top of page

Artikel Vastgoedmarkt - "Plannen Timmermans: grote opgave voor emissiereductie Nederlands vastgoed"

Vastgoedmarkt heeft op 16 juli 2021 deze publicatie van mr. Alexandra A. Jurgens-Boot en mr. Esmee C. Wolters uitgebracht. Vastgoedmarkt is een digitaal platform dat actuele informatie, ontwikkelingen en nieuws over commercieel vastgoed voorziet.

Hieronder vindt u een ongewijzigde reproductie van de originele publicatie.

 

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans heeft 14 juli een ongekend groot aantal beleidsvoorstellen gedaan om de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te bereiken. Alexandra Jurgens-Boot en Esmee Wolters bespreken de gevolgen voor de bouw-en vastgoedsector.

De netto broeikasgasemissies moeten tegen 2030, ten opzichte van het niveau van 1990, met minstens 55 procent worden verlaagd. Dit moet leiden tot netto-nul broeikasgasemissies in 2050. Dit moet worden gerealiseerd door onder andere een flinke reductie van CO2-uitstoot in de lucht- en scheepvaart, het wegtransport en de gebouwde omgeving. De gepresenteerde voorstellen hebben ook een grote impact op de bouw- en vastgoedsector omdat de ontwikkelingen mede van toepassing zijn op energiesystemen voor woningen, commercieel vastgoed en openbare gebouwen. De voorgestelde maatregelen moet leiden tot:

  1. energiebesparing;

  2. het gebruik van hernieuwbare energie;

  3. een flinke vermindering van CO2-uitstoot;

  4. het aanpakken van energiearmoede.

Versnelling hernieuwbare energie

Vooral de overstap naar hernieuwbare energie moet versneld worden. De productie van stroom zorgt momenteel namelijk voor driekwart van de uitstoot van de Europese Unie, daar is dus een grote slag te slaan. Het voorstel is om de richtlijn inzake energie-efficiëntie en de richtlijn inzake hernieuwbare energie te herzien. Dit leidt er toe dat gebouwen energie-efficiënter worden en het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen wordt gestimuleerd. Om het totale energieverbruik in de Europese Unie te verminderen en de uitstoot terug te dringen zal de richtlijn inzake energie-efficiëntie bindende en ambitieuzere jaarlijkse doelen bevatten.

Verdubbeling energiebesparing

Door de aanpassing van deze richtlijn worden de jaarlijkse energiebesparingsverplichtingen voor de lidstaten van de Europese Unie bijna verdubbeld. De overheidssector zal alleen al jaarlijks 3 procent van zijn gebouwen moeten renoveren om zo het doel van een klimaat neutrale Europese Unie in 2050 te behalen, banen te scheppen en het energieverbruik terug te dringen. Vanaf 2030 moet ook 40 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen komen. Aangezien Nederland zich heeft verbonden aan het Klimaatakkoord, is dit geen nieuwe eis voor Nederland. Het Klimaatakkoord stelt namelijk al dat zelfs 70 procent van de energie afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen in 2030. In de nieuwe verordening die ziet op uitstootvermindering van broeikasgassen zijn voor alle lidstaten tegen 2030 emissiereductiedoelstellingen vastgesteld voor sectoren, waaronder de bouw- en vastgoedsector. De gratis CO2-emissierechten voor de staal- en cementindustrie worden geleidelijk aan afgeschaft. Dit leidt tot handel in emissierechten in de bouw waardoor de emissiereductie versnelt. Ook worden hierdoor meer investeringen in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie gedaan.


Emissiereductie hard nodig

Dat deze emissiereductie in Nederland hard nodig is, volgt uit een onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving van juni 2021. Hierin wordt een vergelijking gemaakt tussen Nederland en andere Europese landen. De Nederlandse emissiereductie was in de periode tussen 1990 en 2019 gering in vergelijking met landen zoals Duitsland, Denemarken en Zweden. Hier was dit minimaal het dubbele of meer. Het 2050 nul-emissie doel realiseren in Nederland, is dan ook een grote opgave. Om succes te behalen moet het Klimaatplan 2021-2030 snel worden aangescherpt met concrete maatregelen en afdwingbare verplichtingen. Nederland kan nog veel leren van buurlanden, zoals Zweden en Denemarken. Zij hebben de broeikasgasemissies al vanaf 1990 vergaand gereduceerd, zo blijkt uit het rapport.


Snelle aanpassingen

Aanpassingen die Nederland relatief snel kan maken en die grote invloed hebben op de verduurzaming van de planeet zijn: elektrische warmtepompen, zonnepanelen en isolatie. Kwetsbare huishoudens die dergelijke maatregelen niet kunnen bekostigen, worden hierin ondersteund door het nieuwe Sociaal Klimaatfonds. Dit Europese fonds wordt gefinancierd uit de inkomsten van de emissiehandel in het wegvervoer en gebouwen en bestrijdt zo energie-armoede. Hiermee kunnen ook kwetsbare huishoudens een bijdrage leveren aan de overgang naar een duurzamere samenleving en zal de bouwsector ook die vraag moeten kunnen beantwoorden.


In de toekomst verplicht

Met de maatregelen hoopt de Europese Unie het eerste klimaat neutrale continent te worden. De bouw- en vastgoedsector moeten hier aan bijdragen. Nu nog vrijwillig, in de toekomst verplicht.

Commenti


bottom of page