Referenties - innovatieve-contracten-referenties

PIETER VAN FOREEST – PROJECTEN


Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest exploiteert 23 locaties van zelfstandige wooneenheden, woonzorgcentra, verpleegontmoetingscentra en verpleeghuizen voor ouderen in de Randstad. Boot Advocaten heeft de stichting onder meer bijgestaan in bestemmingsplanprocedures in de gemeente  Pijnacker Nootdorp en de gemeente Teylingen.

SPOORZONE BREDA


Boot advocaten heeft een samenwerkingsverband tussen een projectontwikkelaar/aannemer en twee woningcorporaties begeleid en gestructureerd  ten behoeve van de aankoop van percelen grond in de spoorzone Breda en de voorgenomen nieuwbouwontwikkelingen (woningen, kantoor). In samenwerking met fiscalisten is de meest optimale … lees meer

GEMEENTE ZANDVOORT/LOUIS DAVIDSCARRÉ


Nabij het centrum van Zandvoort wordt het project Louis Davidscarré gerealiseerd. Het betreft het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting openbare ruimten daarboven. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een … lees meer

PROJECT WESTFLANK HAARLEMMERMEER


Boot heeft namens Woonstichting de Vooruitgang onderhandelingen gevoerd met de diverse betrokken overheden en andere steakholders in het plangebied over de aan en verkoop van grondposities, de grondexploitatie, de ontwikkelclaims en de te voeren strategie richting de publieke overheden vanuit … lees meer

VROONERMEER-NOORD


Boot Advocaten adviseert en begeleidt deze Woningstichting bij de grondtransacties in verband met de herontwikkeling van het gebied Vroonermeer-Noord. De Stichting wil circa 35 woningen realiseren.

PROJECT ZIJDERVELD


Boot Advocaten heeft Volksbelang begeleid bij de contractering, waaronder de intentie- en samenwerkingsovereenkomst en de gronduitgifte-overeenkomsten voor 31 woningen,12 zorgwoningen, en een Multi- functionele ruimte ontwikkelen in de dorpskern Zijderveld in de gemeente Vianen.

MFA GORINCHEM


Advisering ten aanzien van de meest gunstige fiscale en juridische structuur voor samenwerking ten behoeve van de gezamenlijk door de gemeente, de woningcorporatie, de onderwijsinstelling en de zorginstellingen te realiseren multifunctioneel complex met onderwijs-, woon- en zorgfuncties. Implementeren van het … lees meer

PROJECT GEMEENTE UTRECHT (PLANGEBIED LEIDSCHE RIJN)


Advisering ten aanzien van de herziening van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente een aannemer. De samenwerkingsovereenkomst ziet op de ontwikkeling van 80 woningen in het hogere segment in het plangebied Leidsche Rijn.

ROTTERDAM / DE VERANDA


Algehele begeleiding van de bouwcombinatie bij de realisatie van 240 appartementen te Rotterdam,  het opstellen van contracten en advisering ten aanzien van de afhandeling van meer-/minderwerk, opleveringsperikelen, verzekeringsperikelen en arbitrageprocedures.

STADSKANTOOR UTRECHT


Boot advocaten heeft de bouwer van de staalconstructie van het nieuwe Stadskantoor in het centrum van Utrecht geadviseerd  bij de contractvorming en de uitvoering.

STIKSTOFBUFFER HEILIGERLEE


Boot advocaten heeft een EPC-contract, gebaseerd op FIDIC Silver Book opgesteld voor de engineering en realisatie van een belangrijk onderdeel van het project stikstofbuffer Heiligerlee. De Joint-Venture die hiervoor nodig is, is geselecteerd op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Boot … lees meer

INNOVATION CENTER NIJMEGEN


Boot advocaten heeft de contracten opgesteld voor het ontwerpen van het nieuwe internationale Innovation Center van Heinz in Nijmegen.

SPARKASSEBANK KREFELD


Advisering bij de contracten voor het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van de Sparkasse bank in Duitsland.

TV STUDIOS AALSMEER


Het opstellen van de contracten voor de realisatie van de tv-studio’s en een parkeergarage te Aalsmeer.

GASZUIVERINGSINSTALLATIE EMMEN


Contracteringstrategie, opstellen aanbestedingsdocumenten voor meerdere inspectie- / onderhoudsstops van de gaszuiveringsinstallatie te Emmen.

HOTELKETEN


Het opstellen van managementcontracten en operatingcontracten voor de hotelketens van Host Mariott alsmede het uitvoeren van due-diligence onderzoek en het opstellen en reviewen van huurovereenkomsten.

PROLOGIS


Het opstellen van contracten voor een Amerikaanse, beursgenoteerde vennootschap, met betrekking tot het beheer van in eigen beheer gerealiseerde kantoorlocaties in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Polen en in het Verenigd Koninkrijk.

MEGABIOSCOPEN


Het opstellen van contracten voor de realisatie van megabioscopen in onder meer Enschede, Rotterdam en Scheveningen.

STADION ECCO


Begeleiden van vernieuwbouw c.q. uitbreiding Ecco Stadion te ‘s-Hertogenbosch (realisatieovereenkomst, huurovereenkomsten, erfpacht en dergelijke meer

COMBINATIEVORM ENERGIEBEDRIJF


Advisering bij de keuze combinatievorming dan wel subcontracting. Opstellen samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de inschrijving.

GEBOUW ESSENT DEN BOSCH


Opstellen van een Design & Build-contract ten behoeve van het kantoorgebouw van Essent in Den Bosch. Begeleiden van de aanbesteding.

GROENBESTEKKEN MILITAIRE COMPLEXEN EN OEFENTERREINEN


Advisering en begeleiden van  het aanbesteden van groenbestekken voor alle militaire complexen en oefenterreinen in de regio Noord –en Zuid Holland en Utrecht alsmede het  opstellen van de raamcontracten voor bos- en natuurbeheer (UAV-GC). Behandelen van aanbesteding- en uitvoeringsgeschillen.

GEMEENTE EEMNES / PROJECT ZUIDPOLDER


Boot Advocaten heeft de gemeente Begeleid bij de aanbesteding van een grootschalige PPS- gebiedsontwikkeling van 38 hectare in het plangebied Zuidpolder te Eemnes. In het gebied worden 500 woningen, 4 hectare bedrijventerrein, circa 3.500m² voorzieningen (school met opvang- en zorgvoorzieningen) … lees meer

MARKTHAL ROTTERDAM BV


Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar Vesteda geadviseerd over de contractering met betrekking tot het project Markthal te Rotterdam. Het commerciële gedeelte van de geplande markthal in het centrum van Rotterdaml bestaat uit een overdekte marktvloer met 100 versunits, 4.600m² voor … lees meer

GEMEENTE TILBURG/VORMENFABRIEK


Boot Advocaten adviseert en begeleidt de gemeente bij de voorgenomen herontwikkeling en gronduitgifte van het gebied Vormenfabriek. Hierbij is tevens de gronduitgifte getoetst op aanbestedingsrechtelijke aspecten. De locatie zal herontwikkeld worden en zal een wooninvulling krijgen.

GEMEENTE ZAANSTAD / ADVIES VVE


Boot Advocaten begeleidt de gemeente Zaanstad bij de centralisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Daartoe heeft zij ten behoeve van de omvangrijke gezamenlijke huisvesting van de politie Zaanstreek/Waterland, het theater en voor winkel- en kantoorruimten zorggedragen voor de splitsing in en … lees meer

GEMEENTE WIJDEMEREN – DORPSCENTRUM OUD LOOSDRECHT


Boot Advocaten adviseert de gemeente om tot herontwikkeling van dit project te komen en de opgave in kleinere transacties te laten plaatsvinden, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de Europese regelgeving, waaronder aanbestedingsrecht en staatssteun.

GEMEENTE ZWOLLE/WILLEMSPOORT-VOGELTJESBUURT


Boot Advocaten begeleidt de aanbesteding, samenwerkings- en realiseringsovereenkomsten en de grondtransacties inzake het  geïntegreerde bouwcomplex dat in samenwerking middels een gemeentelijke gronduitgifte door de gemeente Zwolle en Multi Vastgoed B.V. wordt ontwikkeld. Het bestaat uit een parkeerbak met 840 plaatsen, … lees meer

GEMEENTE WIERINGERMEER / METAFOOR WIRINGHERLANT


Het begeleiden van het projectbureau en externe adviseurs van de gemeente in de  Europese aanbestedingsprocedure en de contractering voor een mix van openbare en commerciële voorzieningen, waaronder een brede school, een theater, een zwembad, infrastructuur, 500 woningen en overige commerciële … lees meer

GEMEENTE ERMELO / DE VERBINDING


Advisering over het te kiezen ontwikkelingsmodel: gronduitgifte-model of gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij. Daarnaast is de gemeente begeleid bij de contractvorming ten behoeve van de herontwikkeling, de verplaatsing van het busbedrijf, de relocatie van een supermarkt en de ontwikkeling van winkelruimte en woningen.

GEMEENTE ZANDVOORT / PROJECT MIDDENBOULEVARD


Boot Advocaten adviseerde de gemeente bij alle juridische aspecten die tijdens de ontwikkeling van het project aan de orde zijn gekomen en relevant zijn voor het project, meer in het bijzonder het aangaan van nadere overeenkomsten en het uitvoeren van … lees meer

GEMEENTE HAAKSBERGEN / FRANKENHUIS


Het begeleiden van de gemeente bij verplaatsing van een fabriek, maar ook bij herontwikkeling van een vrijkomende locatie en woningbouw; drie-partijen overeenkomst.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER


Het begeleiden van gemeente, zorginstelling, woningcorporatie en private projecten bij de realisatie van een bejaardentehuis, kinderdagverblijf en de nieuwbouw van woningen.

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM/ZWEMBAD


De begeleiding van de gemeente bij de strategische keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van aanbesteding en contractering bij de herontwikkeling van een zwembad tot attractiepark

GEMEENTE AMSTERDAM/WESTELIJKE TUINSTEDEN


Begeleiden van een private partij bij de binnenstedelijke herontwikkeling van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam op basis van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en een privaat consortium.

GEMEENTE KAMPEN / ZUIDERZEEHAVEN


Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van de ‘Zuiderzeehaven’ in een CV/BV constructie, met drie overheden en zeven private partijen, inclusief parkmanagement.

GEMEENTE LEEUWARDEN/BLITSAERT


Advisering over de totstandkoming van de CV-BV Blitseart voor de bouw van 550 dure wooneenheden en een PPS-structuur voor herstructureringsgebieden, waaronder de juridische vormgeving van de samenwerkingsovereenkomsten.

MINISTERIE VAN DEFENSIE/INDRINGER DETECTIESYSTEEM


Selectie van de leverancier voor het ontwikkelen en aanbrengen van een Indringer Detectiesysteem op Marinekazernes in Nederland. Opstellen van een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot het Indringer Detectiesysteem van de Marine. Gunning overeenkomst via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

GEMEENTE TILBURG/DE ZUIDLANDEN


Advisering inzake de publiek-private samenwerking tussen drie ontwikkelende partijen en de gemeente Tilburg ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie ‘De Zuidlanden’ (6500 woningen).

GEMEENTE KAMPEN / HANZEWIJK


Advisering bij de herstructurering van Hanzewijk met ca. 1000 woningen, winkelruimte, scholen, welzijnscentrum, woonzorgfuncties en ijsbaan.

GEMEENTE AMSTERDAM / ZUIDAS


De begeleiding van een multifunctionele samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en een ontwikkelaar, ten behoeve van een multifunctionele gebiedsontwikkeling die onderdeel vormt van het ‘Masterplan Zuidas’.

GEMEENTE ZUIDHORN / UITLEGGEBIED


Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van ca. 300 woningen en zorg bouw en begeleiding bij de participatie van een woningbouwvereniging.

GEMEENTE KAMPEN / SLENKE ES


Het adviseren van de gemeente bij de herontwikkeling van het gebied De Slenke Es, winkels, woningen, uitplaatsing school en buurtcentrum.

GEMEENTE BERGERDEN / GLASTUINBOUW


Begeleiden van de gemeente Bergerden bij de aanbesteding van de ontwikkeling en realisering van een glastuinbouwgebied (de invloed van rijkssubsidies op de te kiezen aanbestedingsprocedure, beoordelen Turnkey-contract).

GEMEENTE SNEEK/HOUKESLOOT BOULEVARD


Advisering van de gemeente Sneek bij diverse (strategische) ruimtelijke ontwikkelingen waaronder de Houkesloot Boulevard (appartementencomplexen, horeca, een waterpromenade en aanlegaccommodatie), herontwikkeling van het Sint-Antoniusziekenhuis (detailhandel, kantoren en wonen), ontwikkeling van een zwembad, herontwikkeling De Potten (een aantal recreatieterreinen, campings en … lees meer

GEMEENTE TILBURG/BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELINGEN


Begeleiding van diverse binnenstedelijke ontwikkelingen in Tilburg, bijvoorbeeld de City-FEC-ontwikkeling; de uitbreiding van het FEC-expocentrum met een WTC-kantoorontwikkeling, een megabioscoop en een transformatieopgave voor het stationsgebied met een programma voor Leisure, hotel, kantoren en wonen.

GEMEENTE NIEUWEGEIN/BEDRIJVENPARK


Begeleiden van de gemeente Nieuwegein bij de ontwikkeling en realisatie van een grootschalig en hoogwaardig bedrijvenpark, toepassen van parkmanagement.

GEMEENTE TILBURG/PIETER VREEDEPLEIN


Begeleiding bij de publiek-private samenwerking ten behoeve van het Pieter Vreedeplein in Tilburg: leisure, horeca, detailhandel en parkeren.

GEMEENTE LEEUWARDEN/BEDRIJVENTERREINEN


Algehele advisering over diverse woningbouw- en bedrijventerrein ontwikkelingen in Leeuwarden. Het maken van samenwerkingsafspraken over talrijke locatieontwikkelingen en diverse stedelijke herstructureringen.

STICHTING MOLIJN DE GROOT/MFA NUNSPEET


Opstellen juridisch / organisatorisch kader voor de nieuwbouw van een Multi Functionele Accomodatie. Advisering over de contractering (CV) voor de realisatie van het project te Nunspeet.

GEMEENTE BOLSWARD/SCHOOLLOKATIES


De algehele juridische begeleiding van de gemeente Bolsward bij de ontwikkeling van drie schoollocaties. Tevens bij herontwikkeling, supermarkt, en woningbouw.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER/CULTUURCENTRUM HOOFDDORP


Boot heeft op dit project contractering en aanbesteding geïntegreerd met het bouwkundig proces door middel van een nauwe samenwerking met bouwkundig adviseurs die ook hebben bijgedragen aan verdere kostenbeheersing. Het project ‘Cultuurcentrum Hoofddorp’ betreft de engineering en realisatie op diverse … lees meer

GEMEENTE ROOSENDAAL


Vormgeven van een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en een combinatie van drie projectontwikkelaars, ten behoeve van de nieuwbouw van koop- en huurwoningen.

GEMEENTE AMSTERDAM / DE OMVAL


Algehele begeleiding van de gemeente bij de realisatie van De Omval bij de Rembrandtoren te Amsterdam, een woningbouwproject van 240 woningen en 3 parkeergarages (contracten opstellen, meer- / minderwerk en opleveringsperikelen).

MUSEUM DE HERMITAGE AMSTERDAM


Boot Advocaten heeft Stichting Hermitage aan de Amstel begeleid bij de juridische aspecten aangaande de vestiging van het museum met tentoonstellingsruimten, het Russisch cultuurcentrum, een museumwinkel, het auditorium en het café-restaurant Neva.

BIBLIOTHEEKGROEP LEK & IJSSEL


Boot Advocaten adviseert de bibliotheekgroep Lek & IJssel bij de contracten voor de koop en verbouw van diverse projecten Deze groep bestaat uit de bibliotheken uit Houten, Houten-Zuid, Vianen, Benschop en IJsselstein.

POELZONE WESTLAND


Boot Advocaten heeft Grontmij B.V. bij gestaan in een gezamenlijk project van de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de ontwikkelingsmaatschappij Ons Nieuwe Westland. Het project Poelzone omvat  een gebied van 500 ha en vertegenwoordigt een investeringsprogramma van € … lees meer

PROJECT SCHINKELPOLDER


Boot Advocaten adviseert Springflower Holding B.V.  inzake een aantal grondtransacties rondom dit project. Boot Advocaten begeleidt Springflower bij het opstellen van diverse overeenkomsten en het oplossen van ontstane geschillen.

PPO TERREIN LISSE


Boot Advocaten behartigt de belangen van Romeyn projectontwikkeling bij de herontwikkeling van de terreinen van de voormalige Landbouwschool tot bedrijven terrein en draagt zorg voor de benodigde nieuwe contracten om de door de ontwikkelaar beoogde bebouwing mogelijk te maken.

MELMERPARK/POLDERPOORT KAMPEN


Boot Advocaten heeft – zowel in als buiten rechte – onder andere  Polderpoort BV geadviseerd en begeleid. Bij het te realiseren bedrijvenpark, bestaande uit grootschalige en perifere detailhandel, hotel- en overige horecavoorzieningen, andere commerciële voorzieningen, parkeer- en groenvoorzieningen en bijbehorende … lees meer

ONDERDIJKSERIJWEG ZWIJNDRECHT


Boot Advocaten heeft projectontwikkelaar AMS begeleid bij de totstandkoming van de met Bouwfonds gesloten samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de realisering van het project Onderdijkseweg te Zwijndrecht.

NIEUWE RHIJNGEEST OEGSTGEEST


Boot Advocaten heeft de onderhandelingen gevoerd en procedures gevoerd over de grondtransacties, contracten opgesteld voor de samenwerking en projectontwikkeling (van zelfrealisatiemodel naar bouwclaimmodel) en onderhandelingen tussen ontwikkelaars onderling en met de Gemeente begeleid, waarbij diverse bestuurlijke, juridische en fiscale perikelen … lees meer

YMERE


Jansonius terrein Hoofddorp, Project Overhoeks Amsterdam Boot staat het ontwikkelbedrijf van woningcorporatie Ymere bij in diverse projecten.

PROJECT ORANJEBUURT SASSENHEIM


Boot Advocaten treedt al jaren op als adviseur van De Vooruitgang (woningcorporatie) bij de ontwikkeling en realisatie van de Oranjebuurt in Sassenheim (ca.  250 koop- en huurwoningen). Het project de Oranjebuurt te Sassenheim is door de minister van VROM aangewezen … lees meer

PLEINTJE SINT JEROENSWEG NOORDWIJK


Boot Advocaten begeleidt de Noordwijkse woonstichting bij de aanbesteding, grond-, realiserings- en koopovereenkomsten inzake een woningbouwproject met circa 51 woningen en een ondergrondse parkeerkelder met circa 70 parkeerplaatsen.

OPENBARE GEBIEDEN LELYSTAD


Boot advocaten adviseert de woningcorporatie bij de herontwikkeling in Lelystad op grond van een publiek-private raamovereenkomst met de gemeente met een looptijd van dertig jaar. Op basis van deze raamovereenkomst worden diverse grote woonwijken en openbare gebieden van Lelystad (Schouw, … lees meer

PROJECT STERRENBAD WASSENAAR


Boot advocaten adviseert de Wassenaarsche Bouwstichting bij de verkoop en realisatie van een nieuwbouwplan voor de locatie van het voormalige Sterrenbad in Wassenaar. Boot advocaten ondersteunt de stichting bij de onderhandelingen met de gemeente over de grondtransactie en de nieuwe … lees meer

TILBURG NOORD


Advisering van woningcorporaties in Tilburg bij de vormgeving van een publiek-private samenwerking die model staat voor de totale herontwikkeling van Tilburg-Noord. Op deelprojecten is tevens met projectontwikkelaars, beleggers en grootwinkelbedrijven samengewerkt.

DE HATERT NIJMEGEN


Algehele juridische begeleiding van de contractvorming ten behoeve van een woningcorporatie bij de herontwikkeling van bestaand bezit en de realisatie van nieuwe woningen in samenwerking met de gemeente en een andere corporatie, onder ander ter verbetering van de leefbaarheid van … lees meer

WAARDGRACHT LEIDEN


Contractvorming ten behoeve van een corporatie in Leiden in het kader van de herontwikkeling van bestaand woningbezit en de ontwikkeling en realisatie van het woon-zorgcomplex ‘Waardgracht’.

DUIN EN BOLLENSTREEK


Algehele begeleiding van een toonaangevende woningcorporatie in de Duin en Bollenstreek ter zake van projectontwikkeling, samenwerkingsverbanden, herstructurering, vastgoedportefeuille en aan- en verkoop.

HERSTRUCTURERING VASTGOEDPORTEFEUILLES


Advisering inzake de herstructurering van de vastgoedportefeuille van woningcorporaties in onder meer Amsterdam en Eindhoven. Bijvoorbeeld het samenwerkingsverband ‘Kristal’.

OPTING-OUT


Advisering over de juridische, fiscale en economische gevolgen van uittreding van de woningcorporatie uit het bestaande bestel (opting-out) in Amsterdam en Den Helder.

ZEEHOSPITIUM KATWIJK


Boot Advocaten adviseert en staat het Rijnlands Revalidatie Centrum bij in een geschil rondom een grondexploitatieberekening. Het betreft een geschil over de uitwerking en reikwijdte van een overeenkomst.

ZORGINSTELLING VLEUTEN – DE MEERN


Opstellen samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een multifunctioneel zorgvoorzieningencentrum tussen een plaatselijke woningcorporatie en een zorginstelling. Opstellen koopovereenkomst, waarbij het gerealiseerde zorggebouw aan de zorginstelling werd verkocht. Tevens de verhuurovereenkomsten van 20 bijbehorende zorgappartementen

ZORGINSTELLING ARNHEM


Opstellen realisatie- en samenwerkingsovereenkomst tussen een grote woningcorporatie en een landelijke werkende zorginstelling ten behoeve van de ontwikkeling van een woonzorgproject met 18 semi-zelfstandige wooneenheden en algemene ruimten. Verzorgen huurovereenkomst met de zorginstelling en de onderhuurovereenkomsten voor de bewoners.

NUON EEMSHAVEN


Boot Advocaten heeft de besprekingen tussen partijen begeleid en de contracten voor dit complexe project opgesteld. Voor een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. Deze centrale gaat uit van het zogenaamde multi-fuel concept. Dat is een concept waarbij meerdere soorten brandstoffen … lees meer

GEMEENTE HAARLEMMERMEER/PROJECT PARK 20/20


Boot begeleidt de gemeente bij de aanbesteding voor het project Park 20/20.  Dit wordt een innovatief, ecologisch en duurzaam kantorenpark in Hoofddorp. De toepassing van recyclebare bouwmaterialen, de toepassing van zonne- en windenergie, waterzuivering en energie uit afval en geavanceerde … lees meer

ST. JORISWEG DELFT


Boot advocaten adviseert GGZ Delfland over de verplaatsing van panden en nieuwbouw met 140 plaatsen op de locatie St. Jorisweg te Delft. Op het terrein van GGZ Delfland aan de St. Jorisweg te Delft, verrijst een geheel nieuwe kliniek met … lees meer

GEMEENTE VEENENDAAL – PROJECT BROUWERSPOORT


Boot advocaten heeft de  juridische begeleiding en coördinatie verzorgd van één van de grotere  herontwikkelingen van een stadscentrum in Nederland: Het Centrumplan Brouwerspoort te Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft verregaande ambities om het stadshart met een rijk industrieel verleden en … lees meer

GEMEENTE PIJNACKER – NOOTDORP / BOEZEM II


Boot Advocaten heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeleid bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Boezem II. De gemeente wordt ter zake de WKO-voorziening en de aan te leggen infrastructuur door Boot Advocaten op aanbestedingrechtelijk, bestuursrechtelijk en verbintenisrechtelijk gebied geadviseerd en … lees meer

TEYLINGEN


Boot Advocaten adviseert twee woningcorporaties in de gemeente Teylingen ten aanzien van samenwerkingen met VROM, de gemeente en private partijen. De gebiedsontwikkeling omvat voornamelijk de bouw van koop- en huurwoningen en zorgvoorzieningen. De verwachte investering tot 2012 is € 216.000.000. … lees meer