Cruciaal voor gemeenten: aanbestedingsrecht en het sociaal domein!

Redactie
-

De decentralisatie van overheidstaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie naar gemeenten moet per 1 januari 2015 van kracht gaan; over minder dan anderhalf jaar!

De decentralisatie wordt bemoeilijkt door het – beperkte – budget. De huidige – voorbereidende en beleidsbepalende – fase is voor uw gemeente dan ook cruciaal om te bepalen of en welke taken de gemeente zelf (al dan niet gezamenlijk met andere gemeenten) kan of wil uitvoeren en welke taken zij door een derde wenst uit te voeren. In de laatste situatie moet per opdracht worden bezien of het (Europese) aanbestedingsrecht van toepassing is. Dit vergt maatwerk.

Belangrijke vragen in de voorfase:

  • Inventarisatie: In de voorfase – nu! – moeten gemeenten inventariseren welke taken zij krijgen toebedeeld en vervolgens beslissen hoe zij die taken wensen uit te voeren.
  • Zelf doen of uitbesteden: Kan de gemeente uitvoering geven aan haar coördinerende taak op het gebied van jeugd, zorg én participatie indien zij deze taken door (verschillende) derden laat uitvoeren (bijvoorbeeld: probleemgezin met beperkt aantal hulpverleners)?
  • Uitvoering door derde: subsidie of overheidsopdracht (bijvoorbeeld bij indicatiestelling)?
  • Hoe aanbesteden: Europees aanbesteden, verlicht aanbestedingsregime of is 1-op-1 gunning mogelijk?
  • Uitzondering: Is de derde zodanig gelieerd aan uw gemeente, dat het Europese aanbestedingsrecht niet van toepassing is?
  • Samenwerking: de soort samenwerking en de afspraken goed vastleggen in de voorfase.

Samenwerken
Vrijwel alle gemeenten zullen in het kader van het sociaal domein gaan samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld door oprichting van een gemeenschappelijke regeling of centrumgemeente. Deze structuur moet goed worden opgezet. Ook bij het samenwerken moeten gemeenten er alert op zijn dat geen Europees aanbestedingsplichtige opdrachten worden verleend aan het samenwerkingsverband. In het kader van het sociaal domein hoeft dit geen probleem te zijn, maar dit hangt wel af van de concrete situatie. Een belangrijk aandachtspunt is voorts hoe gemeenten gaan samenwerken op basis van de (nieuwe) Aanbestedingswet; hoe moet bijvoorbeeld worden omgegaan met het clusterverbod gezien de samenwerking?

Wilt u met experts van gedachten wisselen over deze materie, of heeft u een concrete vraag? Neem dan contact op met onze specialisten:

  • Jeroen Bergevoet, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht, auteur van het boekje Tekst en Commentaar Aanbestedingswet
  • Alexandra Boot, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht
  • Bob van der Kamp, gespecialiseerd advocaat op het gebied van zorg