Aandachtspunten omzethuur

Gerrie Wijkstra
-

Huurprijsherziening, internetverkopen en een wijziging in de internationale regels voor accounting zijn aandachtspunten alvorens een huurovereenkomst met een omzetgerelateerde huurprijs aan te gaan. 

Los van de voor- en nadelen van omzetgerelateerde huur, zijn er belangrijke aandachtspunten waar voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst een weloverwogen keus in moet worden gemaakt. Waar in het algemeen al geldt dat duidelijke afspraken en een goede vastlegging hiervan van groot belang is, geldt dat voor de specifieke bepalingen met betrekking tot omzetgerelateerde huur nog meer.

Huurprijsherziening

De wettelijke regels voor herziening van de huurprijs voorzien niet in een omzetgerelateerde huurprijs voor opvolgende huurperioden. Van de wettelijke regeling kan echter worden afgeweken met toestemming van de kantonrechter. Hiertoe moet in de huurovereenkomst allereerst een optie- of verlengingsbeding zijn opgenomen. Daarnaast is het sterk aan te bevelen om de inhoud en de strekking van de huidige huurprijsregeling expliciet vast te leggen, zodat daaruit de bedoelingen van partijen duidelijk worden. De contractuele afwijking van de wettelijke regeling van huurprijsherziening wordt in het algemeen zonder problemen goedgekeurd door de kantonrechter.

Internetverkopen

Door de toenemende mate van verkopen via webwinkels moeten in de huurovereenkomst niet alleen afspraken worden gemaakt over omzetgerelateerde huur zelf. Ook moet daarin worden bepaald op welke wijze deze omzet wordt gemeten. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met iemand die in de winkel komt kijken/passen en op dat moment niet koopt, maar later via internet besteld. Wordt de gehele omzet van de winkel, inclusief de webshop als grondslag gehanteerd? Wordt alleen de omzet die werkelijk in de winkel is gerealiseerd als basis voor de berekening opgenomen? Winkelcentra maken nu al gebruik van prestatie-indicatoren als bezoekersaantallen per vierkante meter om huurberekeningen te maken. Wellicht dat dit in de toekomst zelfs leidt tot een bezoekersgerelateerde huur.

IFRS

Door een wijziging in de internationale regels voor accounting (International Financial Reporting Standards, IFRS), dienen op korte termijn huurverplichtingen over de gehele looptijd van de huurovereenkomst op de balans te worden opgenomen. Dit heeft als gevolg een toenemende druk op de belangrijke financiële ratio’s van de ondernemer. Deze aanpassing heeft betrekking op onvoorwaardelijke verplichtingen. Omzetgerelateerde huur wordt, in ieder geval deels, gezien als een voorwaardelijke verplichting. Vooraf is immers niet duidelijk hoeveel de te betalen huur gaat bedragen. Om die reden hoeft dit deel van de huur niet op de balans te worden opgenomen.

Wilt u meer weten over omzethuur? Neem dan contact op met Gerrie Wijkstra, onze huurspecialist.

Gerelateerde onderwerpen:

, ,