft de contracten opgesteld voor het ontwerpen van het nieuwe internationale Innovation Center van Heinz in Nijmegen.

SPARKASSEBANK KREFELD

Advisering bij de contracten voor het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van de Sparkasse bank in Duitsland.

GELUIDSISOLATIEPROJECT SCHIPHOL FASE 2 (GIS II)

KLM en Luchthaven Schiphol hadden een conflict met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de kosten van het Geluidsisolatie Project Schiphol GIS II en GIS III. Boot Advocaten heeft in deze kwestie juridische bijstand verleend aan de KLM, alsmede aan de Luchthaven Schiphol. Het GIS-project omvat de isolatie van circa 14.000 woningen rondom Schiphol, teneinde de geluidsoverlast te verminderen. Rijkswaterstaat belast de kosten van dit project door aan de luchtvaartmaatschappijen. De Luchthaven Schiphol N.V. verzorgt de administratieve afwikkeling van de aan hen opgelegde heffingen. Het project werd getroffen door grote vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen. Zo waren er tot dan toe slechts circa. 7.700 woningen geïsoleerd en liepen de kosten van GIS II in de periode 1995-2003 op van 180 miljoen euro naar 396 miljoen euro.

Belangrijkste wapenfeiten in deze zaak is dat Boot Advocaten in samenwerking met technische deskundigen in drie maanden tijd een rapport heeft vervaardigd waarin de oorzaken van de kostenstijgingen zijn blootgelegd. Op basis van het rapport van Boot Advocaten heeft de voormalige  staatssecretaris Melanie Schultz de Algemene Rekenkamer gelast een onderzoek in te stellen. Boot Advocaten heeft vervolgens de Luchthaven Schiphol. bijgestaan in het opstellen van commentaar op het concept nota van bevindingen en het concept eindrapport GIS II van de Algemene Rekenkamer.

Eén van de conclusies van de rapportage van Boot was dat de overheid in strijd met de Europese aanbestedingsregels heeft gehandeld en nieuwe contracten met de aannemers en adviseurs heeft gesloten, waardoor een groot deel van de kostenstijging is ontstaan.De juridische dienstverlening heeft voorts bestaan uit het opstellen en uitwerken van modellen voor mogelijke publiek-private samenwerking tussen de overheid in de luchtvaartsector. De advisering van Boot Advocaten heeft er in grote mate aan bijgedragen dat de Staat de rekening voor de sector inmiddels met 110 miljoen euro heeft verlaagd. Voorts is een voorgenomen wetswijziging van Artikel 77 Luchtvaartwet, die alsnog een juridische grondslag zou moeten bieden.

TV STUDIOS AALSMEER

Het opstellen van de contracten voor de realisatie van de tv-studio’s en een parkeergarage te Aalsmeer.

GASZUIVERINGSINSTALLATIE EMMEN

Contracteringsstrategie, opstellen aanbestedingsdocumenten voor meerdere inspectie- / onderhoudsstops van de gaszuiveringsinstallatie te Emmen.

HOTELKETEN

Het opstellen van managementcontracten en operating contracten voor de hotelketens van Host Mariott alsmede het uitvoeren van due-diligence onderzoek en het opstellen en reviewen van huurovereenkomsten.

PROLOGIS

Het opstellen van contracten voor een Amerikaanse, beursgenoteerde vennootschap, met betrekking tot het beheer van in eigen beheer gerealiseerde kantoorlocaties in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Polen en in het Verenigd Koninkrijk.

KABELNETWERK NEDERLAND EN BELGIË

Het opstellen van de contracten voor een groot telecom bedrijf voor de aanleg van het kabelnetwerk in Nederland en België.

MEGABIOSCOPEN

Het opstellen van contracten voor de realisatie van megabioscopen in onder meer Enschede, Rotterdam en Scheveningen.

STADION ECCO

Begeleiden van vernieuwbouw c.q. uitbreiding Ecco Stadion te ‘s-Hertogenbosch (realisatieovereenkomst, huurovereenkomsten, erfpacht en dergelijke.

Energie opwekkingsinstallaties / AM WONEN

Boot Advocaten adviseert de energie exploitant onder meer bij het ontwerpen, ontwikkelen, verwerven en exploiteren van duurzame Energie Opwekkings Installaties in alle bestaande en toekomstige projecten van AM Wonen.

COMBINATIEVORM ENERGIEBEDRIJF

Advisering bij de keuze combinatievorming dan wel subcontracting. Opstellen samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de inschrijving.

 

GEBOUW ESSENT DEN BOSCH

Opstellen van een Design & Build-contract ten behoeve van het kantoorgebouw van Essent in Den Bosch. Begeleiden van de aanbesteding.

HOOFDKANTOOR RABOBANK UTRECHT

Opstellen architectencontract voor de nieuwbouw van de uitbreiding van het hoofdkantoor in Utrecht.

GEMEENTE ZANDVOORT/LOUIS DAVIDSCARRÉ

Nabij het centrum van Zandvoort wordt het project Louis Davidscarré gerealiseerd. Het betreft het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting openbare ruimten daarboven. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een openbare en een bijzondere basisschool met een extra lokaal, kindercentrum, tweetal peuterspeelzalen, openbare bibliotheek, zorgloket Zandvoort, sociaal culturele ruimten, sportzaal, diverse gemeenschappelijke ruimten en inrichting (semi-) openbare ruimte op parkeerdak. Naast commerciële ruimten worden er ca. 170 koop- en huurwoningen in verschillende marktsegmenten gebouwd.

Boot Advocaten verzorgt de volledige advisering en uitvoering van de aanbesteding, contractering op gebied van samenwerking en bouw (inclusief contractbijlagen), en de overdracht en vestiging van zakelijke rechten en grond in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten, en bouwkundig adviseurs. Boot adviseert omtrent de parallelle aanbesteding van de realisatie en het beheer van de alternatieve energievoorziening die bovendien ingepast dient te worden binnen het gehele aanbestedingsproces. Daarbij dient ook rekening te worden met alternatieve planningen vanwege bebouwing van private grondposities nabij het project. Boot is nauw betrokken bij het selecteren van de ontwikkelaars en de beoordeling van de inschrijvingen. Ook worden bestuursrechtelijke trajecten gevolgd.

GROENBESTEKKEN MILITAIRE COMPPLEXEN EN OEFENTERREINEN

Advisering en begeleiden van  het aanbesteden van groenbestekken voor alle militaire complexen en oefenterreinen in de regio Noord –en Zuid Holland en Utrecht alsmede het  opstellen van de raamcontracten voor bos- en natuurbeheer (UAV-GC). Behandelen van aanbesteding- en uitvoeringsgeschillen.

 

GEMEENTE EEMNES / PROJECT ZUIDPOLDER

Boot Advocaten heeft de gemeente begeleid bij de aanbesteding van een grootschalige PPS- gebiedsontwikkeling van 38 hectare in het plangebied Zuidpolder te Eemnes. In het gebied worden 500 woningen, 4 hectare bedrijventerrein, circa 3.500 m² voorzieningen (school met opvang- en zorgvoorzieningen) en een groene bufferzone gerealiseerd.

De grond is in eigendom bij zowel de gemeente als bij projectontwikkelaars en particulieren. Teneinde deze versnipperde grondposities te centraliseren heeft Boot Advocaten de benodigde grondtransacties begeleid.

GEMEENTELIJK VERVOERSBEDRIJF AMSTERDAM / MEERJAREN VERVANGINGSPLAN

Boot Advocaten is namens het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam betrokken bij de begeleiding van de uitvoering van het Meerjaren Vervangingsplan bestaande uit het vernieuwen van sporen, wissels, kruisingen, telecommunicatie en energievoorziening aan de Amsterdamse metrobaan.

Voor dit project is niet alleen specifieke kennis van het aanbestedingsrecht en bouwrecht benodigd, maar ook in het bijzonder kennis van wissels, wisselstellers e.d.

MARKTHAL ROTTERDAM BV

Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar Vesteda geadviseerd over de contractering met betrekking tot het project Markthal te Rotterdam. Het commerciële gedeelte van de geplande markthal in het centrum van Rotterdam bestaat uit een overdekte marktvloer met 100 versunits, 4.600 m² voor foodgerelateerde winkels, 1.800 m² voor Albert Heijn, Gall en Gall en Etos en 1.600 m² voor horeca. Voorts wordt een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd van 4 verdiepingen met circa 1200 plaatsen. De oplevering is gepland medio 2014.

GEMEENTE BOLSWARD/SCHOOLLOKATIES

De algehele juridische begeleiding van de gemeente Bolsward bij de ontwikkeling van drie schoollocaties. Tevens bij herontwikkeling, supermarkt, en woningbouw.

Technische installaties ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Boot Advocaten heeft preselectie- en aanbestedingsdocumenten alsmede de raamcontracten voor de uitvoerende partijen voor het onderhoud van de technische installaties van alle universiteitsgebouwen opgesteld.

PROVINCIE NOORD-BRABANT / HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN

De begeleiding van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ten behoeve van de verwezenlijking van een fonds gericht op de herstructurering van de bedrijventerreinen binnen de provincie.

GEMEENTE PIJNACKER – NOOTDORP / BOEZEM II

Boot Advocaten heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeleid bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Boezem II. De gemeente wordt ter zake de WKO-voorziening en de aan te leggen infrastructuur door Boot Advocaten op aanbestedingrechtelijk, bestuursrechtelijk en verbintenisrechtelijk gebied geadviseerd en ter zake de verkaveling en gronduitgifte op verbintenisrechtelijk gebied.

GEMEENTE ROTTERDAM / PROJECT “ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT”

De gemeente wordt in het kader van de contractvorming full service geadviseerd op verbintenisrechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en fiscaal gebied, alsmede op het gebied van ruimtelijke ordening. Tenslotte wordt de gemeente in het kader van dit project, de herontwikkeling van het Schiekadeblok in Rotterdam Central District in rechte bijgestaan. 

GEMEENTE VEENENDAAL – PROJECT BROUWERSPOORT

Boot Advocaten heeft de  juridische begeleiding en coördinatie verzorgd van één van de grotere  herontwikkelingen van een stadscentrum in Nederland: Het Centrumplan Brouwerspoort te Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft verregaande ambities om het stadshart met een rijk industrieel verleden en het daarbij behorende industriële erfgoed de komende tien jaar om te vormen tot een modern winkelgebied met een regionale functie. Het plan omvat meer dan vijfhonderd woningen, ruim 1700 inpandige en externe parkeerplaatsen, 4600 m2 detailhandel, 6200 m2 dienstverlening, 19.140 m2 gemeentelijke diensten en culturele voorzieningen, 800 m2 horeca, en 6000 m2 meubeltoonzalen. Binnen het plangebied hebben diverse ontwikkelende en bouwende marktpartijen naast de gemeente grondposities ingenomen met soms tegenstrijdige belangen.

Boot Advocaten heeft de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling begeleid,  heeft ondersteund in de in de onderhandelingen ten aanzien van  zowel het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten  met ontwikkelaars en aannemers, gronduitgifte-overeenkomsten,  en koopovereenkomsten als ten aanzien van  het ontbinden van samenwerkingsovereenkomsten , gronduitgifte overeenkomsten en  koopovereenkomsten. Ook is Boot Advocaten betrokken bij bestuursrechtelijke procedures.

Commerciële belangen moeten worden afgestemd  op politiek-bestuurlijke belangen en besluitvorming. In een complexe centrumontwikkeling is het van belang de juiste expertise efficiënt in te zetten, te coördineren en te monitoren. Kennis is vereist van het bestuursrecht, aanbestedingsregelgeving, staatssteun, fiscaliteit en uiteraard privaatrechtelijke aspecten. Ook worden expertises ingezet zoals bijvoorbeeld financieel analisten, grondexploitatiedeskundigen en parkeergaragedeskundigen Binnen deze dynamiek vormt Boot een coördinerende spilfunctie.  

GEMEENTE TILBURG/VORMENFABRIEK

Boot Advocaten adviseert en begeleidt de gemeente bij de voorgenomen herontwikkeling en gronduitgifte van het gebied Vormenfabriek. Hierbij is tevens de gronduitgifte getoetst op aanbestedingsrechtelijke aspecten. De locatie zal herontwikkeld worden en zal een wooninvulling krijgen.

GEMEENTE WIJDEMEREN – DORPSCENTRUM OUD LOOSDRECHT

Boot Advocaten adviseert de gemeente om tot herontwikkeling van dit project te komen en de opgave in kleinere transacties te laten plaatsvinden, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de Europese regelgeving, waaronder aanbestedingsrecht en staatssteun.

GEMEENTE ZAANSTAD / ADVIES VVE

Boot Advocaten begeleidt de gemeente Zaanstad bij de centralisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Daartoe heeft zij, ten behoeve van de omvangrijke gezamenlijke huisvesting van de politie Zaanstreek/Waterland, het theater en voor winkel- en kantoorruimten zorg gedragen voor de splitsing in en overdrachten van appartementsrechten.

GEMEENTE ZANDVOORT/LOUIS DAVIDSCARRÉ

Boot Advocaten verzorgt de volledige advisering en uitvoering van de aanbesteding, contractering op gebied van samenwerking en bouw (inclusief contractbijlagen), en de overdracht en vestiging van zakelijke rechten en grond in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten, en bouwkundig adviseurs. Boot Advocaten adviseert over de parallelle aanbesteding van de realisatie en het beheer van de alternatieve energievoorziening die bovendien ingepast dient te worden binnen het gehele aanbestedingsproces. Daarbij dient ook rekening te worden met alternatieve planningen vanwege bebouwing van private grondposities nabij het project. Boot Advocaten is nauw betrokken bij het selecteren van de ontwikkelaars en de beoordeling van de inschrijvingen. Ook worden bestuursrechtelijke trajecten gevolgd.

 

Het betreft het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting openbare ruimten daarboven. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een openbare en een bijzondere basisschool met een extra lokaal, kindercentrum, tweetal peuterspeelzalen, openbare bibliotheek, zorgloket Zandvoort, sociaal culturele ruimten, sportzaal, diverse gemeenschappelijke ruimten en inrichting (semi-) openbare ruimte op parkeerdak. Naast commerciële ruimten worden er ca. 170 koop- en huurwoningen in verschillende marktsegmenten gebouwd.

GEMEENTE ZWOLLE/WILLEMSPOORT-VOGELTJESBUURT

Boot Advocaten begeleidt de aanbesteding, samenwerkings- en realiseringsovereenkomsten en de grondtransacties inzake het  geïntegreerde bouwcomplex dat in samenwerking middels een gemeentelijke gronduitgifte door de gemeente Zwolle en Multi Vastgoed B.V. wordt ontwikkeld. Het bestaat uit een parkeerbak met 840 plaatsen, winkels en een bioscoop met openbare ruimte en aangrenzend ca. vijftig te realiseren woningen.

GEMEENTE WIERINGERMEER / METAFOOR WIRINGHERLANT

Het begeleiden van het projectbureau en externe adviseurs van de gemeente in de  Europese aanbestedingsprocedure en de contractering voor een mix van openbare en commerciële voorzieningen, waaronder een brede school, een theater, een zwembad, infrastructuur, 500 woningen en overige commerciële voorzieningen.

GEMEENTE ERMELO / DE VERBINDING

Advisering over het te kiezen ontwikkelingsmodel: gronduitgifte-model of gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij. Daarnaast is de gemeente begeleid bij de contractvorming ten behoeve van de herontwikkeling, de verplaatsing van het busbedrijf, de relocatie van een supermarkt en de ontwikkeling van winkelruimte en woningen.

GEMEENTE ZANDVOORT / PROJECT MIDDENBOULEVARD

Boot Advocaten adviseert de gemeente bij alle juridische aspecten die tijdens de ontwikkeling van het project aan de orde zijn gekomen en relevant zijn voor het project, meer in het bijzonder het aangaan van nadere overeenkomsten en het uitvoeren van grondtransacties met diverse (markt)partijen. In het gebied worden 290 woningen gerealiseerd alsook 7.895 bvo ten behoeve van detailhandel, 1.100-4.300m² hotelruimte en 53.100m² ten behoeve van functies op het gebied van horeca en toerisme.

GEMEENTE GORINCHEM/MFA

De algehele begeleiding van het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Gorinchem, het gemeentebestuur, een zorginstelling, een woningcorporatie en een schoolbestuur bij de ontwikkeling van een multifunctioneel nieuwbouwcomplex voor wonen, leren en zorg. Uitgangspunt is een Btw-voordelen structuur die besparingen biedt. De structuur is verwerkt in een samenwerkingsovereenkomst.

GEMEENTE HAAKSBERGEN / FRANKENHUIS

Het begeleiden van de gemeente bij verplaatsing van een fabriek, maar ook bij herontwikkeling van een vrijkomende locatie en woningbouw; drie-partijen overeenkomst.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Het begeleiden van gemeente, zorginstelling, woningcorporatie en private projecten bij de realisatie van een bejaardentehuis, kinderdagverblijf en de nieuwbouw van woningen.

 

GEMEENTE KAMPEN / SPOOLDERWERK

Het realiseren van een gronduitgifte-overeenkomst met een oppervlakte van 86.000 m2 pdv / gdv.

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM/ZWEMBAD

De begeleiding van de gemeente bij de strategische keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van aanbesteding en contractering bij de herontwikkeling van een zwembad tot attractiepark.

GEMEENTE AMSTERDAM/WESTELIJKE TUINSTEDEN

Begeleiden van een private partij bij de binnenstedelijke herontwikkeling van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam op basis van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en een privaat consortium.

GEMEENTE KAMPEN / ZUIDERZEEHAVEN

Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van de 'Zuiderzeehaven' in een CV/BV constructie, met drie overheden en zeven private partijen, inclusief parkmanagement.

GEMEENTE LEEUWARDEN/BLITSAERT

Advisering over de totstandkoming van de CV-BV Blitseart voor de bouw van 550 dure wooneenheden en een PPS-structuur voor herstructureringsgebieden, waaronder de juridische vormgeving van de samenwerkingsovereenkomsten.

GEMEENTE NIJVERDAL / CENTRUMPLAN

Het begeleiden van de gemeente bij herontwikkeling centrumlocatie, winkels, woningen, parkeergarage.

GEMEENTE ROOSENDAAL

Vormgeven van een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en een combinatie van drie projectontwikkelaars, ten behoeve van de nieuwbouw van koop- en huurwoningen.

MINISTERIE VAN DEFENSIE/INDRINGER DETECTIESYSTEEM

Selectie van de leverancier voor het ontwikkelen en aanbrengen van een Indringer Detectiesysteem op Marinekazernes in Nederland. Opstellen van een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot het Indringer Detectiesysteem van de Marine. Gunning overeenkomst via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

GEMEENTE TILBURG/DE ZUIDLANDEN

Advisering inzake de publiek-private samenwerking tussen drie ontwikkelende partijen en de gemeente Tilburg ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie 'De Zuidlanden' (6500 woningen).

GEMEENTE KAMPEN / HANZEWIJK

Advisering bij de herstructurering van Hanzewijk met ca. 1000 woningen, winkelruimte, scholen, welzijnscentrum, woonzorgfuncties en ijsbaan.

GEMEENTE AMSTERDAM / ZUIDAS

De begeleiding van een multifunctionele samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en een ontwikkelaar, ten behoeve van een multifunctionele gebiedsontwikkeling die onderdeel vormt van het ‘Masterplan Zuidas’.

 

GEMEENTE ZUIDHORN / UITLEGGEBIED

Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van ca. 300 woningen en zorg bouw en begeleiding bij de participatie van een woningbouwvereniging.

GEMEENTE KAMPEN / SLENKE ES

Het adviseren van de gemeente bij de herontwikkeling van het gebied De Slenke Es, winkels, woningen, uitplaatsing school en buurtcentrum.

GEMEENTE ZWOLLE / SPOOLDERWERK

Het begeleiden en adviseren van de gemeente bij een project met 80.000 m2 kantoorruimte en 19.000 m2 pdv/gdv.

 

GEMEENTE BERGERDEN / GLASTUINBOUW

Begeleiden van de gemeente Bergerden bij de aanbesteding van de ontwikkeling en realisering van een glastuinbouwgebied (de invloed van rijkssubsidies op de te kiezen aanbestedingsprocedure, beoordelen Turnkey-contract).

GEMEENTE SNEEK/HOUKESLOOT BOULEVARD

Advisering van de gemeente Sneek bij diverse (strategische) ruimtelijke ontwikkelingen waaronder de Houkesloot Boulevard (appartementencomplexen, horeca, een waterpromenade en aanlegaccommodatie), herontwikkeling van het Sint-Antoniusziekenhuis (detailhandel, kantoren en wonen), ontwikkeling van een zwembad, herontwikkeling De Potten (een aantal recreatieterreinen, campings en een starteiland aan en in het Sneekermeer) en uitleglocaties Pasveer en Duinterpen.

GEMEENTE TILBURG/BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELINGEN

Begeleiding van diverse binnenstedelijke ontwikkelingen in Tilburg, bijvoorbeeld de City-FEC-ontwikkeling; de uitbreiding van het FEC-expocentrum met een WTC-kantoorontwikkeling, een megabioscoop en een transformatieopgave voor het stationsgebied met een programma voor Leisure, hotel, kantoren en wonen.

GEMEENTE AMSTERDAM / DE OMVAL

Algehele begeleiding van de gemeente bij de realisatie van De Omval bij de Rembrandtoren te Amsterdam, een woningbouwproject van 240 woningen en 3 parkeergarages (contracten opstellen, meer- / minderwerk en opleveringsperikelen).

GEMEENTE NIEUWEGEIN/BEDRIJVENPARK

Begeleiden van de gemeente Nieuwegein bij de ontwikkeling en realisatie van een grootschalig en hoogwaardig bedrijvenpark, toepassen van parkmanagement.

GEMEENTE TILBURG/PIETER VREEDEPLEIN

Begeleiding bij de publiek-private samenwerking ten behoeve van het Pieter Vreedeplein in Tilburg: leisure, horeca, detailhandel en parkeren.

PROVINCIE NOORD-BRABANT/FONDS HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN

De begeleiding van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant ten behoeve van de verwezenlijking van een fonds gericht op de herstructurering van de bedrijventerreinen binnen de provincie.

 

GEMEENTE LEEUWARDEN/BEDRIJVENTERREINEN

Algehele advisering over diverse woningbouw- en bedrijventerrein ontwikkelingen in Leeuwarden. Het maken van samenwerkingsafspraken over talrijke locatieontwikkelingen en diverse stedelijke herstructureringen.

STICHTING MOLIJN DE GROOT/MFA NUNSPEET

Opstellen juridisch / organisatorisch kader voor de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie. Advisering over de contractering (CV) voor de realisatie van het project te Nunspeet.

MUSEUM DE HERMITAGE AMSTERDAM

Boot Advocaten heeft Stichting Hermitage aan de Amstel begeleid bij de juridische aspecten aangaande de vestiging van het museum met tentoonstellingsruimten, het Russisch cultuurcentrum, een museumwinkel, het auditorium en het café-restaurant Neva.

BIBLIOTHEEKGROEP LEK & IJSSEL

Boot Advocaten adviseert de bibliotheekgroep Lek & IJssel bij de contracten voor de koop en verbouw van diverse projecten Deze groep bestaat uit de bibliotheken uit Houten, Houten-Zuid, Vianen, Benschop en IJsselstein.

 

POELZONE WESTLAND

Boot Advocaten heeft Grontmij B.V. bij gestaan in een gezamenlijk project van de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de ontwikkelingsmaatschappij Ons Nieuwe Westland. Het project Poelzone omvat  een gebied van 500 ha en vertegenwoordigt een investeringsprogramma van € 125.000.000. Boot Advocaten is o.a. betrokken bij de advisering van de samenwerking

MELMERPARK/POLDERPOORT KAMPEN 

Boot Advocaten heeft – zowel in als buiten rechte – onder andere  Polderpoort BV geadviseerd en begeleid. Bij het te realiseren bedrijvenpark, bestaande uit grootschalige en perifere detailhandel, hotel- en overige horecavoorzieningen, andere commerciële voorzieningen, parkeer- en groenvoorzieningen en bijbehorende infrastructuur met een omvang van ca 8,5 hectare.

ONDERDIJKSERIJWEG ZWIJNDRECHT

Boot Advocaten heeft projectontwikkelaar AMS begeleid bij de totstandkoming van de met Bouwfonds gesloten samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de realisering van het project Onderdijkseweg te Zwijndrecht.

NIEUWE RHIJNGEEST OEGSTGEEST

Boot Advocaten heeft de onderhandelingen gevoerd en procedures gevoerd over de grondtransacties, contracten opgesteld voor de samenwerking en projectontwikkeling (van zelfrealisatiemodel naar bouwclaimmodel) en onderhandelingen tussen ontwikkelaars onderling en met de Gemeente begeleid, waarbij diverse bestuurlijke, juridische en fiscale perikelen de revue gepasseerd zijn. Boot Advocaten draagt zorg voor de benodigde grondtransacties.

PROJECT ORANJEBUURT SASSENHEIM

Boot Advocaten treedt al jaren op als adviseur van De Vooruitgang (woningcorporatie) bij de ontwikkeling en realisatie van de Oranjebuurt in Sassenheim (ca.  250 koop- en huurwoningen). Het project de Oranjebuurt te Sassenheim is door de minister van VROM aangewezen als hét voorbeeldproject in corporatieland. Voor deze prestigieuze projectontwikkeling heeft Boot Advocaten de Aanbestedingsprocedure opgezet en succesvol uitgevoerd en de daartoe benodigde juridische en fiscaal geïntegreerde overeenkomsten opgesteld. 

PLEINTJE SINT JEROENSWEG NOORDWIJK

Boot Advocaten begeleidt de Noordwijkse woonstichting bij de aanbesteding, grond-, realiserings- en koopovereenkomsten inzake een woningbouwproject met circa 51 woningen en een ondergrondse parkeerkelder met circa 70 parkeerplaatsen.

OPENBARE GEBIEDEN LELYSTAD

Boot Advocaten adviseert de woningcorporatie bij de herontwikkeling in Lelystad op grond van een publiek-private raamovereenkomst met de gemeente met een looptijd van dertig jaar. Op basis van deze raamovereenkomst worden diverse grote woonwijken en openbare gebieden van Lelystad (Schouw, Kogge, Punter, etc.) integraal herontwikkeld. In één van deze wijken vindt tevens asbestsanering van naoorlogse woningen plaats.

PROJECT WESTFLANK  HAARLEMMERMEER

Boot Advocaten heeft namens Woonstichting de Vooruitgang onderhandelingen gevoerd met de diverse betrokken overheden en andere stakeholders in het plangebied over de aan en verkoop van grondposities, de grondexploitatie, de ontwikkelclaims en de te voeren strategie richting de publieke overheden vanuit het aanbestedingsrecht en het bestuursrecht  (bestemmingsplanprocedure, structuurvisie). 

SPOORZONE BREDA

Boot Advocaten heeft een samenwerkingsverband tussen een projectontwikkelaar/aannemer en twee woningcorporaties begeleid en gestructureerd  ten behoeve van de aankoop van percelen grond in de spoorzone Breda en de voorgenomen nieuwbouwontwikkelingen (woningen, kantoor). In samenwerking met fiscalisten is de meest optimale fiscale/juridische structuur opgezet die voordelen biedt op het gebied van de VPB, OVB en BTW.

PROJECT STERRENBAD WASSENAAR

Boot Advocaten adviseert de Wassenaarsche Bouwstichting bij de verkoop en realisatie van een nieuwbouwplan voor de locatie van het voormalige Sterrenbad in Wassenaar. Boot Advocaten ondersteunt de stichting bij de onderhandelingen met de gemeente over de grondtransactie en de nieuwe bebouwing.

VROONERMEER-NOORD

Boot Advocaten adviseert en begeleidt deze Woningstichting bij de grondtransacties in verband met de herontwikkeling van het gebied Vroonermeer-Noord. De Stichting wil circa 35 woningen realiseren.

PROJECT ZIJDERVELD

Boot Advocaten heeft Volksbelang begeleid bij de contractering, waaronder de intentie- en samenwerkingsovereenkomst en de gronduitgifte-overeenkomsten voor 31 woningen , 12 zorgwoningen, en een Multi- functionele ruimte ontwikkelen in de dorpskern Zijderveld in de gemeente Vianen.

TEYLINGEN

Boot Advocaten adviseert twee woningcorporaties in de gemeente Teylingen ten aanzien van samenwerkingen met VROM, de gemeente en private partijen. De gebiedsontwikkeling omvat voornamelijk de bouw van koop- en huurwoningen en zorgvoorzieningen. De verwachte investering tot 2012 is € 216.000.000. Boot Advocaten is betrokken bij de voortdurende aan- en verkoopkoop van grondposities, de juridische en fiscale structurering van de diverse samenwerkingsverbanden, de bestuursrechtelijke vraagstukken en de juridische vraagstukken rondom de grondexploitatie.

TILBURG NOORD

Advisering van woningcorporaties in Tilburg bij de vormgeving van een publiek-private samenwerking die model staat voor de totale herontwikkeling van Tilburg-Noord. Op deelprojecten is tevens met projectontwikkelaars, beleggers en grootwinkelbedrijven samengewerkt.

 

LEIDSCHE RIJN UTRECHT

Boot Advocaten begeleidt de woningcorporatie bij de uiteenlopende multifunctionele en binnenstedelijke projectontwikkelingen, alsmede publiek-private samenwerking in de provincie Utrecht, waaronder de VINEX-locatie Leidsche Rijn (Parkwijk, Veldhuizen).

DE HATERT NIJMEGEN

Algehele juridische begeleiding van de contractvorming ten behoeve van een woningcorporatie bij de herontwikkeling van bestaand bezit en de realisatie van nieuwe woningen in samenwerking met de gemeente en een andere corporatie, onder ander ter verbetering van de leefbaarheid van de wijk 'De Hatert'.

WAARDGRACHT LEIDEN

Contractvorming ten behoeve van een corporatie in Leiden in het kader van de herontwikkeling van bestaand woningbezit en de ontwikkeling en realisatie van het woon-zorgcomplex 'Waardgracht'.

HANZEWIJK KAMPEN

Juridische begeleiding van een samenwerking tussen de gemeente en een woningcorporatie ten behoeve van beide partijen, betreffende de herontwikkeling van de Hanzewijk, bestaande uit circa 1000 woningen, een zorgboulevard, winkels, de verplaatsing van een ijsbaan en de verplaatsing van een middelbare school.             

DUIN EN BOLLENSTREEK

Algehele begeleiding van een toonaangevende woningcorporatie in de Duin en Bollenstreek ter zake van projectontwikkeling, samenwerkingsverbanden, herstructurering, vastgoedportefeuille en aan- en verkoop.

HERSTRUCTURERING VASTGOEDPORTEFEUILLES

Advisering inzake de herstructurering van de vastgoedportefeuille van woningcorporaties in onder meer Amsterdam en Eindhoven. Bijvoorbeeld het samenwerkingsverband 'Kristal'.

OPTING-OUT

Advisering over de juridische, fiscale en economische gevolgen van uittreding van de woningcorporatie uit het bestaande bestel (opting-out) in Amsterdam en Den Helder.

 

ST JORISWEG DELFT

Boot Advocaten adviseert GGZ Delfland over de verplaatsing van panden en nieuwbouw met 140 plaatsen op de locatie St. Jorisweg te Delft. Op het terrein van GGZ Delfland aan de St. Jorisweg te Delft, verrijst een geheel nieuwe kliniek met een vloeroppervlakte van 8.858 m². Dit project wordt duurzaam gebouwd en zal energiezuinige installaties gebruiken. Boot Advocaten adviseert GGZ Delfland bij de realisatie van dit project.

PIETER VAN FOREEST – PROJECTEN

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest exploiteert 23 locaties van zelfstandige wooneenheden, woonzorgcentra, verpleegontmoetingscentra en verpleeghuizen voor ouderen in de Randstad. Boot Advocaten adviseert Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest over transacties, aanbesteding, sloop en nieuwbouw van diverse locaties.  Boot Advocaten heeft de stichting onder meer bijgestaan in de oplevering van Woonzorgcomplex De Witte Brug in Poeldijk, een publiekrechtelijke procedure in gemeente Pijnacker en de gemeente Teylingen, een aanbesteding voor een project in Naaldwijk.

ZEEHOSPITIUM KATWIJK

Boot Advocaten adviseert en staat het Rijnlands Revalidatie Centrum bij in een geschil rondom een grondexploitatieberekening. Het betreft een geschil over de uitwerking en reikwijdte van een overeenkomst.

MFA GORINCHEM

Advisering ten aanzien van de meest gunstige fiscale en juridische structuur voor samenwerking ten behoeve van de gezamenlijk door de gemeente, de woningcorporatie, de onderwijsinstelling en de zorginstellingen te realiseren multifunctioneel complex met onderwijs-, woon- en zorgfuncties. Implementeren van het fiscale model voor samenwerking, advisering ten aanzien van de planontwikkeling, de financiering en de organisatie, alsmede de realisatie en de exploitatie. Voorts is de verkoop van de multifunctionele nieuwbouw begeleid.

ZORGINSTELLING VLEUTEN - DE MEERN

Opstellen samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een multifunctioneel zorgvoorzieningencentrum tussen een plaatselijke woningcorporatie en een zorginstelling. Opstellen koopovereenkomst, waarbij het gerealiseerde zorggebouw aan de zorginstelling werd verkocht. Tevens de verhuurovereenkomsten van 20 bijbehorende zorgappartementen

ZORGINSTELLING ARNHEM

Opstellen realisatie- en samenwerkingsovereenkomst tussen een grote woningcorporatie en een landelijke werkende zorginstelling ten behoeve van de ontwikkeling van een woonzorgproject met 18 semi-zelfstandige wooneenheden en algemene ruimten. Verzorgen huurovereenkomst met de zorginstelling en de onderhuurovereenkomsten voor de bewoners.

bottom of page