top of page

De Klimaatwet

Momenteel wordt in de Tweede Kamer de “Klimaatwet” behandeld. De Klimaatwet is nog geen wet, maar een wetsvoorstel dat momenteel door de Tweede Kamer wordt behandeld.

De kans dat het wetsvoorstel wordt aangenomen is erg groot. Maar liefst zeven politieke partijen hebben zich namelijk in hoofdlijnen achter het wetsvoorstel geschaard, te weten de VVD, CDA, Groen Links, Christen Unie, de Partij van de Arbeid, D’66 en de SP.

De bedoeling van het wetsvoorstel is dat Nederland in de komende 32 jaar de CO2-uitstoot met 95 % vermindert ten opzichte van het jaar 1990. Dat plan strekt verder dan dat van de Europese Unie, die streeft naar een reductie van 80 % in 2050.

Naast het doel voor 2050 is er nog een streefdoel van een reductie op de CO2-uitstoot van 49 % voor 2030.

Als instrument om deze reducties te bereiken moet er om de 5 jaar een klimaatplan worden vastgesteld. Daarin moet op hoofdlijnen het klimaatbeleid voor Nederland worden vastgelegd. Het eerste klimaatplan moet reeds in de loop van 2019 gereed zijn en worden vastgelegd. De Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) blijven de controle houden over de uiteindelijke inhoud van de klimaatplannen.

Daarnaast moet het advies van de Raad van State worden ingewonnen over de inhoud van de klimaatplannen. Het klimaatplan moet verder worden voorbereid met behulp van de bestuursrechtelijke uniforme openbare voorbereidingsprocedure, waarbij belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen.

Nederland is overigens niet het eerste land dat een Klimaatwet zal hebben. Mexico, Groot Brittannië, Zweden, Frankrijk, Noorwegen, Denenmarken en Finland hebben al een Klimaatwet.

R.H. van Dijke

bottom of page