Gemeenten, provincies en andere overheden

Expertmeeting Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed


Expertmeeting Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Eerste Expertmeetings gepland in maart 2017 ! Praktische informatie De Expertmeeting duurt een halve dag en wordt op diverse locaties in Nederland georganiseerd. De kosten van de Expertmeeting bedragen € 295,- per persoon excl. btw). De … lees meer

Verduurzaming gebouw uitbesteden aan ESCo


Gemeentes, woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars of exploitanten kijken steeds vaker kritisch naar de vastgoedportefeuille en –strategie. Dat leidt regelmatig tot de vraag ‘hoe kunnen we ons vastgoed verduurzamen en zouden we de energietransitie via een ESCo laten lopen. Maar waar begin je? Is een … lees meer

GEMEENTE ZANDVOORT/LOUIS DAVIDSCARRÉ


Nabij het centrum van Zandvoort wordt het project Louis Davidscarré gerealiseerd. Het betreft het ontwerp en de realisering van een publieke verdiepte parkeergarage met bebouwing en inrichting openbare ruimten daarboven. De bebouwing omvat een Brede School met onderwijsfuncties van een … lees meer

GEMEENTE KAMPEN/ARCHITECTENSELECTIES


Begeleiden van de gemeente Kampen bij de aanbesteding van een architectenselectie voor de ontwikkeling en realisatie van overheidsgebouwen.  Voor deze Europese aanbestedingen zijn selectieleidraden opgesteld, beoordelingsmatrixen gemaakt, en advertenties opgesteld.

GEMEENTE HENDRIK IDO AMBACHT/ARCHITECTENSELECTIES


Begeleiden van de gemeente Hendrik Ido Ambacht bij de aanbesteding van een architectenselectie voor de ontwikkeling en realisatie van overheidsgebouwen.  Voor deze Europese aanbestedingen zijn selectieleidraden opgesteld, beoordelingsmatrixen gemaakt, en advertenties opgesteld.

GEMEENTE WAALWIJK/DE ELS


Het opstellen van een second opinion voor de gemeente Waalwijk bij de selectieprocedure van een projectontwikkelaar voor de herontwikkeling van winkelcentrum ‘De Els’.

MINISTERIE OCW / ICT AANBESTEDING


Het begeleiden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de aanbesteding van ICT-apparatuur voor de Hoftoren in Den Haag

PROVINCIE GELDERLAND / A15


Begeleiden van de provincie Gelderland bij de aanbesteding van de aanleg en private financiering van de doortrekking van de A15 nabij Arnhem (opstellen aanbestedingsprotocol en selectieleidraad).

GEMEENTE AMSTERDAM/AFVAL ENERGIE BEDRIJF (AEB)


Begeleiden van de preselectie en selectie van de engineering ten behoeve van de uitbreiding hoogrendement afvalverbrandingsinstallatie. Tevens is de preselectie voor de uitvoerende partijen van een vijftiental deelprojecten begeleid.

RDW/ICT PLATFORM


Advisering RDW omtrent de keuze van de aanbestedingsprocedure voor de vervanging van het ICT-platform, migratiestrategie en testwerk.

TNO/ONDERZOEKSGEBOUW NANOTECHNOLOGIE


Opstellen preselectie- en aanbestedingsdocumenten voor de uitvoerende partijen voor de nieuwbouw van het onderzoeksgebouw voor nanotechnologie in Delft

GEMEENTE GOIRLE/ BOSCHKENS


Begeleiding van de gemeente bij de ontwikkeling en realisatie van het uitbreidingsplan ‘Boschkens’ (ca. 850 woningen) met betrekking tot aanbestedingen (bekendmaking, selectieleidraad) en het contracteren van marktpartijen.

GEMEENTE LEIDERDORP / A4


Advisering van de gemeente Leiderdorp bij de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling rondom de verdiepte aanleg van de A4: een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Leiderdorp, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van VROM en Bohemen B.V.

GEMEENTE DEN HAAG / BABYLON


Boot Advocaten heeft de gemeente Den Haag bijgestaan in een geschil over het complex Babylon en de bouw van de ondergrondse parkeergarage.

GROENBESTEKKEN MILITAIRE COMPLEXEN EN OEFENTERREINEN


Advisering en begeleiden van  het aanbesteden van groenbestekken voor alle militaire complexen en oefenterreinen in de regio Noord –en Zuid Holland en Utrecht alsmede het  opstellen van de raamcontracten voor bos- en natuurbeheer (UAV-GC). Behandelen van aanbesteding- en uitvoeringsgeschillen.

GEMEENTE VEENENDAAL – PROJECT BROUWERSPOORT


Boot advocaten heeft de  juridische begeleiding en coördinatie verzorgd van één van de grotere  herontwikkelingen van een stadscentrum in Nederland: Het Centrumplan Brouwerspoort te Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft verregaande ambities om het stadshart met een rijk industrieel verleden en … lees meer

GEMEENTE TILBURG/VORMENFABRIEK


Boot Advocaten adviseert en begeleidt de gemeente bij de voorgenomen herontwikkeling en gronduitgifte van het gebied Vormenfabriek. Hierbij is tevens de gronduitgifte getoetst op aanbestedingsrechtelijke aspecten. De locatie zal herontwikkeld worden en zal een wooninvulling krijgen.

GEMEENTE ZAANSTAD / ADVIES VVE


Boot Advocaten begeleidt de gemeente Zaanstad bij de centralisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Daartoe heeft zij ten behoeve van de omvangrijke gezamenlijke huisvesting van de politie Zaanstreek/Waterland, het theater en voor winkel- en kantoorruimten zorggedragen voor de splitsing in en … lees meer

GEMEENTE WIJDEMEREN – DORPSCENTRUM OUD LOOSDRECHT


Boot Advocaten adviseert de gemeente om tot herontwikkeling van dit project te komen en de opgave in kleinere transacties te laten plaatsvinden, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de Europese regelgeving, waaronder aanbestedingsrecht en staatssteun.

GEMEENTE ZWOLLE/WILLEMSPOORT-VOGELTJESBUURT


Boot Advocaten begeleidt de aanbesteding, samenwerkings- en realiseringsovereenkomsten en de grondtransacties inzake het  geïntegreerde bouwcomplex dat in samenwerking middels een gemeentelijke gronduitgifte door de gemeente Zwolle en Multi Vastgoed B.V. wordt ontwikkeld. Het bestaat uit een parkeerbak met 840 plaatsen, … lees meer

GEMEENTE WIERINGERMEER / METAFOOR WIRINGHERLANT


Het begeleiden van het projectbureau en externe adviseurs van de gemeente in de  Europese aanbestedingsprocedure en de contractering voor een mix van openbare en commerciële voorzieningen, waaronder een brede school, een theater, een zwembad, infrastructuur, 500 woningen en overige commerciële … lees meer

GEMEENTE ERMELO / DE VERBINDING


Advisering over het te kiezen ontwikkelingsmodel: gronduitgifte-model of gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij. Daarnaast is de gemeente begeleid bij de contractvorming ten behoeve van de herontwikkeling, de verplaatsing van het busbedrijf, de relocatie van een supermarkt en de ontwikkeling van winkelruimte en woningen.

GEMEENTE ZANDVOORT / PROJECT MIDDENBOULEVARD


Boot Advocaten adviseerde de gemeente bij alle juridische aspecten die tijdens de ontwikkeling van het project aan de orde zijn gekomen en relevant zijn voor het project, meer in het bijzonder het aangaan van nadere overeenkomsten en het uitvoeren van … lees meer

GEMEENTE HAAKSBERGEN / FRANKENHUIS


Het begeleiden van de gemeente bij verplaatsing van een fabriek, maar ook bij herontwikkeling van een vrijkomende locatie en woningbouw; drie-partijen overeenkomst.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER


Het begeleiden van gemeente, zorginstelling, woningcorporatie en private projecten bij de realisatie van een bejaardentehuis, kinderdagverblijf en de nieuwbouw van woningen.

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM/ZWEMBAD


De begeleiding van de gemeente bij de strategische keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van aanbesteding en contractering bij de herontwikkeling van een zwembad tot attractiepark

GEMEENTE AMSTERDAM/WESTELIJKE TUINSTEDEN


Begeleiden van een private partij bij de binnenstedelijke herontwikkeling van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam op basis van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en een privaat consortium.

GEMEENTE KAMPEN / ZUIDERZEEHAVEN


Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van de ‘Zuiderzeehaven’ in een CV/BV constructie, met drie overheden en zeven private partijen, inclusief parkmanagement.

GEMEENTE LEEUWARDEN/BLITSAERT


Advisering over de totstandkoming van de CV-BV Blitseart voor de bouw van 550 dure wooneenheden en een PPS-structuur voor herstructureringsgebieden, waaronder de juridische vormgeving van de samenwerkingsovereenkomsten.

MINISTERIE VAN DEFENSIE/INDRINGER DETECTIESYSTEEM


Selectie van de leverancier voor het ontwikkelen en aanbrengen van een Indringer Detectiesysteem op Marinekazernes in Nederland. Opstellen van een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot het Indringer Detectiesysteem van de Marine. Gunning overeenkomst via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

GEMEENTE TILBURG/DE ZUIDLANDEN


Advisering inzake de publiek-private samenwerking tussen drie ontwikkelende partijen en de gemeente Tilburg ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie ‘De Zuidlanden’ (6500 woningen).

GEMEENTE KAMPEN / HANZEWIJK


Advisering bij de herstructurering van Hanzewijk met ca. 1000 woningen, winkelruimte, scholen, welzijnscentrum, woonzorgfuncties en ijsbaan.

GEMEENTE AMSTERDAM / ZUIDAS


De begeleiding van een multifunctionele samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en een ontwikkelaar, ten behoeve van een multifunctionele gebiedsontwikkeling die onderdeel vormt van het ‘Masterplan Zuidas’.

GEMEENTE ZUIDHORN / UITLEGGEBIED


Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van ca. 300 woningen en zorg bouw en begeleiding bij de participatie van een woningbouwvereniging.

GEMEENTE KAMPEN / SLENKE ES


Het adviseren van de gemeente bij de herontwikkeling van het gebied De Slenke Es, winkels, woningen, uitplaatsing school en buurtcentrum.

GEMEENTE BERGERDEN / GLASTUINBOUW


Begeleiden van de gemeente Bergerden bij de aanbesteding van de ontwikkeling en realisering van een glastuinbouwgebied (de invloed van rijkssubsidies op de te kiezen aanbestedingsprocedure, beoordelen Turnkey-contract).

GEMEENTE SNEEK/HOUKESLOOT BOULEVARD


Advisering van de gemeente Sneek bij diverse (strategische) ruimtelijke ontwikkelingen waaronder de Houkesloot Boulevard (appartementencomplexen, horeca, een waterpromenade en aanlegaccommodatie), herontwikkeling van het Sint-Antoniusziekenhuis (detailhandel, kantoren en wonen), ontwikkeling van een zwembad, herontwikkeling De Potten (een aantal recreatieterreinen, campings en … lees meer

GEMEENTE TILBURG/BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELINGEN


Begeleiding van diverse binnenstedelijke ontwikkelingen in Tilburg, bijvoorbeeld de City-FEC-ontwikkeling; de uitbreiding van het FEC-expocentrum met een WTC-kantoorontwikkeling, een megabioscoop en een transformatieopgave voor het stationsgebied met een programma voor Leisure, hotel, kantoren en wonen.

GEMEENTE NIEUWEGEIN/BEDRIJVENPARK


Begeleiden van de gemeente Nieuwegein bij de ontwikkeling en realisatie van een grootschalig en hoogwaardig bedrijvenpark, toepassen van parkmanagement.

GEMEENTE TILBURG/PIETER VREEDEPLEIN


Begeleiding bij de publiek-private samenwerking ten behoeve van het Pieter Vreedeplein in Tilburg: leisure, horeca, detailhandel en parkeren.

GEMEENTE LEEUWARDEN/BEDRIJVENTERREINEN


Algehele advisering over diverse woningbouw- en bedrijventerrein ontwikkelingen in Leeuwarden. Het maken van samenwerkingsafspraken over talrijke locatieontwikkelingen en diverse stedelijke herstructureringen.

STICHTING MOLIJN DE GROOT/MFA NUNSPEET


Opstellen juridisch / organisatorisch kader voor de nieuwbouw van een Multi Functionele Accomodatie. Advisering over de contractering (CV) voor de realisatie van het project te Nunspeet.

GEMEENTE BOLSWARD/SCHOOLLOKATIES


De algehele juridische begeleiding van de gemeente Bolsward bij de ontwikkeling van drie schoollocaties. Tevens bij herontwikkeling, supermarkt, en woningbouw.

GEMEENTE GOIRLE BOSKENS / PROJECT BEENS GROEP


Boot Advocaten adviseert de gemeente Goirle inzake de contracten voor de  realisatie van een woningbouwproject, onder andere bestaande uit de realisering van een dertigtal woningen aan de rand van een surfplas te Goirle

GEMEENTE HAARLEMMERMEER/CULTUURCENTRUM HOOFDDORP


Boot heeft op dit project contractering en aanbesteding geïntegreerd met het bouwkundig proces door middel van een nauwe samenwerking met bouwkundig adviseurs die ook hebben bijgedragen aan verdere kostenbeheersing. Het project ‘Cultuurcentrum Hoofddorp’ betreft de engineering en realisatie op diverse … lees meer

GEMEENTE ROOSENDAAL


Vormgeven van een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en een combinatie van drie projectontwikkelaars, ten behoeve van de nieuwbouw van koop- en huurwoningen.

MINISTERIE VAN DEFENSIE/MOKBAAI TEXEL


Afwikkelen van de arbitrage tussen het Ministerie van Defensie en een groot baggerbedrijf over de gunning van het baggeren van de Mokbaai te Texel.

GEMEENTE AMSTERDAM / DE OMVAL


Algehele begeleiding van de gemeente bij de realisatie van De Omval bij de Rembrandtoren te Amsterdam, een woningbouwproject van 240 woningen en 3 parkeergarages (contracten opstellen, meer- / minderwerk en opleveringsperikelen).

MUSEUM DE HERMITAGE AMSTERDAM


Boot Advocaten heeft Stichting Hermitage aan de Amstel begeleid bij de juridische aspecten aangaande de vestiging van het museum met tentoonstellingsruimten, het Russisch cultuurcentrum, een museumwinkel, het auditorium en het café-restaurant Neva.

BIBLIOTHEEKGROEP LEK & IJSSEL


Boot Advocaten adviseert de bibliotheekgroep Lek & IJssel bij de contracten voor de koop en verbouw van diverse projecten Deze groep bestaat uit de bibliotheken uit Houten, Houten-Zuid, Vianen, Benschop en IJsselstein.

POELZONE WESTLAND


Boot Advocaten heeft Grontmij B.V. bij gestaan in een gezamenlijk project van de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de ontwikkelingsmaatschappij Ons Nieuwe Westland. Het project Poelzone omvat  een gebied van 500 ha en vertegenwoordigt een investeringsprogramma van € … lees meer

GEMEENTE UITHOORN – PROJECT VINCKEBUURT


Boot advocaten adviseert de burgemeester van de gemeente met betrekking tot een aantal issues op het beid van externe veiligheid, in het bijzonder ten aanzien van de invloed van de risicoanalyse (QRA) van BRZO bedrijven op de bestemmingsplannen in de … lees meer

GEMEENTE LELYSTAD/PROJECT WARANDE


Boot advocaten heeft namens de gemeente tegen de Minister van EL&I geprocedeerd bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de aanwijzing van de naastgelegen Oostvaardersplassen als Natura 2000 gebied. Omvangrijke gronden die bestemd zijn voor de toekomstige … lees meer

GEMEENTE VEENENDAAL – PROJECT BROUWERSPOORT


Boot advocaten heeft de  juridische begeleiding en coördinatie verzorgd van één van de grotere  herontwikkelingen van een stadscentrum in Nederland: Het Centrumplan Brouwerspoort te Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft verregaande ambities om het stadshart met een rijk industrieel verleden en … lees meer

GEMEENTE PIJNACKER – NOOTDORP / BOEZEM II


Boot Advocaten heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeleid bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Boezem II. De gemeente wordt ter zake de WKO-voorziening en de aan te leggen infrastructuur door Boot Advocaten op aanbestedingrechtelijk, bestuursrechtelijk en verbintenisrechtelijk gebied geadviseerd en … lees meer

GEMEENTE ROTTERDAM / PROJECT “ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT”


De gemeente wordt in het kader van de contractvorming full service geadviseerd op verbintenisrechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en fiscaal gebied, alsmede op het gebied van ruimtelijke ordening. Tenslotte wordt de gemeente in het kader van dit project, de herontwikkeling van het Schiekadeblok … lees meer

GEMEENTE LELYSTAD / BATAVIAHAVEN


Boot Advocaten heeft de gemeente bijgestaan in de bestuursrechtelijke procedures rond de haven waarbij de gemeente Lelystad circa 450 woningen en 14.000 m2 bvo uitbreiding aan het bestaande Outletcentre laat realiseren.