Meer mogelijkheden om innovatieve energieprojecten te starten

Redactie
-

Nederland moet sneller haar energiehuishouding gaan transformeren dan ‘Duitsland in haar snelste jaren’. Dit zei SER-voorzitter Wiebe Draijer tijdens de Green Buildings Holland 2013, een event over de toekomst van de gebouwde omgeving. De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt daartoe enkele mogelijkheden, zo blijkt uit de derde voortgangsrapportage (2012-2013) over de Chw.

Uit deze rapportage blijkt dat thans op 67 innovatieve projecten zijn aangemeld: ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten en lokale of (boven)regionale projecten met nationale betekenis.

Diverse experimenten hebben al tot tastbaar resultaat geleid. In Utrecht wordt het stationsgebied ontwikkeld met warmte koude opslag (WKO) in vervuilde grond. De experimentele gebiedsgerichte

benadering van de bodemverontreiniging, die daarvoor nodig was, kon alleen plaatsvinden door gebruik te maken van de Chw. De bouw van de duurzame wijk Nieuwveense Landen in Meppel kan van start gaan dankzij een afzonderlijk besluit op basis van de Chw. Die maakt én duurzame opwekking van energie én duurzame bouw van de woningen mogelijk met een energieprestatie die ver boven de minimale eisen ligt van het Bouwbesluit. In Leeuwarden is de Dutch Rainmaker ontwikkeld en in Eindhoven komt de herstructurering van Strijp-S op gang met gebruikmaking van de Chw.

Bij het in werking treden van de zesde tranche (6 juni 2013 is) is de Chw aangevuld met mogelijkheden om initiatieven gericht op duurzame energie (zoals biogas, getijdenenergie, aardwarmte etc.), te faciliteren.

De Chw biedt ruimte om innovatieve experimenten uit te voeren die (net) niet passen binnen de reguliere wettelijke regels. Projecten die bijdragen aan innovatieve ontwikkeling, aan duurzaamheid en aan het bestrijden van de economische crisis kunnen onder de Chw dan toch tot stand komen.

De derde voortgangsrapportage leert dat er een ontwikkeling is ontstaan om gericht op experimenten die zich in toenemende mate richten op het vernieuwen van de regelgeving zelf. Niet een techniek of een bepaald inhoudelijk doel staan daarbij voorop. Het oogmerk is meer ruimte te geven aan burgers en bedrijven zodat die zelf de door hun gewenste ontwikkeling kunnen bepalen, met zo min mogelijk sturing vanuit de overheid. Deze op procedures gerichte innovaties kunnen veel betekenen voor de fysieke invulling van gebieden.

Innovatieve experimenten moeten meerwaarde hebben. Onder de voorwaarde dat de innovatieve ontwikkeling bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en aan het bereiken van duurzaamheid is het toegestaan van een wettelijke regel af te wijken. Datzelfde geldt ook in de ontwikkelingsgebieden, waar het gemeentebestuur manoeuvreerruimte krijgt om een gewenste ontwikkeling tot stand te brengen. Daarbij gelden waarborgen en doelen, zoals het optimaliseren van de milieugebruiksruimte, het versterken van een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling in samenhang met het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit. Als vanuit dat oogmerk wordt gewerkt, dan biedt de Chw mogelijkheden om wettelijke regels flexibel in te zetten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over duurzaamheid en energie, neem dan contact op met:

 

Gerelateerde onderwerpen:

, , ,