Referenties

In het afgelopen jaar 2014/15 is Boot Advocaten betrokken geweest bij diverse projecten en transacties, zoals

Verduurzaming scholen Utrecht

In Nederland zijn 7000 scholen die verduurzaamd dienen te worden. Tot op heden zijn initiatieven die hiervoor zijn opgezet niet of nauwelijks van de grond gekomen, voornamelijk als gevolg van de problematiek van financiering in combinatie met de geldende regelgeving. De provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht hebben besloten deze impasse te doorbreken en hebben een scholen-verduurzamingproject geinitieerd waarvoor in eerste instantie 80 scholen zijn aangewezen. Bovendien zijn er nog eens 80 scholen die deze ontwikkeling nauwgezet volgen en op ieder moment kunnen aanhaken. Boot Advocaten is onderdeel van het kernteam van multidisciplinaire specialisten. Dit team heeft tot doel om de verduurzaming van scholen ook daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor worden modellen ontwikkeld die niet alleen toepasbaar zijn voor nieuwbouw, maar ook voor renovatie en verbouw.

Integraal en multidisciplinair

Bij de verduurzaming van scholen is kennis van het aanbestedingsrecht essentieel. De expertise van Boot Advocaten op dit gebied wordt in dit project toegepast, mede aan de hand van de door ons ontwikkelde leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten. Behalve op het gebied van aanbestedingsrecht brengt Boot Advocaten ook kennis in ten aanzien van contracteren, juridische constructies en financiering. De slagingskans van het project neemt namelijk sterk toe bij een integrale aanpak op het gebied van financien, fiscaliteit en techniek. Er is een geïntegreerde oplossing noodzakelijk, waarbij het vastgoed in veel gevallen wordt gerenoveerd, energiebesparende maatregelen worden toegepast én een goed leer- en werkklimaat wordt gecreëerd. Door vooraf goed over deze aspecten na te denken, kan hierbij in de uitvraag en in de contractering rekening mee worden gehouden. De kennis en ervaring van Boot Advocaten op het gebied van multidisciplinaire aanpak van vastgoed, duurzaamheid en gezondheid komt daarbij goed van pas.

Woonstichting Vooruitgang: project ‘Sassembourg’

In Sassenheim ontwikkelt Woonstichting Vooruitgang een woon/zorgcomplex met een totale omvang van circa € 40 miljoen. Het project omvat de realisatie van een gecombineerd woon/zorg-concept op een locatie dichtbij het centrum van Sassenheim, waar de inwoners terecht kunnen voor een breed zorg- en dienstenaanbod: van huisarts tot apotheek en van fysiotherapie tot kinderopvang. Er worden 91 woningen gerealiseerd, waarvan 18 koopwoningen, 30 intramurale woningen en 43 huurwoningen. De huurwoningen worden deels verhuurd door Vooruitgang, deels door een zorginstelling. Voorts wordt een psycho-geriatrische unit gerealiseerd met drie woongroepen van ieder acht bewoners (circa 1750m² BVO), maatschappelijke bedrijfsruimten (circa 5200m² BVO), alsmede een ondergrondse parkeergarage met circa 115 parkeerplaatsen. Het betreft dus een omvangrijk project op het snijvlak van de werkgebieden van woningcorporaties en zorginstellingen, waarbij veel verschillende disciplines samenkomen. Naast de juridische vormgeving gaat het daarbij om technische, financiële, fiscale en procedurele aspecten.

Twee aanbestedingen
Bij aanvang van het project hebben we de Europese aanbesteding georganiseerd om de aannemer te selecteren. Ook de gunning is door ons verzorgd. Behalve voor de selectie van de aannemer is ook de aanbesteding van de WKO-installatie door Boot Advocaten uitgevoerd. In de aanbesteding is al rekening gehouden met de contractuele aspecten die van belang zijn voor de toekomstige kopers en huurders. Tevens hebben we een belangrijke rol gespeeld bij de keuze van de techniek in het gebouw, het verkrijgen van subsidies en de financiering van het gehele project.

Juridische regie
Als vaste adviseur van Vooruitgang heeft Boot Advocaten de regie van dit project op zich genomen. Daarbij hebben we als projectregisseur gezorgd voor afstemming met de betrokken notarissen en advocaten. Boot Advocaten heeft de onderhandelingen begeleid met betrekking tot de koop- en huurovereenkomsten en de vastlegging verzorgd van de Energie Prestatie Contracten (EPC’s) voor de toekomstige bewoners en gebruikers. Op deze manier zijn alle contracten met alle actoren binnen het project op elkaar afgestemd.
Ook gedurende de tweejarige bouw van het complex is Boot Advocaten actief bij het project betrokken. Opkomende geschillen met aannemers en adviseurs zijn in een vroeg stadium herkend en opgelost. Als een minnelijke oplossing niet mogelijk was, hebben we onderhandeld of geprocedeerd. Het project bevindt zich momenteel in de opleverfase. Daarin staat Boot Advocaten Vooruitgang bij in discussies over meerwerk, oplevering en eindafrekeningen.

Oostingh Staalbouw / PPS Nationaal Militair Museum te Soesterberg

In 2014 is het Nationaal Militair Museum te Soesterberg geopend. Dit is het nieuwe Museum van Defensie, dat wordt gevestigd aan de noordzijde van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het nieuwe museum is (inclusief ateliers en depot) circa 50.000 m2 groot en gerealiseerd op een kavel van ongeveer 45 hectare. De opdracht omvatte zowel het ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering en het facilitaire beheer van het museum. Het innovatieve DBFMO-contract is met Heijmans gesloten voor een periode van 25 jaar. Naast Defensie zijn ook vier regiopartijen betrokken: de provincie Utrecht, de gemeenten Zeist en Soest en het Utrechtse Landschap. Het betrof één van de grootste publiek-publieke en publiek-private samenwerkingen van de afgelopen jaren.

Gelet op de uiteenlopende aard van de werkzaamheden en de grote van het project zijn experts uit diverse disciplines al in een vroeg stadium bij het ontwikkelproces betrokken. Het project is op basis van functie-eisen volledig op kwaliteit gegund door het ministerie van Defensie. Hierdoor werden de betrokken marktpartijen uitgedaagd om met creatieve oplossingen te komen en de verschillende disciplines bij elkaar te brengen.

Boot Advocaten trad op als adviseur van één van de onderaannemers. De functie-eisen uit de DBFMO-overeenkomst werden door de hoofdaannemer één-op-één doorgelegd naar de onderaannemers. Boot advocaten heeft de onderaannemer bijgestaan bij de contractvorming en -onderhandelingen en geadviseerd inzake de taakverdeling en de demarcatie van de in de overeenkomst op te nemen verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Campus Amsterdam – 132 studentenwoningen 

Boot Advocaten heeft een ontwikkelaar begeleid bij de herontwikkeling van kantoorpanden tot een studentencampus in Amsterdam. Deze begeleiding bestond ten dele uit proactieve advisering, deels uit procederen. Zo procedeerden we onder meer over het bestaan van de koopovereenkomst, lieten we beslagen leggen om te voorkomen dat het vastgoed zou worden vervreemd en wisten we tot driemaal toe een faillissementsaanvraag te voorkomen. Ook onderhandelde Boot Advocaten namens de koper met de Engelse fondsbeheerder over de prijs en voorwaarden voor de koop.

Via een bodemprocedure heeft Boot Advocaten de levering van de panden uiteindelijk weten te realiseren. Daarbij heeft Boot Advocaten in de tussentijd tevens gezorgd voor het verkrijgen van financiering en uiteindelijk ook de doorlevering van de betreffende panden.

Internationale Zonne-energieprojecten

Boot Advocaten heeft Padero Solar (een joint-venture van een Engelse en Spaanse projectontwikkelaar) bij de  samenwerking met een Nederlandse ontwikkelaar begeleid. Nederland wordt door deze joint-venture gezien als een nieuwe groeimarkt. De samenwerking heeft tot doel zonnepaneelparken te realiseren op braakliggende gronden in Nederland. Boot Advocaten heeft geadviseerd over de opzet, mogelijkheden en risico’s van de samenwerking.

Zo heeft Boot Advocaten de joint-venture begeleid bij het op- en inrichten van de voor het project benodigde rechtspersonen, zodat deze het doel van de samenwerking het beste dienden. Tevens hebben we de transacties en financiering van de projecten gestructureerd en geadviseerd over de inrichting van de daarbij behorende zekerheden. Verder heeft Boot Advocaten de samenwerking concreet vormgegeven door de daarbij behorende contracten op te stellen en de ontwikkelaar bij te staan in de onderhandelingen over de contractvorming. Op dit moment begeleidt Boot Advocaten de ontwikkelaar bij de verdere uitvoering van projecten binnen het samenwerkingsverband.

Meer voorbeelden van projecten en transacties:

Bouwbedrijven
Constructeurs
Installateurs
Private Sector, niet bouw gerelateerd
Energiebedrijven en ESCO’s
Financiële instellingen
Gemeenten, provincies en andere overheden
Projectontwikkelaars
Woningbouwcorporaties
Zorginstellingen

Wat anderen over ons zeggen:

 • Top vastgoedjuristen 2014 (Property NL)
  In de jaarlijkse Top Vastgoedjuristen, gepubliceerd door het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed heeft Boot advocaten ook in 2014 een mooie positie Boot advocaten mag zich rekenen tot de categorie vastgoedspecialisten.
 • Top vastgoedjuristen 2013 (Property NL)
  In de Top Vastgoedjuristen 2013 heeft Boot advocaten voor de 6e maal op rij een prominente plaats. In de categorie Top ontwikkelingen vinden we Boot advocaten in de Top 10 terug.
  Voor het artikel in Property NL: Property NL Top Vastgoedjuristen
 • Top vastgoedjuristen 2012 (Property NL)
  In de jaarlijkse Top Vastgoedjuristen, gepubliceerd door het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed heeft Boot advocaten ook in 2012 een mooie positie Boot advocaten mag zich rekenen tot de categorie vastgoedspecialisten. Ondermeer de zaak Montagne (verboden staatssteun conflict) krijgt hierbij aandacht.
  Voor het volledige artikel in Property NL : Property NL Top Vastgoedjuristen
 • Top vastgoedjuristen 2011 (Property NL)
  In de Property NL Top Vastgoedjuristen 2011 neemt Boot advocaten de 9e plaats in op het gebied advies vastgoedontwikkelingen. Hierbij wordt gememoreerd dat Boot advocaten in 2010 bij meer projecten betrokken was dan het jaar ervoor. Dit wordt met name wordt toegeschreven aan het feit dat Boot advocaten over het algemeen bij het gehele project betrokken is door de specialistische kennis op het gebied van gebiedsontwikkeling, bouwrecht, Europees recht en de bestuursrechtelijke aspecten.
  Voor het volledige artikel in Property NL: Top Vastgoedjuristen 2011 Artikel PropertyNL
 • Top 20 in Top vastgoedjuristen 2010 (Property NL)
  In de Property NL  Top Vastgoedjuristen neemt Boot advocaten een mooie 10e plaats in. Boot speelt een belangrijke rol als specialist in ondermeer gebiedsontwikkeling, ondersteunt bij projecten en aanbestedingen.
  Voor het volledige artikel: Top-20 vastgoedjuristen 2010
 • mr. Alexandra Boot heeft tot tweemaal toe titel ‘Vastgoedadvocaat van het jaar’ (2005/2006 en 2007/2008) verworven, een prijs van KSU uitgeverij.
  Alexandra Boot (Gouden Zandloper Vastgoed)  werd omschreven als: “Gedreven, dynamisch, vakinhoudelijk sterk, troubleshooter en netwerker met een neus voor ontwikkelingen in de bouw.”