top of page

De ‘antiwegkijkwet’; tijd voor bedrijven om hun groene bril op te zettenWat betekent de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) nu eigenlijk? Wat houdt het in en wat wordt er verwacht van bedrijven en dochterondernemingen van grote ketens?


Met de nieuwe wet CSDDD worden grote merken en bedrijven voor het eerst verplicht om te rapporteren over hun milieuprestaties, sociale verantwoordelijkheid en hoe het bedrijf wordt bestuurd op basis van duurzaamheid (kortweg de ESG). Deze wet heeft als doel dat grote bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van omstandigheden voor mens, milieu en natuur in de gehele waardeketen.

Ondernemingen (en dochterondernemingen) die onder de CSDDD vallen moeten verantwoording afleggen over hun activiteiten en de schade die deze aanrichten aan mens en milieu. Ook dienen zij de negatieve effecten die verband houden met hun activiteiten te identificeren, voorkomen, beperken of beëindigen. Hierbij kunt u denken aan het voorkomen van slavernij, kinderarbeid en milieuvervuiling. Kort gezegd moeten bedrijven passende maatregelen nemen om misstanden te voorkomen en indien nodig aan te pakken.


Wat verwacht de CSDDD van bedrijven en voor welke bedrijven geldt het?

De CSDDD geldt voor bedrijven die voldoen aan de volgende criteria:

  • In 2027 moeten bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een omzet van 1,5 miljard euro aan de CSDDD voldoen.

  • In 2028 geldt dit voor bedrijven met meer dan 3.000 werknemers en 900 miljoen euro omzet.

  • Vanaf 2029 moeten bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van 450 miljoen euro de wet naleven.


Bedrijven die onder de richtlijn vallen, alsmede de kleinere bedrijven die vallen onder de waardeketen, zijn verplicht om:

  • Due diligence in de waardeketen te integreren in hun beleid en risicobeheersystemen.

  • Daadwerkelijke of potentiële negatieve effecten op mensenrechten of het milieu te identificeren, te beoordelen en maatregelen te nemen om deze te voorkomen, te mitigeren of te beëindigen.

  • Zinvolle betrokkenheid van belanghebbenden te realiseren om de identificatie van (potentiële) effecten op het milieu en mensenrechten te bevorderen en een due diligence-beleid te ontwikkelen.

  • Operaties in kaart te brengen van hun dochterondernemingen en, indien gerelateerd aan hun activiteitenketen, van hun zakenpartners. Dit zal helpen bepalen waar negatieve effecten waarschijnlijk zullen voorkomen en het meest ernstig zullen zijn.

  • Een notificatiesysteem en klachtenprocedures op te zetten en te onderhouden en herstel te bieden waar daadwerkelijke negatieve effecten worden geïdentificeerd.

  • De effectiviteit van genomen maatregelen te monitoren.

  • Naleving van de klimaatdoelstelling van 1,5°C te garanderen en een transitieplan op te stellen in lijn met de EU-doelstellingen voor emissiereductie.

 

Rapportageplicht en sancties

De CSDDD verplicht bedrijven een transitieplan op te stellen om te garanderen dat ze voldoen aan de klimaatdoelstelling. Het transitieplan moet ervoor zorgen dat de strategie van het bedrijf in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord is afgesproken om de overgang naar een duurzame economie te maken en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Een variabele beloning van de directeur moet het halen van de doelen bij bedrijven met meer dan 1000 werknemers stimuleren. In het transitieplan dient tenminste het volgende te worden opgenomen:

-          Concrete doelstellingen en maatregelen die de waardeketen van het bedrijf in 2050 naar klimaatneutraliteit zullen leiden, in stappen van vijf jaar vanaf 2030;

-          Daarnaast zal de CSDDD eisen dat de inspanningen met betrekking tot het klimaattransitieplan worden nageleefd.


Bedrijven die onder de CSDDD vallen zullen zich moeten houden aan de gestelde eisen. Waar het in de CSRD alleen nog ging over het rapporteren, moeten bedrijven met de CSDDD ook daadwerkelijk in actie komen.


Bedrijven die niet voldoen aan de CSDDD-regelgeving, kunnen van een nationale toezichthouder een sanctie krijgen. Dit kan variëren van ‘naming and shaming’ tot het van de markt laten halen van bepaalde producten of zelfs een boete van ten minste 5% van de wereldwijde netto-omzet! Bovendien heeft het ook een nadeel voor niet EU-bedrijven; zij kunnen uitgesloten worden van publieke aanbestedingen in de EU.


MKB’ers opgelet!

Hoewel kleine en middelgrote bedrijven niet direct voldoen aan de criteria van de wet, kunnen zij nog steeds gevolgen ondervinden omdat ze deel zijn van ketens en vaak leveren aan grote bedrijven die wel onder de CSDDD vallen. Doordat de grote ondernemingen rapportageverplichtingen hebben, worden dochterondernemingen ook verplicht om te voldoen aan de CSDDD.


Maak een vliegende start

Het is verstandig om ruim op tijd te beginnen met de voorbereiding op de CSDDD. Vergelijk uw huidige situatie met de vereisten van de CSDDD. U kunt zo nagaan over welke duurzaamheidsinformatie u al beschikt en welke vereisten nog ontbreken. Breng samen met uw stakeholders de waardeketen in kaart en inventariseer wat voor hen van belang is.

Vervolgens dient u een mensenrechtenbeleid en een milieubeleid te ontwikkelen. Ook is het belangrijk om bestaande contracten met zakenpartners te herzien of te beëindigen. Wanneer u een goed beeld heeft van de situatie en de waardeketen, is het van belang om de feitelijke en potentiële negatieve effecten te identificeren en om deze schendingen te beëindigen of te reduceren. U dient hiervoor continu due diligence uit te voeren.

Stel vervolgens een transitierapport op, dit rapport biedt u inzicht in ‘waar uw onderneming staat’.


Hoe zit het met bedrijven buiten de EU?

Bedrijven met meer dan € 450 miljoen netto omzet in de EU krijgen ook te maken met de CSDDD. Hierbij kunt u denken aan franchise- of licentieovereenkomsten die zijn aangegaan met partijen in de EU of die de uiteindelijke moedermaatschappij zijn van een groep. Deze bedrijven vallen ook binnen de scope.

Comments


bottom of page