top of page

ESA's publiceren voorstel met ingrijpende wijzigingen SFDR RTS

De drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) hebben een consultation paper gepubliceerd met wijzigingen van de Regulatory Technical Standards (RTS), de rapportagestandaarden behorende bij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De wijzigingen zien op de terreinen van de PAI-indicatoren, de do no significant harm (DNSH) uit de definitie van duurzame belegging uit art. 2(17) SFDR, en de openbaarmakingsvereisten op productniveau.


De ESA’s hebben op 28 april 2022 de opdracht gekregen van de Europese Commissie om de RTS te evalueren en te herzien. Ter uitvoering van deze opdracht stellen de ESA’s de volgende wijzigingen voor:

  • Uitbreiding van de lijst aan sociale indicatoren voor de principle adverse impacts, zoals inkomsten uit niet-coöperatieve belastingjurisdicties of inmenging in de oprichting van vakbonden. Hierdoor wordt de samenhang met bijvoorbeeld de ESRS, de rapportagestandaarden behorende bij de CSRD verbeterd;

  • Verfijning van de inhoud van een aantal andere indicatoren voor de principle adverse impacts, met oog op de definitie, toepasselijke methodologieën, formules voor de berekening en de presentatie van het aandeel van informatie die rechtstreeks afkomstig is van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, van overheden en supranationale instellingen of vastgoedactiva;

  • Het toevoegen van productinformatie over doelstellingen voor broeikasgasemissie, inclusief tussentijdse doelstellingen, het ambitieniveau en de wijze waarop het doel zal worden bereikt.

De ESA’s hebben daarnaast op basis van wat in Q&A’s en door nationale toezichthoudende autoriteiten naar voren is gebracht meerdere wijzingen voorgesteld. De ESA’s zijn daarin verder gegaan dan het door de Europese Commissie gegeven mandaat. Het heeft geleid tot de volgende wijzigingsvoorstellen:

  • Verbetering van de informatie over hoe duurzame beleggingen ‘geen significante afbreuk doen’ (do no significant harm) aan de samenleving en het milieu. Op dit moment wordt geoordeeld dat de huidige invulling teveel vrijheid laat aan financiëlemarktdeelnemers en daarmee het risico op greenwashing wordt vergroot;

  • Het vereenvoudigen van de templates voor precontractuele en periodieke informatieverschaffing voor financiële producten. Deze templates worden vaak beschouwd als ingewikkeld en moeilijk te begrijpen voor retail beleggers;

  • Andere technische aanpassingen met betrekking tot onder meer de behandeling van derivaten, de definitie van ‘gelijkwaardige informatie’ en bepalingen voor financiële producten met onderliggende beleggingsopties.

Indien de wijzigingen worden aangenomen, zullen financiëlemarktdeelnemers mogelijk hun productkwalificaties voor hun lichtgroene (art. 8 SFDR) en/of donkergroene producten (art. 9 SFDR) moeten aapassen, vanwege de voorgestelde wijzigingen omtrent de DNSH en de PAI-indicatoren. Het is voor financiëlemarktdeelnemers dan ook belangrijk de vinger aan de pols te houden.


Middels een consultatieronde kunnen belanghebbenden tot 4 juli 2023 reageren op de voorstelen. Na de bestudering van de ontvangen opmerkingen zullen de ESA’s een eindverslag opstellen en deze tegen het einde van oktober 2023 aan de Europese Commissie voorleggen. Dat betekent dat de financiëlemarktdeelnemers die op 30 juni 2023 hun eerste rapportage op grond van de SFDR RTS gepubliceerd moeten hebben, kunnen uitgaan van de huidige wetgeving.

Comments


bottom of page