top of page

EC verkleint toepassingsbereik CSRD

Bijgewerkt op: 2 nov. 2023

De Europese Commissie heeft op 17 oktober 2023 een wijziging van de groottecriteria in de Richtlijn 2013/34/EU ('de jaarrekeningenrichtlijn') aangenomen. Met de aanpassing van deze drempelvoorwaarden wordt een inflatiecorrectie toegepast. Deze wijziging heeft invloed op de bedrijven die verplicht zijn om een duurzaamheidsverslag te publiceren op basis van de CSRD.

Wat zijn de groottecriteria?

De indeling van ondernemingen of groepen in micro-ondernemingen, kleine, middelgrote of grote ondernemingen of groepen gebeurt op basis van twee van de drie groottecriteria waaraan zij voldoen: twee monetaire groottecriteria (het balanstotaal en de netto-omzet) en het gemiddeld aantal werknemers.

Waarom zijn de drempelvoorwaarden gewijzigd?

De Europese Commissie moet de monetaire groottecriteria om de vijf jaar herzien en, waar nodig, de inflatie verdisconteren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat deze drempelvoorwaarden worden aangepast. Bovendien heeft het prioriteit om de regeldruk terug te dringen om onevenredige lasten te voorkomen.


Hoe zijn de groottecriteria gewijzigd? De Europese Commissie heeft aan de hand van de gecumuleerde inflatie over een periode van 10 jaar - van 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2023 - het noodzakelijk geacht om de vermelde drempelvoorwaarden met 25% aan te passen. De groottecriteria zijn als gevolg daarvan gewijzigd zoals in de onderstaande tabel weergegeven:

Balanstotaal

Netto-omzet

Micro

Huidig

350 000 EUR

700 000 EUR

Bijgesteld

450 000 EUR

900 000 EUR

Klein

Huidig

4 000 000 EUR

8 000 000 EUR

Bijgesteld

5 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Middelgroot/Groot

Huidig

20 000 000 EUR

40 000 000 EUR

Bijgesteld

25 000 000 EUR


50 000 000 EUR

Gelden deze wijzigingen ook voor moederondernemingen uit derde landen? Voor moederondernemingen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn en vanaf 1 januari 2028 onder de CSRD een duurzaamheidsverslag moeten publiceren, blijven de drempelvoorwaarden ongewijzigd. Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor de CSRD en de Taxonomieverordening?

De consequentie van deze aanpassing is dat hiermee ook het toepassingsbereik voor ondernemingen die onder de CSRD vallen wordt verkleind. Dat werkt vervolgens door in het aantal ondernemingen die op grond van artikel 8 van de Taxonomieverordening moeten rapporteren.


Wanneer zijn deze drempelvoorwaarden van toepassing?

Van de lidstaten wordt verwacht de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke handelingen te verrichten om uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze gedelegeerde richtlijn te voldoen. Lidstaten zijn verplicht deze wijzigingen in de groottecriteria toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. Desondanks mogen de lidstaten ondernemingen toestaan om die bepalingen toe te passen voor het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2023.


Wat zijn de volgende stappen?

Nu deze gedelegeerde richtlijn door de Europese Commissie is aangenomen, wacht een toetsingsperiode van twee maanden waarin het Europees Parlement of de Europese Raad een veto kan uitspreken over de wijzigingen. Mocht dat niet gebeuren, dan worden de wijzigingen formeel bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze gedelegeerde richtlijn treedt vervolgens op de derde dag na bekendmaking in werking.


Commentaires


bottom of page