Eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam

Redactie
-

Eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft haar toezeggingen uit het collegeakkoord bewaarheid. Op 18 november heeft het college van B&W ingestemd met de vernieuwing van het erfpachtstelsel in de hoofdstad. De belangrijkste wijziging is dat wordt afgestapt van het systeem van voortdurende erfpacht. Daarvoor in de plaats komt het systeem van eeuwigdurende erfpacht. Voor de erfpachter heeft dit als voordeel dat de gemeente niet meer per tijdvak van 50 jaar de canon kan herzien.

In het nieuwe systeem wordt nog slechts eenmaal een grondwaarde vastgesteld. De erfpachter kan er bij betaling van de canon voor kiezen om deze jaarlijks te voldoen of deze canonverplichting af te kopen. Bij jaarlijkse betaling zal de canon nog wel worden geïndexeerd. Daardoor zal de jaarlijks te betalen canon ieder jaar iets stijgen. Bij afkoop van de canonverplichting wordt ineens een bedrag betaald en vanaf dat moment hoeft verdere betaling van de canon plaats te vinden. Deze afkoop geldt voor eeuwig, vandaar eeuwigdurende erfpacht.

Een andere wijziging in het systeem is dat zogenaamde bebouwingswijzigingen bij woningen geen grondwaardestijging tot gevolg hebben. Hierdoor kunnen uitbouwen en opbouwen worden gerealiseerd, zonder dat de grondwaarde en daarmee de te betalen canon omhoog gaan. De investering komt daarmee ten goede aan de bewoner en niet langer aan de gemeente.

De wijziging van systeem geldt voor alle individuele erfpachters in Amsterdam. Daarmee vallen zowel woningen als maatschappelijke en commerciële voorzieningen onder het nieuwe stelsel. Het nieuwe stelsel zal niet gaan gelden voor sociale woningen in het bezit van woningcorporaties (AB1998) en erfpachters in het havengebied.  Overigens zullen de wijzigingen in het systeem pas in 2016 ingaan.

Met het nieuwe erfpachtstelsel wordt duidelijkheid geschept voor de erfpachters. Zij zullen niet meer door verloop van tijd worden geconfronteerd met een enorme stijging van de canon. Of het systeem werkelijk voordeliger is voor de erfpachters, moet worden afgewacht. Dit is afhankelijk van de bepaling van de waarde van de grond. Hiervoor wordt een commissie van externe deskundigen ingesteld.

Meer informatie over het erfpachtstelsel vindt u hier.

Gerelateerde onderwerpen: