top of page

Compliance IS Waardecreatie

De Europese duurzaamheidswetgeving stelt steeds verdergaande eisen aan ESG strategie en rapportage. De 'BIG 3' - CSRD, SFDR & Taxonomie - hebben als doel daadwerkelijk de economie te verduurzamen. 

Boot advocaten helpt u van strategie naar implementatie en compliance in praktische stappen. 

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. 

11062b_faaf3b281d7445288400e23cd2c8f4ab~mv2.jpg

Welke ESG-wetgeving geldt voor u? CSRD, SFDR of Taxonomie? Doe onze gratis test en ontvang ons geheel vrijblijvende advies per email.

Overzicht van trainingen en gratis webinars over ESG strategie en wetgeving: bekijk onze 

ESG Academy Series

Happy Student
Financial Report

Bent u CSRD, SFDR of Taxonomie en wilt u weten welke stappen nodig zijn voor compliance? Onze ESG-compliance Quick Scan geeft u precies dit overzicht.

SFDR | CSRD | Taxonomie | CSDDD

| Benchmarkverordering 

Lees hieronder kort & helder over de belangrijkste 

Europese ESG-wetgeving 

law-gdbe157e6f_1920.jpg
Taxonomie
CSRD
4 tinten lichtgroen
SFDR

Taxonomie

In de Taxonomie (feitelijk de Taxonomieverordening of TR) is vastgelegd wanneer een product of dienst zich 'ecologisch duurzaam' mag noemen. Het is een classificatiesysteem waaraan andere Europese duurzaamheidswetgeving is gekoppeld, zoals de CSRD en de SFDR. Per economische sector is vastgelegd aan welke criteria en normen moet worden voldaan, bijvoorbeeld ook voor het vastgoed.

De Taxonomie kijkt hoe de activiteiten van een bedrijf omgaan met zes milieudoelstellingen:

 

(1) voorkomen klimaatveranderening (mitigation);

(2) aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie);

(3) Waterbeheer en verbruik;

(4) Transitie naar een circulaire economie;

(5) Verontreiniging: Preventie en bestrijding;  

(6) Bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bedrijf mag zijn product of dienst alleen 'ecologisch duurzaam' noemen als de activiteiten in het productieproces:

(a) substantieel bijdragen aan een of meer van de zes milieudoelstellingen;

(b) geen ernstige afbreuk doen aan alle andere milieudoelstellingen;

(c) voldoen aan de vastgestelde sociale minimumgaranties (mensenrechten respecteren);

(d) voldoen aan de technische screeningcriteria (normen).

 

De technische screening criteria zijn de normen waaraan moet worden voldaan, we geven hiervan enkele voorbeelden die zijn gerelateerd aan de vastgoedsector. De Taxonomie heeft de criteria en normen voor vier (economische) activiteiten uitgewerkt, namelijk:

(i) de ‘bouw van nieuwe gebouwen’,

(ii) ‘renovatie van bestaande gebouwen’,

(iii) ‘installatie en beheer van energie-gerelateerde infrastructuur’ (deze laten we verder buiten beschouwing);

(iv) de ‘aankoop en eigendom van gebouwen’.

In onderstaande voorbeelden kiezen bedrijven ervoor om hun gebouwen te verduurzamen en daarbij de Taxonomie te volgen. Deze keuze is ingegeven vanwege de positieve impact op waardeontwikkeling en financieringsmogelijkheden. In de praktijk kiest men vaak om 'substantieel bij te dragen (a)' aan klimaatdoelstelling 1: voorkomen van klimaatverandering. Er zijn voor de vier (economische) activiteiten binnen vastgoed verschillende normen uitgewerkt:

(i)  Voor nieuwbouw moet de energievraag minimaal tien procent onder de norm voor energiezuinige gebouwen liggen (BENG-norm). 

(ii) Voor de renovatie van bestaande gebouwen moet een verlaging van minstens 30 procent van de primaire energievraag worden gerealiseerd. Bij een ingrijpende renovatie moet aan de eisen betreffende de energieprestaties van gebouwen worden voldaan.  

(iv) Bij ‘aankoop en eigendom van gebouwen’ geldt dat gebouwen (met bouwvergunning) van vóór 2021 minimaal energielabel A moeten hebben. Voor jongere gebouwen geldt BENG-10.

 

Voor de overige doelstellingen moet de minimumnorm worden gehaald (Do No Significant Harm).

Neem contact met ons op als u vragen heeft over Taxonomy-alignment, Taxonomierapportages of sustainable Due Diligence. We helpen graag. Heeft u ons webinar over Taxonomie, BREEAM & GRESB gemist? U kunt hier een link aanvragen. Ook kunt u kijken bij onze ESG Academy.

Scherm­afbeelding 2023-07-12 om 12.00.07.png

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD is Europese wetgeving die alle grote en middelgrote ondernemingen verplicht om transparant en uniform te rapporteren over hun eigen duurzaamheid. Hiervoor is een zeer uitgebreide richtlijn opgesteld namelijk de ESRS (European Sustainability Reporting Standard). Deze ESRS is gestructureerd naar ESG onderwerpen: Environment, Social, Governance. Bedrijven moeten voor alle onderwerpen beoordelen hoe belangrijk deze zijn (hoe 'materieel') voor hun eigen bedrijfsvoering (outside-in) of juist voor de externe stakeholders (inside-out). Dit is weliswaar een flinke oefening omdat een omvangrijke verzameling onderwerpen betreft, maar een pragmatische aanpak is mogelijk. Vervolgens zijn ondernemingen verplicht om over de onderwerpen die 'materieel zijn' te rapporteren conform de richtlijnen in de ESRS.

 

De gekozen ESG-structuur is wat ons betreft verhelderend, toekomstbestendig en geeft ook richting aan wie in de organisatie aan zet is om de gevraagde informatie aan te leveren. Overigens is het volledige CSRD proces door Boot Advocaten opgenomen in Stainable CSRD. Deze software tool neemt u stap voor stap door het CSRD compliance proces, inclusief de Due Diligence, het Double Materiality Assessment en uiteraard CSRD Reporting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer en voor wie is de CSRD belangrijk?

Vanaf boekjaar 2024 geldt de CSRD voor de ondernemingen die nu al moeten rapporteren op basis van de NFRD (ondernemingen met 500+FTE of maatschappelijke relevantie). Daarna volgen vanaf boekjaar 2025 de grote ondernemingen (2 van de 3: 250+ FTE, balanstotaal 20M+, netto omzet 40M+) en vanaf boekjaar 2026 de beursgenoteerde middelgrote -en kleine ondernemingen. In totaal zullen circa 50.000+ ondernemingen in de Europese Unie op grond van de CSRD duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag moeten opnemen. Daarnaast moet de duurzaamheidsrapportage machine readable zijn en in het naar verwachting in 2024 operationele European Single Acces Point (ESAP) worden gepubliceerd. Niet-beursgenoteerde midden- en kleinbedrijven (MKB) zijn niet in scope, maar zullen vanuit de toeleveringsketen van een CSRD-plichtige onderneming data moeten aanleveren. Wij adviseren om zo snel mogelijk te beginnen met de eerste stappen: de Due Diligence en het Materialiteitsassessment. Deze hebben niet alleen juridische waarde, maar hebben ons inziens een potentiële positieve impact op de (arbeids)marktwaarde van uw onderneming.

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft over CSRD Readiness, CSRD Due Diligence, CSRD Dubbele Materialiteitsassessment of CSRD implementatie. U kunt ook onze ESG Academy bekijken, of deelnemen aan onze webinars. 

Scherm­afbeelding 2023-07-12 om 10.37.36.png

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De SFDR is Europese wetgeving die de financiële markten verplicht om transparant en uniform te rapporteren over de duurzaamheid van hun beleggingen, namelijk per beleggingsproduct en op entiteitsniveau. Beleggingen moeten 'kleur bekennen': zijn ze donkergroen (duurzame doelstelling) of grijs? De SFDR maakt namelijk onderscheid tussen een art. 6 (grijs), art. 8 (lichtgroen) en een art. 9 (donkergroen) product. Een veelgehoorde vraag is ‘hoe kom ik van grijs naar lichtgroen?’. Een te groene claim is voor de markt aantrekkelijk ('greenwashing') maar het risico op boetes en reprimandes is groot. Toch is het ook niet nodig om dan maar alle fondsen op grijs te houden ('greenhushing') om elk risico te ontlopen.

 

Fondsen kunnen een lichtgroene claim vaak direct rechtvaardigen: dit levert direct marktvoordeel op en kan over vier routes. Wij noemen dit de vier tinten lichtgroen. Deze productstrategie kan bijvoorbeeld woning- en kantorenbeleggers helpen in de aan- en verkoop. Zo kan meerwaarde worden gecreëerd door een vastgoedobject, dat onderdeel uitmaakt van een financieel product, ‘grijs’ in te kopen om het daarna te verduurzamen.

 

Wanneer en voor wie is de SFDR belangrijk?

 

De SFDR is een verplichting voor financiëlemarktdeelnemers met een financieel product en financieel adviseurs met drie of meer werknemers. Financiëlemarktdeelnemers zijn onder andere kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s, met inbegrip van abi-light beheerders ), pensioenfondsen en levensverzekeraars. Onder een financieel product worden onder andere pensioenregelingen, verzekeringen en beleggingsfondsen geschaard. De SFDR, die op 10 maart 2021 van toepassing is geworden, legt op zowel entiteitsniveau als productniveau rapportageverplichtingen op. Deze rapportageverplichtingen zijn uitgewerkt in de Regulatory Technical Standards, die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn geworden.  


 

Vier tinten lichtgroen  

 

De eerste categorie is het promoten van ecologische en/of sociale kenmerken. Dit is een dermate ruime definitie dat vrijwel alles wat gerelateerd is aan duurzaamheid daarin past. Doordat drempelwaarden ontbreken, kan een verschil ontstaan tussen verwachtingen van beleggers en de mate van duurzaamheid van een dergelijk product, wat juist greenwashing in de hand kan werken. De kenmerken die worden gepromoot moeten echter wel blijken uit het beleggingsbeleid en de ondernemingen waarin is belegd moeten praktijken van goed bestuur volgen.

 

De tweede categorie ziet op een product dat naast het promoten van ecologische en/of sociale kenmerken ook duurzame beleggingen doet. Een dergelijk product is ‘groener’ dan een fonds dat slechts duurzaamheidskenmerken promoot. De tweede categorie valt uiteen in drie subcategorieën:

  • Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die Taxonomy aligned zijn. Hiervoor moet worden voldaan aan een strakke en veeleisende definitie uit de Taxonomieverordening. Zie hierover meer in paragraaf 1.3.

  • Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die op de SFDR zijn afgestemd.  Een belegging mag geen ernstige afbreuk doen aan andere milieu- of sociale doelstellingen en de onderneming waarin is belegd moet praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. ‘Geen ernstige afbreuk doen’ wordt verder ingevuld op basis van de PAI-indicatoren, maar door het ontbreken van een vastomlijnde ondergrens is de definitie van de SFDR ruimer dan die van de Taxonomieverordening.

  • Duurzame beleggingen met een sociale doelstelling die op de SFDR zijn afgestemd. Het promoten van sociale duurzaamheid maakt een product dus al lichtgroen. Hoewel een sociale Taxonomie in de maak is, zijn er op dit moment nog weinig kaders voor sociale duurzaamheid beschikbaar. Zo promoot Bouwinvest met hun woningfonds leefbaar, betaalbaar, passend en inclusief wonen voor de doelgroep voor wie zij bouwen. Verder kan gedacht worden aan het bestrijden van eenzaamheid in woonwijken of de bevordering van integratie door buurthuizen of sportscholen. 

Contact
bottom of page