top of page

GEMEENTE TILBURG/SPOORZONE

Boot Advocaten heeft de aanbesteding begeleid en de contractering na de aanbesteding van  masterplan “De Werkplaats”. Dit plan vormt de basis voor het kerngebied Spoorzone. Het basisprogramma biedt minimaal 220.000m² ontwikkeling onder te verdelen in 150.000m² wonen, 25.000m² werken, 20.000m², horeca en cultuur, 10.000m² mogelijk 60.000m² onderwijs, 10.000m² commerciële voorzieningen en 5000m² overige voorzieningen.

 

In de komende jaren wordt het gebied herontwikkeld tot een hoogwaardig centrum stedelijke locatie met woningen, kantoren en onderwijs-, culturele en Leisure voorzieningen. Middels een aanbestedingsprocedure is in 2010 een ontwikkelaar geselecteerd als partner om samen met de gemeente Tilburg een Masterplan voor het gebied op te stellen. De selectie en gunningscriteria waren innovatief, en hebben tot een succesvolle aanbesteding van een grootschalige gebiedsontwikkeling geleid.

.In het kader van de huidige crisis kan ook de winnaar haar verplichtingen niet langer nakomen. Boot advocaten staat de gemeente bijgestaan in de heronderhandelingen.Binnen de scope van de gehouden aanbesteding en de daarbij behorende contracten zijn nieuwe voorwaarden gesteld en nadere afspraken gemaakt. Boot Advocaten adviseert de gemeente over de grondtransacties, en de verdere inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Boot advocaten verbindt en coördineert vanuit de A-team gedachte de fiscalisten, grondprijzendeskundigen en verantwoordelijke afdelingshoofden met de marktpartij.

Boot adviseert ook over de te realiseren grootschalige warmte/koude opslag in het gebied.

bottom of page