Disproportionele aansprakelijkheidsbepaling in inkoopvoorwaarden

Redactie
-

De Commissie van Aanbestedingsexperts is in haar eerste gepubliceerde advies ingegaan op de proportionaliteit van een aansprakelijkheidsbepaling in de inkoopvoorwaarden van een aanbestedende dienst.

Feiten
In de betreffende casus heeft de aanbestedende dienst in een aanbestedingsprocedure gekozen voor toepassing van haar eigen algemene inkoopvoorwaarden, en niet voor de branchevoorwaarden in de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC). Het aansprakelijkheidsartikel in de algemene inkoopvoorwaarden beperkte de omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder tot € 1,5 miljoen.

Een potentiële inschrijver dient een klacht in die er op neer komt dat de aansprakelijkheidsbepaling disproportioneel is gelet op voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit. De aanbestedende dienst meent dat afwijking gerechtvaardigd is, omdat (i) een deel van de te vervoeren goederen kostbaar en waardevol zijn (met een gemiddelde transportwaarde van € 100.000), en zeer belangrijk voor de continuïteit van het primaire proces binnen de aanbestedende dienst, en (ii) de aansprakelijkheid daarenboven ook goed verzekerbaar zou zijn.

Voorschrift 3.9 D lid 2 Gids Proportionaliteit luidt als volgt:

“2. Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op:

•       de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt;
•       de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang.”

Oordeel
De Commissie komt tot de conclusie dat de aansprakelijkheidsregeling niet proportioneel is gelet op voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit. Dit heeft twee redenen. In eerste plaats week de aanbestedende dienst sterk af van de in de branche gebruikelijke aansprakelijkheidsregeling. Ten tweede is het maximale directe schaderisico voor de aanbestedende dienst van € 100.000 per gebeurtenis aanzienlijk geringer dan de limitering in de inkoopvoorwaarden van € 1,5 miljoen.

De Commissie besluit haar advies met de aanbeveling aan de aanbestedende dienst om de aansprakelijkheid te regelen conform de algemene vervoerscondities, dan wel de eventuele schadevergoedingsplicht af te stemmen op de omvang van haar mogelijke daadwerkelijke schade en de in de branche gebruikelijke verzekeringsmogelijkheden.

Kort commentaar
Het advies en de aanbeveling van de Commissie is in lijn met de Gids Proportionaliteit. Het toont aan dat aanbestedende diensten niet zonder meer kunnen volstaan met het opnemen of verwijzen naar een algemene aansprakelijkheidsbepaling in hun eigen inkoopvoorwaarden. De aansprakelijkheidsbepaling in een aanbesteding dient afgestemd te worden op het schaderisico bij de aanbestedende dienst en de in de betreffende branche gebruikelijke algemene voorwaarden en verzekeringsmogelijkheden. Potentiële inschrijvers kunnen aanbestedende diensten met een beroep op de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit aanspreken op de proportionaliteit van de aansprakelijkheidsbepaling.

Link: Advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Heeft u een vraag over aanbestedingsrecht? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten:

  • Jeroen Bergevoet, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht,
    auteur van het boekje Tekst en Commentaar Aanbestedingswet
  • Alexandra Boot, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht