ROADMAP CIRCULAIRE GRONDUITGIFTE

In de Roadmap is een uitgebreide analyse gemaakt van wat circulair bouwen concreet inhoudt en hoe de mate van circulair bouwen kwantitatief en kwalitatief kan worden gemeten. Vervolgens biedt de Roadmap een praktische introductie in het vormgeven van een circulaire tender. Er staan 32 prestatiegerichte criteria in die kunnen worden gebruikt om stedelijke ontwikkeling te sturen in een circulaire richting. Afhankelijk van onder andere gebiedskenmerken, ambities en beleidskeuzes kunnen hieruit in vier stappen de criteria worden geselecteerd voor de tender van het betreffende project.

Circulariteit

Een korte en eenduidige uitleg van wat de circulaire economie inhoudt, bestaat niet. Er zijn alleen al meer dan 114 definities. De circulaire praktijk omvat meerdere thema’s die tegelijkertijd naast elkaar of afzonderlijk toegepast worden:

  • duurzaamheid gebaseerd op energiebesparing, vermindering van de CO² uitstoot, energie afkomstig van hernieuwbare bronnen (groene component);
     

  • hergebruik van producten en grondstoffen vanuit de basisprincipes reduce, re-use en recycle, voorkomen van afval en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht;
     

  • sociale duurzaamheid, gebaseerd op gezondheid (blauwe component);
    nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden.

 

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

  • Linkedin Boot advocaten