top of page

NL Greenlabel en Stainable brengen klimaatrisico’s in kaart voor CSRD en taxateurs.
Nieuwsbericht, 12 februari 2024


Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen om klimaatrisico’s aan te pakken, is terecht een topic in de vastgoedwereld. ‘Strategisch groen’ maakt de woon-en werkomgeving voor mensen gezonder en het beschermt op een natuurlijke manier tegen bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast. Rapportage over deze en andere klimaatrisico’s wordt steeds belangrijker omdat dit enerzijds past in wettelijk verplichte rapportages zoals CSRD, SFDR en EU Taxonomy en anderzijds omdat banken steeds strengere voorwaarden hanteren voor de financiering van vastgoed. Vanaf 17 februari is de Duurzaamheidsparagraaf 2.0 een verplichte bijlage bij taxaties van zakelijk vastgoed. NL Greenlabel (climate tech) en Stainable (legal tech) werken samen om bedrijven actueel en hoogwaardig inzicht te geven in de klimaatrisico’s voor de vastgoedsector en de daarbij behorende verplichte rapportages. 

 

Wat zijn klimaatrisico’s? 

Klimaatrisico's zijn de bedreigingen en schadelijke effecten die voortkomen uit ons klimaat, zoals in Nederland bijvoorbeeld overstromingsrisico’s door neerslag, de effecten van hittestress en droogte. Andere klimaatrisico’s zijn stijging van de zeespiegel, extreme weersomstandigheden, verlies van biodiversiteit, gezondheidsrisico’s. De klimaateffecten hebben een enorme impact op mens, milieu, migratie en economie. Overheden, bedrijfsleven en individuen zullen moeten samenwerken om de risico’s te beheersen en de schade te minimaliseren.  

 

Waarom zijn klimaatrisico’s (voor de vastgoed sector) belangrijk? 

In 2050 moeten onze steden en dorpen natuurinclusief, klimaatrobuust en energieneutraal zijn. Iedereen die betrokken is bij de leefomgeving moet hiermee aan de slag. Voor de vastgoedsector in Nederland zijn op dit moment overstromingsrisico’s (door neerslag) en hittestress de belangrijkste klimaatrisico’s. De impact van deze risico’s is aanzienlijk: overstromingen zijn op dit moment vooral een financieel risico, evenals dijkdoorbraken. Hittestress brengt naast de kosten van bijvoorbeeld isolatie en koeling ook gezondheidsrisico’s met zich mee voor de woon- en werkomgeving. Inzicht in de risico’s is de eerste stap in het treffen van de juiste maatregelen.  

 

Welke rol spelen klimaatrisico’s in wetgeving zoals CSRD, SFDR en EU-Taxonomy? 

De Europese Unie wil middels wetgeving de transitie naar een duurzame economie versnellen. Dat doet zij door enerzijds transparante informatie verplicht te stellen over ESG-onderwerpen (Environmental, Social, Governance) daaronder vallen ook klimaatrisico’s.  Anderzijds stelt de EU duidelijke maatstaven aan of bedrijven hun activiteiten ‘duurzaam’ mogen noemen in de EU Taxonomy. Ook hier is een rapportage over de klimaatrisico’s verplicht. 

 

Wat is de ‘Duurzaamheidsparagraaf 2.0’ voor taxateurs? 

Taxateurs hebben een cruciale rol in het waarderen van de duurzaamheid van een gebouw. De nieuwe Duurzaamheidsparagraaf 2.0 (DUPA 2.0) is een vernieuwde gezamenlijke standaard van de Nederlandse vereniging van banken, taxateurs, vakverenigingen (NVM en VBO) en technology-providers, zoals KATE en fluX. Stainable levert vrijwel alle duurzaamheidsdata automatisch aan. Snel, eenvoudig en hoogwaardige actuele data, waaronder de klimaatrisico’s die zijn gebaseerd op NL Greenlabel’s digital twins

 

Welke services bieden Stainable en NL Greenlabel? 

NL Greenlabel (climate tech) en Stainable (legal tech) werken samen om bedrijven actueel en hoogwaardig inzicht te geven in de klimaatrisico’s voor de rapportages zoals voorgeschreven volgens de SFDR, CSRD, Taxonomie en de Duurzaamheidsparagraaf 2.0. De hoogwaardige en actuele klimaatdata worden automatisch aangeleverd. Ook helpen zij om de juiste maatregelen te treffen met planbaar en meetbaar resultaat. 

 

Stainable en NL Greenlabel presenteren een webinar op 5 maart 2013 over de Klimaatrisico’s en oplossingen voor vastgoed. Speciaal voor DUPA2.0, EU Taxonomy en CSRD. Aanmelden kan via de link: https://www.bootadvocaten.nl/event-details/webinar-klimaatrisicos-en-oplossingen-voor-vastgoed

 

Wat doet Stainable? 

De Europese wetgeving legt het bedrijfsleven steeds zwaardere rapportageverplichtingen op. Stainable is hét EU-compliant ESG-rapportagesysteem voor de vastgoed en financiële sector. Stainable helpt organisaties met het structureren en vereenvoudigen van het datavergaringsproces, maar levert ook de vereiste rapportages op in de verplichte EU-templates. De processen en rapportages die worden gegenereerd met Stainable voldoen aan de compliancy regels van de SFDR, CSRD en EU-Taxonomy . Voor taxateurs is er een speciale DUPA 2.0 module, waarmee tot 95% van de paragraaf automatisch wordt gegenereerd. Stainable is powered by Boot Advocaten en Blue Building Institute.

  

 

Wat doet NL Greenlabel? 

NL Greenlabel biedt concrete, meetbare natuurinclusieve oplossingen die klimaatrisico’s helpen beheersen. De effecten van het vergroenen van gebouwen en gebieden zijn zowel planbaar als meetbaar. Het werkt als volgt: NL Greenlabel drukt de kwaliteit van de leefomgeving uit in een score A t/m G met het Register Duurzame Leefomgeving. De score helpt om de ambitie en verbeterdoelen te bepalen, waarmee concrete verbeterprogramma’s worden opgesteld. Dankzij de achterliggende digital twin van elk gebouw kan de impact van het maatregelenpakket worden getoetst, alvorens deze – samen met partners – te helpen realiseren in bijvoorbeeld gebied- en terreinontwikkelingen en renovatieprojecten. Met de geavanceerde datamodellen kan NL Greenlabel klimaatrisico’s en effecten tot 25x25cm in kaart brengen. Deze data zijn essentieel voor hoogwaardige klimaatrisicorapportages zoals vereist door de Duurzaamheidsparagraaf, CSRD, SFDR en EU Taxonomy. 

 

Comentarios


bottom of page