top of page

 

Vergunningen en Ruimtelijke ordening

GEMEENTE ZUIDPLAS / ZUIDPLASPOLDER

Boot Advocaten heeft namens de gemeente verweer gevoerd in de beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen alle bestemmingsplannen die voor deze zeer grote ontwikkeling (maximaal 35.000 woningen) zijn vastgesteld. 

VERKEERSSCHOOL

Boot Advocaten staat een verkeersschool bij  in een procedure tegen de weigering van alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het terrein met gebouwen en wegen. In het bijzonder gaat het om de toepassingen van nieuwe eisen met betrekking tot externe veiligheid waardoor het bedrijf zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.

GEMEENTE UITHOORN – PROJECT VINCKEBUURT

Boot Advocaten adviseert de burgemeester van de gemeente met betrekking tot een aantal issues op het beid van externe veiligheid, in het bijzonder ten aanzien van de invloed van de risicoanalyse (QRA) van BRZO bedrijven op de bestemmingsplannen in de omgeving van die bedrijven.

PIETER VAN FOREEST – PROJECTEN

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest exploiteert 23 locaties van zelfstandige wooneenheden, woonzorgcentra, verpleegontmoetingscentra en verpleeghuizen voor ouderen in de Randstad. Boot Advocaten heeft de stichting onder meer bijgestaan in bestemmingsplanprocedures in de gemeente  Pijnacker Nootdorp en de gemeente Teylingen.

 

GEMEENTE LELYSTAD/PROJECT WARANDE

Boot Advocaten heeft namens de gemeente tegen de Minister van EL&I geprocedeerd bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de aanwijzing van de naastgelegen Oostvaardersplassen als Natura 2000 gebied. Omvangrijke gronden die bestemd zijn voor de toekomstige woonwijk Warande moeten als gevolg van die aanwijzing onbebouwd blijven om te dienen als foerageergebied voor vogels als de Blauwe en de Bruine Kiekendief.

GELUIDSISOLATIEPROJECT SCHIPHOL FASE 2 (GIS II)

KLM en Luchthaven Schiphol hadden een conflict met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de kosten van het Geluidsisolatie Project Schiphol GIS II en GIS III. Boot Advocaten heeft in deze kwestie juridische bijstand verleend aan de KLM, alsmede aan de Luchthaven Schiphol. Het GIS-project omvat de isolatie van circa 14.000 woningen rondom Schiphol, teneinde de geluidsoverlast te verminderen. Rijkswaterstaat belast de kosten van dit project door aan de luchtvaartmaatschappijen. De Luchthaven Schiphol N.V. verzorgt de administratieve afwikkeling van de aan hen opgelegde heffingen. Het project werd getroffen door grote vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen. Zo waren er tot dan toe slechts circa. 7.700 woningen geïsoleerd en liepen de kosten van GIS II in de periode 1995-2003 op van 180 miljoen euro naar 396 miljoen euro.

Belangrijkste wapenfeiten in deze zaak is dat Boot Advocaten in samenwerking met technische deskundigen in drie maanden tijd een rapport heeft vervaardigd waarin de oorzaken van de kostenstijgingen zijn blootgelegd. Op basis van het rapport van Boot Advocaten heeft de voormalige  staatssecretaris Melanie Schultz de Algemene Rekenkamer gelast een onderzoek in te stellen. Boot Advocaten heeft vervolgens de Luchthaven Schiphol. bijgestaan in het opstellen van commentaar op het concept nota van bevindingen en het concept eindrapport GIS II van de Algemene Rekenkamer.

 

Eén van de conclusies van de rapportage van Boot was dat de overheid in strijd met de Europese aanbestedingsregels heeft gehandeld en nieuwe contracten met de aannemers en adviseurs heeft gesloten, waardoor een groot deel van de kostenstijging is ontstaan. De juridische dienstverlening heeft voorts bestaan uit het opstellen en uitwerken van modellen voor mogelijke publiek-private samenwerking tussen de overheid in de luchtvaartsector. De advisering van Boot Advocaten heeft er in grote mate aan bijgedragen dat de Staat de rekening voor de sector inmiddels met 110 miljoen euro heeft verlaagd. Voorts is een voorgenomen wetswijziging van Artikel 77 Luchtvaartwet, die alsnog een juridische grondslag zou moeten bieden.

MILIEUKWALITEIT VAN DE ELECTRICITEITSPRODUTIE (MEP SUBSIDIE)

Boot Advocaten heeft gedurende de looptijd van de MEP (Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie) subsidie voor elektriciteit uit hernieuwbare bron het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie gevoerd. Boot Advocaten adviseert zowel op nationaal als op Europees niveau over de certificering van energie uit hernieuwbare bronnen aan de instantie die deze uitgeeft. Daarnaast werkt Boot Advocaten mee aan alle wijzigingen in de nationale regelgeving op dit gebied.

GEMEENTE ZANDVOORT/LOUIS DAVIDSCARRÉ

Nabij het centrum van Zandvoort wordt het project Louis Davidscarré gerealiseerd. Het betreft het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting openbare ruimten daarboven. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een openbare en een bijzondere basisschool met een extra lokaal, kindercentrum, tweetal peuterspeelzalen, openbare bibliotheek, zorgloket Zandvoort, sociaal culturele ruimten, sportzaal, diverse gemeenschappelijke ruimten en inrichting (semi-) openbare ruimte op parkeerdak. Naast commerciële ruimten worden er ca. 170 koop- en huurwoningen in verschillende marktsegmenten gebouwd.

Boot Advocaten verzorgt de volledige advisering en uitvoering van de aanbesteding, contractering op gebied van samenwerking en bouw (inclusief contractbijlagen), en de overdracht en vestiging van zakelijke rechten en grond in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten, en bouwkundig adviseurs. Boot adviseert omtrent de parallelle aanbesteding van de realisatie en het beheer van de alternatieve energievoorziening die bovendien ingepast dient te worden binnen het gehele aanbestedingsproces. Daarbij dient ook rekening te worden met alternatieve planningen vanwege bebouwing van private grondposities nabij het project. Boot Advocaten is nauw betrokken bij het selecteren van de ontwikkelaars en de beoordeling van de inschrijvingen. Ook worden bestuursrechtelijke trajecten gevolgd.

GROOT SWANLA ZUIDPLAS

Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar Synchroon bijgestaan in de beroepsprocedures tegen de afgegeven vergunningen en geadviseerd over de reparatie van de aan de vergunningen ten grondslag liggende planologische procedures. Boot Advocaten staat de ontwikkelaar ook bij in de planschadeprocedures.

GEMEENTE TILBURG/SPOORZONE

Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en de contractering na de aanbesteding van  masterplan “De Werkplaats”. Dit plan vormt de basis voor het kerngebied Spoorzone. Het basisprogramma biedt minimaal 220.000 m² ontwikkeling onder te verdelen in 150.000 m² wonen, 25.000 m² werken, 20.000 m² horeca, 10.000 m² cultuur, mogelijk 60.000 m² onderwijs, 10.000 m² commerciële voorzieningen en 5000 m² overige voorzieningen. In de komende jaren wordt het gebied herontwikkeld tot een hoogwaardig centrum stedelijke locatie met woningen, kantoren en onderwijs-, culturele en Leisure voorzieningen. Middels een aanbestedingsprocedure is in 2010 een ontwikkelaar geselecteerd als partner om samen met de gemeente Tilburg een Masterplan voor het gebied op te stellen. De selectie en gunningscriteria waren innovatief, en hebben tot een succesvolle aanbesteding van een grootschalige gebiedsontwikkeling geleid.

In het kader van de huidige crisis kan ook de winnaar haar verplichtingen niet langer nakomen. Boot Advocaten staat de gemeente bijgestaan in de heronderhandelingen.Binnen de scope van de gehouden aanbesteding en de daarbij behorende contracten zijn nieuwe voorwaarden gesteld en nadere afspraken gemaakt. Boot Advocaten adviseert de gemeente over de grondtransacties, en de verdere inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Boot Advocaten verbindt en coördineert vanuit de A-team gedachte de fiscalisten, grondprijzendeskundigen en verantwoordelijke afdelingshoofden met de marktpartij. Boot adviseert ook over de te realiseren grootschalige warmte/koude opslag in het gebied.

GEMEENTE VEENENDAAL – PROJECT BROUWERSPOORT

Boot Advocaten heeft de  juridische begeleiding en coördinatie verzorgd van één van de grotere  herontwikkelingen van een stadscentrum in Nederland: Het Centrumplan Brouwerspoort te Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft verregaande ambities om het stadshart met een rijk industrieel verleden en het daarbij behorende industriële erfgoed de komende tien jaar om te vormen tot een modern winkelgebied met een regionale functie. Het plan omvat meer dan vijfhonderd woningen, ruim 1700 inpandige en externe parkeerplaatsen, 4600 m2 detailhandel, 6200 m2 dienstverlening, 19.140 m2 gemeentelijke diensten en culturele voorzieningen, 800 m2 horeca, en 6000 m2 meubeltoonzalen. Binnen het plangebied hebben diverse ontwikkelende en bouwende marktpartijen naast de gemeente grondposities ingenomen met soms tegenstrijdige belangen.

Boot Advocaten heeft de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling begeleid, heeft ondersteund in de in de onderhandelingen ten aanzien van  zowel het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten  met ontwikkelaars en aannemers, gronduitgifte-overeenkomsten, en koopovereenkomsten als ten aanzien van  het ontbinden van samenwerkingsovereenkomsten gronduitgifte overeenkomsten en  koopovereenkomsten. Ook is Boot Advocaten betrokken bij bestuursrechtelijke procedures.

Commerciële belangen moeten worden afgestemd  op politiek-bestuurlijke belangen en besluitvorming. In een complexe centrumontwikkeling is het van belang de juiste expertise efficiënt in te zetten, te coördineren en te monitoren. Kennis is vereist bestuursrecht, aanbestedingsregelgeving, staatssteun, fiscaliteit en uiteraard privaatrechtelijke aspecten, maar ook worden expertises ingezet zoals bijvoorbeeld financieel analisten, grondexploitatiedeskundigen en parkeergaragedeskundigen Binnen deze dynamiek vormt Boot een coördinerende spilfunctie.  

GEMEENTE PIJNACKER – NOOTDORP / BOEZEM II

Boot Advocaten heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeleid bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Boezem II. De gemeente wordt ter zake de WKO-voorziening en de aan te leggen infrastructuur door Boot Advocaten op aanbestedingrechtelijk, bestuursrechtelijk en verbintenisrechtelijk gebied geadviseerd en ter zake de verkaveling en gronduitgifte op verbintenisrechtelijk gebied.

GEMEENTE ROTTERDAM / PROJECT “ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT”

De gemeente wordt in het kader van de contractvorming full service geadviseerd op verbintenisrechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en fiscaal gebied, alsmede op het gebied van ruimtelijke ordening. Tenslotte wordt de gemeente in het kader van dit project, de herontwikkeling van het Schiekadeblok in Rotterdam Central District in rechte bijgestaan. 

GEMEENTE LELYSTAD / BATAVIAHAVEN

Boot Advocaten heeft de gemeente bijgestaan in de bestuursrechtelijke procedures rond de haven waarbij de gemeente Lelystad circa 450 woningen en 14.000 m2 bvo uitbreiding aan het bestaande Outletcentre laat realiseren.  

GEMEENTE ZANDVOORT/LOUIS DAVIDSCARRÉ

Boot Advocaten verzorgt de volledige advisering en uitvoering van de aanbesteding, contractering op gebied van samenwerking en bouw (inclusief contractbijlagen), en de overdracht en vestiging van zakelijke rechten en grond in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten, en bouwkundig adviseurs. Boot adviseert over de parallelle aanbesteding van de realisatie en het beheer van de alternatieve energievoorziening die bovendien ingepast dient te worden binnen het gehele aanbestedingsproces. Daarbij dient ook rekening te worden met alternatieve planningen vanwege bebouwing van private grondposities nabij het project. Boot is nauw betrokken bij het selecteren van de ontwikkelaars en de beoordeling van de inschrijvingen. Ook worden bestuursrechtelijke trajecten gevolgd. Het betreft het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting openbare ruimten daarboven. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een openbare en een bijzondere basisschool met een extra lokaal, kindercentrum, tweetal peuterspeelzalen, openbare bibliotheek, zorgloket Zandvoort, sociaal culturele ruimten, sportzaal, diverse gemeenschappelijke ruimten en inrichting (semi-) openbare ruimte op parkeerdak. Naast commerciële ruimten worden er ca. 170 koop- en huurwoningen in verschillende marktsegmenten gebouwd.

 

GEMEENTE REEUWIJK BODEGRAVEN/HORECA

Deze gemeente is geadviseerd over de bestuursrechtelijke mogelijkheden voor de sluiting van een grootschalige horecagelegenheid.

PLAN JAAGPAD OOST KANAALOEVER ALKMAAR

Boot Advocaten begeleidt en adviseert PRN, een projectontwikkelaar met een grote grondpositie langs het Noord Hollands Kanaal in Alkmaar. Namens de ontwikkelaar voert Boot Advocaten de onderhandelingen en gesprekken met de gemeente en andere betrokken partijen, gericht op de contractering waarbij diverse bestuurlijke, aanbestedingsrechtelijke, juridische en fiscale aspecten een rol spelen.

 

BEDRIJVENTERREIN DE NIEUWE WETERING BERGAMBACHT

Op bedrijventerrein de Nieuwe Wetering wordt 9,5 hectare nieuwe uitgeefbaar bedrijventerrein gerealiseerd in de klasse tot en met milieucategorie 4.2. Boot Advocaten staat de cliënt bij in de ruimtelijke ordening en planschadeprocedures met betrekking tot dit plan. 

NIEUWE RHIJNGEEST OEGSTGEEST

Boot Advocaten heeft de onderhandelingen gevoerd en procedures gevoerd over de grondtransacties, contracten opgesteld voor de samenwerking en projectontwikkeling (van zelfrealisatiemodel naar bouwclaimmodel) en onderhandelingen tussen ontwikkelaars onderling en met de Gemeente begeleid, waarbij diverse bestuurlijke, juridische en fiscale perikelen de revue gepasseerd zijn. Boot Advocaten draagt zorg voor de benodigde grondtransacties.

 

TEYLINGEN

Boot Advocaten adviseert twee woningcorporaties in de gemeente Teylingen ten aanzien van samenwerkingen met VROM, de gemeente en private partijen. De gebiedsontwikkeling omvat voornamelijk de bouw van koop- en huurwoningen en zorgvoorzieningen. De verwachte investering tot 2012 is € 216.000.000. Boot Advocaten is betrokken bij de voortdurende aan- en verkoopkoop van grondposities, de juridische en fiscale structurering van de diverse samenwerkingsverbanden, de bestuursrechtelijke vraagstukken en de juridische vraagstukken rondom de grondexploitatie.

bottom of page