ATEX bedrijven hebben voordeel bij aandacht voor bestemmingsplan.

Redactie
-

Gemeenten en ATEX bedrijven zijn meer van elkaar afhankelijk dan op het eerste gezicht zichtbaar is. Meer inzicht in de wederzijdse belangen kan bedrijven helpen om hun doelen te verwezenlijken.
ATEX bedrijven hebben, om te kunnen produceren, een omgevingsvergunning nodig of vallen onder de eisen van een AMvB. Voor de vraag wat mogelijk is bij het bedrijf wordt voornamelijk naar deze vergunningen en AMvB ’s gekeken. Meestal wordt ook nog wel gekeken naar het bestemmingsplan,  dat geeft immers de gebruiksvoorschriften waar niet buiten mag worden gegaan.

Wat echter niet altijd op de juiste waarde wordt geschat is de invloed die het bedrijf buiten het eigen terrein op de omgeving heeft. De effecten hiervan kunnen voor de gemeente groot zijn, terwijl ze daar juist minder grip op hebben. Als bedrijven zich goed van die effecten en het belang dat de gemeente hierbij heeft, bewust zijn, kan duidelijk worden dat bedrijf en gemeente belang kunnen hebben bij bepaalde wensen van het bedrijf. Dit geeft een veel meer gelijkwaardige positie bij onderhandelingen. Dit kan zowel gelden voor ATEX bedrijven die ook BRZO-bedrijf zijn, als voor ATEX bedrijven die dat niet zijn. We lichten dit graag toe in de volgende punten:

Toekomstige ontwikkelingen:
Er komt een omwenteling op het gebied van milieuwetgeving en ruimtelijke ordening aan, de mogelijkheden die hiervoor zijn genoemd worden daardoor alleen nog maar groter.
Die omwenteling is de totstandkoming van de “Omgevingswet”, dat wordt één wet voor alles dat met milieu en bestemmingsplannen te maken heeft. Op 15 februari 20013 zijn de Afspraken tussen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de omgevingswet gepubliceerd. Hierbij is aan de orde is gekomen, is dat een verschuiving van de bevoegdheden naar de gemeente zal plaatsvinden. Dat betekent onder meer dat de gemeenten meer bevoegdheden hebben om meer eisen te stellen dan in de milieu-AMvB ‘s staan, dan wel daar vanaf te wijken en minder eisen te stellen. 

Conclusie:
Het is voor de bedrijfsvoering van een ATEX bedrijf van groot belang dat goed gekeken wordt naar de invloed op de omgeving en de mogelijkheden die er op dat punt liggen. Juist door een gecombineerde analyse van de situatie, zowel op het gebied van milieuwetgeving als op gebied van ruimtelijke ordening, kunnen mogelijkheden voor bedrijf boven water komen waar nog niet eerder aan is gedacht.

Voor het volledige artikel in PDF-formaat: Aandacht voor het bestemmingsplan kan voordeel opleveren voor ATEX bedrijven

 

Gerelateerde onderwerpen: