top of page

EC start consultatie met oog op mogelijke herziening SFDR

Bijgewerkt op: 21 sep. 2023

De Europese Commissie heeft een consultatieronde gestart met oog op de mogelijke herziening van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze verordening is sinds 10 maart 2001 van toepassing en bepaalt dat financiëlemarktdeelnemers duurzaamheidsinformatie op zowel entiteitsniveau als productniveau moeten verschaffen. De SFDR eist dat financiëlemarktdeelnemers transparant moeten zijn over hun duurzaamheidsinformatie, zodat beleggers beter in staat worden gesteld om weloverwogen keuzes te maken en er gerichter kan worden geïnvesteerd in een groene economie.


In december 2022 werd door de Europese Commissie een uitgebreide evaluatie aangekondigd om mogelijke tekortkomingen van de SFDR te beoordelingen. De nadruk van deze evaluatie zou vooral komen te liggen op de rechtszekerheid, de bruikbaarheid van de verordening en het vermogen om een rol te spelen bij de aanpak van greenwashing. Maired McGuinness, Eurocommissaris voor Financiële Diensten en Stabiliteit zei het volgende over de consultatie: “Informatie over duurzaamheid is essentieel om beleggers in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over hun beleggingen. Sinds de SFDR in 2018 werd voorgesteld is er veel veranderd in de wereld van sustainable finance. Vandaag starten we een drie maanden durende diepgaande consultatie voor belanghebbenden. Wij willen weten of onze regels voldoen aan hun behoeften en verwachtingen, en of ze geschikt zijn voor het beoogde doel.”


Public en targeted consultation

De consultatie bestaat uit zowel een openbare (public consultation), gericht tot een breed scala aan belanghebbenden, als een gerichte raadpleging (targeted consultation). De gerichte raadpleging zal input verzamelen van belanghebbenden die direct of indirect onder SFDR vallen en die meer diepgaande kennis en/of (werk)ervaring hebben op het gebied van informatieverschaffing over duurzame financiering. Respondenten hebben tot 15 december 2023 om hun input te geven.


Onderdelen vragenlijsten

De vragenlijstenlijsten voor zowel de openbare raadpleging als de gerichte raadpleging hebben overlap op de eerste twee onderdelen. De targeted consultation voegt daar vervolgens nog twee hoofdstukken aan toe en bestaat daarmee uit de volgende vier onderdelen:

  1. De huidige vereisten onder de SFDR;

  2. De interactie met de andere wetgeving op het gebied van sustainable finance;

  3. Mogelijke veranderingen in de openbaarmakingsvereisten voor financiëlemarktdeelnemers;

  4. Mogelijke invoering van een categoriseringssysteem voor financiële producten.

Huidige vereisten onder de SFDR Het eerste onderdeel van de vragenlijst probeert inzicht te verkrijgen in hoeverre respondenten van mening zijn dat de SFDR zijn doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier weet te bereiken en probeert daarnaast te identificeren tegen welke problemen wordt aangelopen bij de implementatie van de verordening.


Daarnaast wordt er ingezoomd op de duidelijkheid en werkbaarheid van de toepassing van de principal adverse impacts (PAI-indicatoren). De PAI kunnen op zowel entiteitsniveau (art. 4 SFDR) als productniveau (art. 7 SFDR) in aanmerking worden genomen. Bovendien wordt de PAI gebruikt voor de beoordeling van het principe van ‘do no significant harm’ in het geval er sprake is van ‘duurzame beleggingen. Verder wordt getracht inzicht te krijgen in de eenmalige en terugkerende jaarlijkse kosten die gepaard gaan met het voldoen aan de rapportagevereisten van de SFDR. Tot slot worden er in dit onderdeel vragen gesteld over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data en hoe er gebruik gemaakt wordt van schattingen om data gaps in te vullen.


Interactie met andere wetgeving op het gebied van sustainable finance In het tweede hoofdstuk wordt vooral de interactie met andere wetgeving binnen het Sustainable Finance Framework onder de loep genomen. Hierbij wordt er gekeken naar de huidige interactie, de mogelijke inconsistenties of afwijkingen die kunnen bestaan tussen de SFDR en bijvoorbeeld de CSRD, de Taxonomieverordening en de Benchmark Verordening.


Mogelijke veranderingen in de openbaarmakingsvereisten voor financiëlemarktdeelnemers

In het derde onderdeel wordt gekeken naar het nut van de openbaarmakingsvereisten van de SFDR. Zo wordt er gevraagd of de openbaarmakingsvereisten op entiteitsniveau nuttig zijn en of de SFDR het juiste regime is voor openbaarmakingen op entiteitsniveau. Daarnaast wordt onder andere uitgevraagd of het wenselijk en/of gebruiksvriendelijk is om duurzaamheidsinformatie op drie verschillende plekken te publiceren, te weten in precontractuele informatie, periodieke verslaggeving en op de website.


Mogelijke invoering van een categoriseringssyteem voor financiële producten

De Europese Commissie stelt vast dat in de praktijk lichtgroene (art. 8 SFDR) en donkergroene producten (art. 9 SFDR) als labels worden gebruikt. Een dergelijk gebruik kan echter leiden tot risico’s van greenwashing, omdat de SFDR niet is ontworpen als een labelregime. Desondanks ziet de Europese Commissie dat in de markt vraag is naar een categoriseringsysteem voor financieel producten dat als een labelregime kan gelden. Hierdoor wordt gevraagd naar meningen over de voordelen van de ontwikkeling van een preciezer productcategoriseringssyteem op EU-niveau, wat in de toekomst zelfs het huidige artikel 8 en 9-regime kan vervangen.


De Commissie stelt twee alternatieven voor. Enerzijds zou het productcategoriseringssysteem voortbouwen op en het ontwikkelen van onderscheid tussen de artikelen 8 en 9 SFDR door extra (minimum)criteria aan te brengen die duidelijker definiëren welke producten binnen het toepassingsgebied van elk artikel vallen. Anderzijds zou het categoriseringssysteem voor producten gebaseerd kunnen zijn op een andere benadering dan die op dit moment gehanteerd wordt met de artikelen 8 en 9 SFDR. Deze categorie zou bijvoorbeeld gericht kunnen zijn op het type investeringsstrategie (positieve bijdrage aan bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen, focus op transitie etc.). In een dergelijk scenario kunnen concepten als milieu/sociale kenmerken of duurzaam beleggen en het onderscheid tussen de huidige artikelen 8 en 9 SFDR verdwijnen.


Wat betekent dit voor de praktijk? In de consultatie worden geen nieuwe regels voorgesteld, waardoor op dit moment niets zal veranderen aan de rapportageverplichtingen vanuit de SFDR. Desondanks is in de consultatiedocumenten de gedachtenrichting van de Europese Commissie zichtbaar. Het is dan ook goed mogelijk dat het eindverslag van de Commissie, dat verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2024, enkele fundamentele wijzigingen met betrekking tot de SFDR zal bevatten.

Comments


bottom of page