top of page

Wijzigingen in de aansluitplicht op het gastransportnet

 

Per 1 juli 2018 wijzigt wettelijke verplichting van de netbeheerder om  kleinverbruikers op het gastransportnet aan te sluiten (artikel 10 lid 6, onder a Gaswet). In art. 10 lid 7 zijn twee situaties opgenomen waarin deze aansluitplicht voor kleinverbruikers (woningen en kleine bedrijven) niet van toepassing is. Dat betekent dat de netbeheerder in die situaties niet verplicht is een aansluiting op het gastransportnet te verzorgen. Een netbeheerder voert evenwel alleen wettelijke taken uit, zodat deze wijziging neerkomt op een aansluitverbod.  

Geen aansluitplicht tenzij…

 

In art. 10, lid 7, onder a Gaswet is bepaald dat de aansluitplicht in art. 10, lid 6, onder a niet van toepassing is:

 

- op het aansluiten van een te bouwen bouwwerk: daarmee wordt nieuwbouw bedoeld.

 

Hier is een uitzondering op gemaakt: als een college van B&W het gebied waarin dit bouwwerk wordt gebouwd, hebben aangewezen als gebied waar aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten.  In de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht is een aantal structurele en tijdelijke situaties opgesomd waarin hiervan sprake kan zijn. Het is aan het college van B&W om in de motivering van het besluit te onderbouwen dat er sprake is van een zwaarwegende reden van algemeen belang. Zie voor een uitwerking daarvan, hierna onder “Schema gebiedsaanwijzingsbesluit art. 10, lid 7, onder a Gaswet”. 

 

Geen aansluitplicht, indien…

In art. 10, lid 7, onder b Gaswet is bepaald dat de aansluitplicht in art. 10, lid 6, onder a niet van toepassing is:

 

- in gebieden waar een gastransportnet aanwezig is, én,

- een college van burgemeester en wethouders het gebied hebben aangewezen als gebied waar zich een warmtenet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Warmtewet, of een andere energie-infrastructuur bevindt of gaat bevinden die kan voorzien in de verwachte warmtebehoefte.

 

Dat betekent dat voor bestaande bouw vooralsnog niet zoveel hoeft te veranderen. In een speciaal hiervoor opgestelde “Factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw” van de ministeries van BZK en EZK staat hierover het volgende: “Een netbeheerder heeft voor een bestaande aansluiting een contract met de aangeslotene, die met dit wetsvoorstel niet aangetast wordt. Indien in het aangewezen gebied een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd, bijvoorbeeld vanwege verketeling of woningsplitsing, dan mag de netbeheerder deze aansluitingen niet realiseren. Dit geldt ook wanneer een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd als gevolg van een functiewijziging van een gebouw.”. 

 

 

Schema gebiedsaanwijzingsbesluit  artikel 10 lid 7 sub a Gaswet

 

In het stroomschema zijn de situaties verwerkt die aanleiding kunnen geven om aardgas toch toe te staan in een bepaald gebied: situaties die een zwaarwegende reden van algemeen belang inhouden. Deze zijn, zoals gezegd, opgenomen in de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. Het college van B&W dient (op verzoek  op uit eigen beweging) een zogenoemd gebiedsaanwijzingsbesluit te nemen. In schema zijn eerst de tijdelijke situaties (tot 1 januari 2019) weergegeven die daartoe aanleiding kunnen geven (art. 2 van de Regeling). Deze situaties zijn opgenomen om zo vertraging in de woningbouwproductie te voorkomen. Daarna volgen de structurele situaties (art. 1 van de Regeling). Bij elke situatie zijn de voorwaarden opgenomen. Het gebiedsaanwijzingsbesluit moet een onderbouwing/motivering bevatten waaruit blijkt er sprake is van deze situatie (waarmee dan is aangetoond dat er sprake is van een zwaarwegende reden van algemeen belang dat een aansluiting op het gastransportnetwerk strikt noodzakelijk maakt).  

 

LET OP: 

 

Deze situaties kunnen aanleiding geven tot een gebiedsaanwijzing, dat is niet verplicht!

Het is niet de bedoeling dat er op voorhand gebieden worden aangewezen door het college van B&W. Dat is niet in lijn met de wet (zie de Toelichting op de Regeling, p. 7: Het is alleen mogelijk een besluit te nemen met het oog op specifieke projecten of locaties waar een of meer te bouwen bouwwerken gerealiseerd worden. Indien een project een groot aantal bouwwerken bevat, ligt het in de reden om te beoordelen of het nodig is om voor het hele project of de hele locatie af te wijken. Op voorhand aanwijzen van (delen) van gemeenten is niet in lijn met de wet.

 

Ook andere situaties dan de specifieke situaties opgesomd in de Regeling kunnen aanleiding geven tot een gebiedsaanwijzing omdat er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang die een aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk maken. 

 

De situaties zijn niet cumulatief van aard. 

Let op de onderbouwing/motivering van het besluit (daarvoor zijn handvatten gegeven in de Regeling en Toelichting erop).

 

Het gebiedsaanwijzingsbesluit is een appellabel besluit: bezwaar en beroep of alleen beroep als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is verklaard door het college van B&W.

 

Indien er een verzoek om een gebiedsaanwijzingsbesluit te nemen wordt ingediend en het college van B&W besluit om geen gebiedsaanwijzingsbesluit te nemen: dat besluit betreft tevens een appellabel besluit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page