Grondexploitatieplan niet meer verplicht?

Redactie
-

De huidige verplichting van een grondexploitatieplan wordt facultatief als het aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de VNG ligt.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG zijn het op 15 februari 2013 eens geworden over de hoofdlijnen van de nieuwe omgevingswet.
Een van de punten die bij de invoering van de Omgevingswet voorrang krijgt is het streven naar het facultatief maken van de verplichting om bij het opstellen van een nieuwe bestemmingsplan een grondexploitatieplan op te stellen. Voor het afsprakenkader omgevingswet klik hier.

 Het gevaar is dat dit in strijd kan zijn met het gelijkheidsbeginsel en met de regels voor Staatssteun.
De volgorde is nu immers nog dat, als er een gebiedsontwikkeling is, de gemeente eerst moet proberen om de kosten te verhalen langs contractuele weg.
Als dat niet lukt is de gemeente verplicht om de kosten te verhalen via een grondexploitatieplan.

In het geval dat een grondexploitatieplan niet meer verplicht is, krijgt de gemeente de mogelijkheid om af te zien van kostenverhaal via het grondexploitatieplan. Hiermee is het mogelijk geworden dat bepaalde ondernemers bevoordeeld worden ten opzichte van andere ondernemers die in soortgelijke gevallen wel de kosten moeten betalen aan de gemeente.De mogelijkheid van strijd met het gelijkheidsbeginsel en de regels voor staatssteun zijn daarmee levensgroot aanwezig.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze experts:

Gerelateerde onderwerpen: