top of page

Informatieplicht

Verplichting uitvoering energiebesparende maatregelen

Op grond van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken, verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Welk maatregelen precies moeten worden uitgevoerd, is terug te vinden in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Deze verplichting bestond al enige jaren, maar werd als gevolg van gebrekkige handhaving lang niet altijd nageleefd. Er wordt door de overheid echter ingezet op intensievere handhaving van deze verplichting. In dat kader introduceert de overheid de informatieplicht.
Informatieplicht

Uiterlijk 1 juli 2019 dienen bedrijven en instellingen te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Dit dient te geschieden via het eLoket van RVO.nl.

Gemeentes zin verantwoordelijke voor het toezicht op - en handhaving van - de wettelijke energiebesparings- én de informatieplicht. Gemeenten moeten de ingediende rapportages zelf ophalen bij RVO. Zij controleren rapportages en kunnen aanvullende vragen stellen of een controlebezoek willen uitvoeren.

Indien niet wordt voldaan aan de informatieplicht, kunnen gemeenten handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom. Het is dus zaak dat de gegevens tijdig en volledig worden aangeleverd op de website van RVO.

Mocht u vragen hebben over de informatieplicht, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Comments


bottom of page